vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „dėl ELEKTROS energijos ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. O3-819

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 10 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. pažymą Nr. O5-243 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.1. Metodikos 7 punktą išdėstyti taip:

7. Komisija nustato prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu, sumos per praėjusius kalendorinius metus santykį su nutiesto elektros tinklo atstumu per praėjusius kalendorinius metus atitinkamoje vartotojų grupėje.“

1.2. Metodikos 8 punktą išdėstyti taip:

8. Komisija, nustatydama prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti bei prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti, diferencijuoja kiekvieną įkainį pagal vartotojų grupes:

8.1. I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų, transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų) ir nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;

8.2. II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) nesiekia 100 kW (išskyrus Metodikos 8.1 punkte nurodytus vartotojus);

8.3. III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).“

1.3. Metodikos 9 punktą išdėstyti taip:

9. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka sudarant prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, Metodikos 17, 18 punktuose nustatytais atvejais prijungiantis operatorius prijungimo įmoką apskaičiuoja pagal operatoriaus patirtas faktines

išlaidas, o Metodikos 14 punkte nustatytais atvejais – vadovaudamasis Komisijos nustatytais prijungimo įkainiais šios Metodikos nustatyta tvarka.“

1.4. Metodikos 10 punktą išdėstyti taip:

10. Elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Komisijos nustatytais prijungimo įkainiais ir formule:

 

S = mp x P + mL x L                            (1)

 

čia:

S – elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka);

mP – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Lt/kW;

P – vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistinoji naudoti galia, apskaičiuojama Metodikos 12.4 punkte nustatyta tvarka, kW;

mL – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis 1 m elektros linijos nutiesti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Lt/m;

L – tiesiamos elektros linijos (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinės ir (ar) oro linijos), užtikrinančios vartotojo įrenginių prijungimą prie tinklo, trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų geometrinių atstumų suma, apskaičiuoti Metodikos
12 punkte nustatyta tvarka, m.

Tuo atveju, kai vartotojas jungia mažos galios (iki 1 kW) elektros įrenginius, prijungimo įmokos dalis už leistinąją naudoti galią apskaičiuojama nurodant, jog P = 1 kW.

1.5. Metodikos 10 punktą išdėstyti taip:

10. Elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kainą (prijungimo įmoką) prijungiantis operatorius apskaičiuoja vadovaudamasis Komisijos nustatytais prijungimo įkainiais ir formule:

 

S = mp x P + mL x L                            (1)

 

čia:

S – elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie tinklo paslaugos kaina (prijungimo įmoka);

mP – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis 1 kW elektros energijos įrenginių leistinosios naudoti galios įrengti ar padidinti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Eur/kW;

P – vartotojui naujai įrengiama arba didinama leistinoji naudoti galia, apskaičiuojama Metodikos 12.4 punkte nustatyta tvarka, kW;

mL – Komisijos nustatytas prijungimo įkainis 1 m elektros linijos nutiesti pagal atitinkamą vartotojų grupę, Eur/m;

L – tiesiamos elektros linijos (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinės ir (ar) oro linijos), užtikrinančios vartotojo įrenginių prijungimą prie tinklo, trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų geometrinių atstumų suma, apskaičiuoti Metodikos
12 punkte nustatyta tvarka, m.

Tuo atveju, kai vartotojas jungia mažos galios (iki 1 kW) elektros įrenginius, prijungimo įmokos dalis už leistinąją naudoti galią apskaičiuojama nurodant, jog P = 1 kW.

1.6. Metodikos 12.5 punktą išdėstyti taip:

12.5. jei vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, kartu keisdamas leistinąją naudoti galią, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja vartotojui naujai suteikiamą leistinąją naudoti galią ir trumpiausią geometrinį atstumą nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamų operatoriaus elektros linijų (0,4 kV ir (ar) 10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų) geometrinių atstumų sumą, pakeitus atvadą;“

1.7. Metodikos 12.6 punktą išdėstyti taip:

12.6. jei elektros įrenginius prie tinklo jungia vartotojai, kurių elektros įrenginiai prie elektros tinklo yra prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas (tą patį techninį sprendimą), vieną projektą ir vieną sutartį (arba kelias sutartis, kurių vykdymas susietas tarpusavyje) ir (ar) kurių nekilnojamasis turtas bus (yra) registruotas esamuose ir statomuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, sodų ir garažų bendrijose, taip pat teritorijose, kuriose nepriklausomai nuo žemės paskirties pobūdžio suformuoti ne mažiau kaip 2 besiribojantys vartotojų žemės sklypai, operatorius paslaugos kainai (prijungimo įmokai) apskaičiuoti naudoja Metodikos 12.4 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą atstumą, padalintą iš elektros įrenginius jungiančių vartotojų skaičiaus.“

1.8. Metodikos 13 punktą išdėstyti taip:

13. Jei prie elektros tinklų jungiami elektros įrenginiai, priklausantys Metodikos 8 punkte nurodytam buitiniam vartotojui, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytam socialiai pažeidžiamam vartotojui ar jų grupei (toliau – socialiai pažeidžiamas vartotojas), ir šis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko 40 proc. mažesnius prijungimo įkainius, nei Komisija yra patvirtinusi. Jei prie elektros tinklų jungiami kitam (ne buitiniam ir ne socialiai pažeidžiamam) Metodikos 8 punkte nurodytam vartotojui priklausantys elektros įrenginiai ir šis vartotojas organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko 10 proc. mažesnius prijungimo įkainius, nei Komisija yra patvirtinusi.“

1.9. Metodikos 14 punktą išdėstyti taip:

14. Metodikos 6–13 punktų nuostatos taikomos šiais atvejais:

14.1. kai vartotojo elektros įrenginiai prijungiami prie operatoriaus tinklo pirmą kartą ir jiems suteikiama leistinoji naudoti galia neviršija 500 kW (imtinai);

14.2. kai vartotojas didina prijungtų prie tinklo elektros įrenginių leistinąją naudoti galią (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminę leistinąją naudoti galią) ne daugiau kaip iki 500 kW (imtinai);

14.3. kai vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, keisdamas leistinąją naudoti galią arba nekeisdamas leistinosios naudoti galios, tačiau esant būtinybei keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros liniją.

1.10. Metodikos 15 punktą išdėstyti taip:

15. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, sumokėjus preliminarią prijungimo įmoką, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, archeologiniams tyrinėjimams), faktinei kainai.“

1.11. Metodikos 16 punktą išdėstyti taip:

16. Buitinis ar socialiai pažeidžiamas vartotojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie elektros tinklų, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 15 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą dalijasi tokia tvarka:

16.1. buitinis vartotojas ar socialiai pažeidžiamas vartotojas moka 20 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

16.2. prijungiantis tinklo operatorius dengia 80 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

16.3. jei elektros įrenginius jungiantis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko
40 proc. nuolaidą nuo prijungimo kainos, nurodytos Metodikos 16.1 punkte.“

1.12. Metodikos 161 punktą išdėstyti taip:

161. Kiti elektros įrenginius prie tinklo jungiantys vartotojai, išskyrus Metodikos 16 punkte nurodytus vartotojus, ir prijungiantis operatorius atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 15 punkte nurodytų išlaidų faktinę kainą dalijasi tokia tvarka:

161.1. vartotojai moka 40 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

161.2. prijungiantis tinklo operatorius dengia 60 proc. faktinės prijungimo prie tinklų kainos;

161.3. jei elektros įrenginius jungiantis vartotojas Aprašo nustatyta tvarka organizuoja prijungimo prie tinklų projektavimo darbus savo lėšomis, operatorius tokiam vartotojui taiko
10 proc. nuolaidą nuo prijungimo kainos, nurodytos Metodikos 161.1 punkte.“

1.13. Metodikos 17 punktą išdėstyti taip:

17. Metodikos 15–161 punktų nuostatos taikomos šiais atvejais:

17.1. kai vartotojas turimą leistinąją naudoti galią atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje keičia į aukštesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią kartu didindamas arba nedidindamas esamos leistinosios naudoti galios;

17.2. kai naujai prijungiamų vartotojo elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama prijungtų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia (tuo atveju, kai elektros įrenginiai prie elektros tinklo prijungiami pagal bendras (vieningas) prijungimo sąlygas, vieną projektą ir vieną sutartį – suminė leistinoji naudoti galia) yra didesnė kaip 500 kW;

17.3. kai vartotojas dėl jam priklausančio nekilnojamojo turto ar jo dalies perleidimo kitam asmeniui (naujam vartotojui) atsisako leistinosios naudoti galios ar jos dalies, ir naujo vartotojo elektros įrenginiai, kurių leistinoji naudoti galia ne didesnė nei atsisakytoji, nepraėjus daugiau nei
1 mėnesiui, jungiami toje pačioje vietoje kaip ir leistinosios naudoti galios atsisakiusio vartotojo buvę įrenginiai;

17.4. kai vartotojas keičia vienfazį atvadą trifaziu arba trifazį atvadą vienfaziu, nekeisdamas leistinosios naudoti galios, išskyrus atvejus, kai reikia keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros liniją.

1.14. Metodikos 18 punktą išdėstyti taip:

18. Prijungiantis operatorius apskaičiuoja prijungimo paslaugos įmoką, lygią 100 proc. faktinės kainos, kaip nustatyta Metodikos 15 punkte, šiais atvejais:

18.1. kai vartotojas prijungia elektros įrenginius prie tinklų vienkartiniams renginiams ar kitiems trumpalaikiams tikslams, sezoniniams renginiams (kuriems yra išduotas savivaldybės leidimas), taip pat pageidauja prijungti laikinuose statiniuose esančius elektros įrenginius ar elektros įrenginius, esančius ne statiniuose, elektros įrenginius sklypo priežiūrai ir panašiems tikslams, taip pat statybos laikotarpiui;

18.2. kai vartotojas ar kitas asmuo pageidauja perkelti ar rekonstruoti operatoriui priklausančius energetikos objektus (elektros tinklus ir įrenginius), kai jie kliudo statinių statybai ar dėl kitų priežasčių;

18.3. kai vartotojo elektros įrenginiai jungiami tiesiogiai prie elektros perdavimo tinklo;

18.4. kai vartotojo šilumos siurbliui, atitinkančiam Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) jo įgyvendinamuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus,  įrengiamas atskiras elektros energijos apskaitos prietaisas;

18.5. kai nebuitinis vartotojas turimą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią praėjus daugiau nei 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo).

1.15. Metodikos 19 punktą išdėstyti taip:

19. Kai elektros energijos vartotojas, išskyrus vartotojus, nurodytus Metodikos 8.1 ir
8.2 punktuose, jungia įrenginius prie skirstomojo tinklo ir šio vartotojo įrenginiams prijungti būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų jungiantis vartotojas ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys vartotojai prie mokėtinos prijungimo prie skirstomųjų tinklų įmokos, apskaičiuotos Metodikos
15, 16, 161 ir 17 punktuose nurodyta tvarka, papildomai proporcingai konkretaus vartotojo pageidaujamų prijungti elektros įrenginių leistinosios naudoti galios dydžiui sumoka skirstomojo tinklo operatoriui už skirstomųjų tinklų ir perdavimo tinklų plėtrą ar atnaujinimą.“

1.16. Metodikos 20 punktą išdėstyti taip:

20. Kai operatorius, vadovaudamasis nediskriminavimo ir tinklo plėtros efektyvumo kriterijais, suprojektuoja ir įrengia didesnę energetinę galią atitinkamoje tinklo atkarpoje nei reikalinga vartotojo elektros energijos įrenginiams prijungti prie tinklo, elektros įrenginius jungiantis vartotojas ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys vartotojai ar gamintojai už tinklo plėtrą papildomai prie vienu iš Metodikos 9 arba 24 punktuose numatytų būdų apskaičiuotos prijungimo įmokos moka prijungimo įmoką, apskaičiuotą pagal šią formulę:

 

I = D x P x K                                       (2)

 

čia:

I – elektros energijos vartotojo ar gamintojo už tinklo plėtrą papildomai mokama įrenginių prijungimo prie tinklo įmoka;

D – 1 kW tinklo plėtros (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 15 punkte nurodytų išlaidų kaina, Lt;

P – vartotojui ar gamintojui suteikiama leistinoji naudoti ir (ar) generuoti galia, kW;

K – vartotojų ar gamintojų apmokamos prijungimo įmokos, nurodytos Metodikos 16.1 arba
161.1, arba 24 punktuose, dydis.

Šis Metodikos punktas taikomas prijungimo prie elektros tinklų projekte numatytiems būsimiems vartotojams ir (ar) gamintojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.“

1.17. Metodikos 20 punktą išdėstyti taip:

20. Kai operatorius, vadovaudamasis nediskriminavimo ir tinklo plėtros efektyvumo kriterijais, suprojektuoja ir įrengia didesnę energetinę galią atitinkamoje tinklo atkarpoje nei reikalinga vartotojo elektros energijos įrenginiams prijungti prie tinklo, elektros įrenginius jungiantis vartotojas ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys vartotojai ar gamintojai už tinklo plėtrą papildomai prie vienu iš Metodikos 9 arba 24 punktuose numatytų būdų apskaičiuotos prijungimo įmokos moka prijungimo įmoką, apskaičiuotą pagal šią formulę:

 

I = D x P x K                                       (2)

 

čia:

I – elektros energijos vartotojo ar gamintojo už tinklo plėtrą papildomai mokama įrenginių prijungimo prie tinklo įmoka;

D – 1 kW tinklo plėtros (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų Metodikos 15 punkte nurodytų išlaidų kaina, Eur;

P – vartotojui ar gamintojui suteikiama leistinoji naudoti ir (ar) generuoti galia, kW;

K – vartotojų ar gamintojų apmokamos prijungimo įmokos, nurodytos Metodikos 16.1 arba
161.1, arba 24 punktuose, dydis.

Šis Metodikos punktas taikomas prijungimo prie elektros tinklų projekte numatytiems būsimiems vartotojams ir (ar) gamintojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.“

1.18. Papildyti Metodiką nauju 201 punktu:

201. Kai operatorius prijungimo įmoką apskaičiuoja vadovaudamasis Metodikos
20 punktu, taikytina ši 1 kW tinklo plėtros kainos apskaičiavimo tvarka:

201.1. Įrengiant elektros energetikos objektus (110-35/10 kV transformatorių pastotes,
10 kV skirstomuosius punktus, 110-10 kV elektros linijas), reikalingus tiekti elektros energijai teritorijai, kurioje planuojami prijungti vartotojų elektros įrenginiai, 1 kW tinklo plėtros kaina apskaičiuojama įrengimo kainą dalijant iš šiame punkte nurodytų elektros įrenginių pralaidumo.

201.2. Įrengiant elektros energetikos objektus (10/0,4 kV transformatorines ir joms prijungti
10 kV elektros linijas), reikalingus prijungti vartotojų elektros įrenginius, 1 kW tinklo plėtros kaina apskaičiuojama įrengimo kainą dalijant iš šiame punkte nurodytų elektros įrenginių pralaidumo.“

1.19. Metodikos 21 punktą išdėstyti taip:

21. Vartotojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie elektros tinklo, moka 0 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis tinklo operatorius moka
100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos), kai vartotojų elektros energijos įrenginiai prijungiami pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo projektą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.“

1.20. Metodikos 212 punktą išdėstyti taip:

212. Tuo atveju, kai vartotojas turimą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojo mokėtina prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už leistinosios naudoti galios sumažinimą, atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje;

B – vartotojo sumokėta prijungimo įmoka už leistinosios naudoti galios ir tiekimo patikimumo kategorijos įrengimą, Lt;

R – vartotojo nepadengtų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 2,5;

P1;2;3kat esama vartotojo suteiktų leistinųjų naudoti galių (kW) pagal suteiktas kategorijas suma, kW. I, II kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2;  

S – faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 0,6;

Pmaž1;2;3 vartotojo pageidaujama mažinti leistinųjų naudoti galių, pagal atskiras kategorijas, suma, kW. I, II kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2. Kai keičiama I,
II tiekimo patikimumo kategorijos leistinoji naudoti galia į atitinkamą III tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią arba mažinama III tiekimo patikimumo kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 1.

1.21. Metodikos 212 punktą išdėstyti taip:

212. Tuo atveju, kai vartotojas turimą elektros įrenginių leistinąją naudoti galią pageidauja mažinti atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje ar keisti į žemesnės tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią praėjus mažiau kaip 3 metams nuo šios leistinosios naudoti galios suteikimo (elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) persiuntimo sutarties sudarymo), vartotojo mokėtina prijungimo paslaugos įmoka apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

čia:

M – vartotojo mokėtina suma už leistinosios naudoti galios sumažinimą, atitinkamoje tiekimo patikimumo kategorijoje;

B – vartotojo sumokėta prijungimo įmoka už leistinosios naudoti galios ir tiekimo patikimumo kategorijos įrengimą, Eur;

R – vartotojo nepadengtų operatoriaus faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 2,5;

P1;2;3kat esama vartotojo suteiktų leistinųjų naudoti galių (kW) pagal suteiktas kategorijas suma, kW. I, II kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2;  

S – faktiškai patirtų sąnaudų, prijungiant vartotojo elektros įrenginius, koeficientas – 0,6;

Pmaž1;2;3 vartotojo pageidaujama mažinti leistinųjų naudoti galių, pagal atskiras kategorijas, suma, kW. I, II kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 2. Kai keičiama I,
II tiekimo patikimumo kategorijos leistinoji naudoti galia į atitinkamą III tiekimo patikimumo kategorijos leistinąją naudoti galią arba mažinama III tiekimo patikimumo kategorijos leistinoji naudoti galia dauginama iš koeficiento 1.

1.22. Pripažinti netekusiu galios Metodikos 213 punktą.

1.23. Metodikos 214 punktą išdėstyti taip:

214. Metodikos 212 punktas netaikomas buitiniams vartotojams ir asmenims nurodytiems Metodikos 18 punkte.“

1.24. Metodikos 24 punktą išdėstyti taip:

24. Gamintojas, kurio elektros įrenginiai jungiami prie tinklo, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos).“

1.25. Metodikos 25 punktą išdėstyti taip:

25. Kai gamintojas elektros energijos įrenginius pageidauja prijungti prie skirstomojo tinklo ir šio gamintojo elektros energijos įrenginiams prijungti yra būtina atlikti plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašius techninio parengimo darbus perdavimo tinkle, prijungiantis skirstomojo tinklo operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio gamintojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie skirstomojo tinklo darbų rangovui išrinkti, perdavimo tinklo operatorius atitinkamai organizuoja viešąjį pirkimą plėtros, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų atlikimo perdavimo tinkle rangovui išrinkti. Šiuo atveju elektros įrenginius jungiantis gamintojas operatoriams moka 100 proc. faktinės prijungimo prie skirstomojo tinklo ir prie perdavimo tinklo kainos (prijungimo įmokos).“

1.26. Metodikos 27 punktą išdėstyti taip:

27. Kai operatorius, vadovaudamasis nediskriminavimo ir tinklo plėtros efektyvumo kriterijais, suprojektuoja ir įrengia didesnę energetinę galią atitinkamoje tinklo atkarpoje nei reikalinga gamintojo elektros energijos įrenginiams prijungti prie tinklo, elektros įrenginius jungiantis gamintojas ir kiti vėliau elektros įrenginius jungiantys vartotojai ar gamintojai už tinklo plėtrą moka prijungimo įmoką, lygią 1 kW tinklo plėtros (statybos, rekonstrukcijos, keitimo ar panašių techninio parengimo darbų) viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų kainos ir vartotojui ar gamintojui suteikiamos leistinosios naudoti ir (ar) generuoti galios sandaugai, padaugintai iš vartotojo ar gamintojo apmokamos prijungimo įmokos, nurodytos Metodikos 16.1 arba 161.1 arba 24 punktuose dydžio.“

1.27. Metodikos 30 punktą išdėstyti taip:

30. Elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) nustatoma faktinę prijungimo paslaugos atliktų rangos darbų kainą paskirstant tinklų operatoriui ir gamintojui, naudojančiam atsinaujinančius energijos išteklius tokia tvarka:

30.1. kai gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia viršija 350 kW, toks gamintojas moka 40 proc. faktinės prijungimo paslaugos prie tinklo atliktų rangos darbų ir sunaudotų medžiagų kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis operatorius moka 60 proc. faktinės prijungimo prie tinklo atliktų darbų kainos;

30.2. kai gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, elektros energijos gamybos įrenginių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 350 kW, toks gamintojas moka 20 proc. faktinės prijungimo paslaugos prie tinklo atliktų rangos darbų ir sunaudotų medžiagų kainos (prijungimo įmokos), o prijungiantis operatorius moka 80 proc. faktinės prijungimo prie tinklo atliktų darbų kainos;

30.3. NETEKO GALIOS:

2013 04 29 nutarimu Nr. O3-139 (nuo 2013 06 01)

(Žin., 2013, Nr. 46-2315)

30.4. išlaidas, patiriamas dėl gamintojo pasirinkto kito, nei operatorius nustatė prijungimo sąlygose prijungimo taško apmoka gamintojas, naudojantis atsinaujinančius energijos išteklius. Tinklo plėtros, optimizavimo ir (ar) rekonstrukcijos sąnaudas gamintojas kompensuoja operatoriui Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.“

1.28. Metodikos 36 punktą išdėstyti taip:

36. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 22 punkte nurodytu atveju elektros įrenginius jungiančio elektros energijos gamintojo prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.“

1.29. Metodikos 37 punktą išdėstyti taip:

37. Operatorius, organizavęs viešąjį pirkimą, Metodikos 28 punkte nurodytu atveju elektros įrenginius jungiančio elektros energijos gamintojo, naudojančio atsinaujinančius energetikos išteklius, prašymu per 10 darbo dienų privalo šiam gamintojui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.“

1.30. Metodikos priede nurodytą Komisijos adresą išdėstyti taip:

Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius, rastine@regula.lt

1.31. Metodikos priedo antrąją lentelę išdėstyti taip:

 

Vartotojų grupė

Įkainis

Vartotojo tipas

Naujų vartotojų skaičius

Prijungta leistinoji naudoti galia

Elektros tinklo ilgis

Vartotojo sumokėtas prijungimo paslaugos mokestis

Operatoriaus patirtos išlaidos

nutiesta elektros tinklų

apmokestintas geometrinis atstumas

už leistinąją naudoti galią

už atstumą

leistinajai naudoti galiai įrengti

elektros linijoms tiesti

projektui parengti

vnt.

kW

m

m

Lt

Lt

Lt

Lt

Lt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.32. Metodikos priedo antrąją lentelę išdėstyti taip:

 

Vartotojų grupė

Įkainis

Vartotojo tipas

Naujų vartotojų skaičius

Prijungta leistinoji naudoti galia

Elektros tinklo ilgis

Vartotojo sumokėtas prijungimo paslaugos mokestis

Operatoriaus patirtos išlaidos

nutiesta elektros tinklų

apmokestintas geometrinis atstumas

už leistinąją naudoti galią

už atstumą

leistinajai naudoti galiai įrengti

elektros linijoms tiesti

projektui parengti

vnt.

kW

m

m

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I grupė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III grupė

Vienanaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistinoji naudoti galia didesnė nei 500 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nustatyti, jog:

2.1. Nutarimas, išskyrus 1.2, 1.5, 1.17, 1.21 ir 1.32 punktus, įsigalioja 2014 m. lapkričio
1 d.;

2.2. Nutarimo 1.2 punktas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.;

2.3. Nutarimo 1.4, 1.16, 1.20 ir 1.31 punktai netenka galios 2015 m. sausio 1 d.;

2.4. Nutarimo 1.5, 1.17, 1.21 ir 1.32 punktai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Diana Korsakaitė