HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 444 „DĖL ATLIEKŲ SĄVARTYNŲ ĮRENGIMO, EKSPLOATAVIMO, UŽDARYMO IR PRIEŽIŪROS PO UŽDARYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 24 d. Nr. D1-212

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 37.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.2. sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdinančias atliekas (pasižyminčias viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014 (toliau – Komisijos reglamentas Nr. 1357/2014), kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), III priede „Savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingos“);“;

1.2. pakeičiu 37.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

37.3. infekuotas ir kitas medicinines atliekas (pasižyminčias Atliekų tvarkymo taisyklių [4.8] 1 priedo skyriaus „I. Vertinimas ir klasifikavimas“ 2.2.1. papunktyje nurodytomis savybėmis), kūno dalis ir (ar) organus, susidarančius sveikatos priežiūros ar veterinarijos įstaigose;“;

1.3. pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

39. Pavojingas atliekas, pasižyminčias viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis Komisijos reglamente Nr. 1357/2014, išskyrus atliekas, nurodytas šių taisyklių 37.1-37.4 punktuose, galima šalinti tik pavojingų atliekų sąvartyne.“.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas