LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII-198 2, 3, 4 IR 5 PRIEDŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. lapkričio 16 d. Nr. XIII-745

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,41–9,5

3,52–9,7

3,61–10,2

3,31–8,88

3,41–9,05

3,52–9,23

5–10

3,52–9,55

3,61–9,9

3,71–10,6

3,41–9,05

3,52–9,23

3,61–9,41

daugiau kaip 10

3,61–9,6

3,71–10,1

3,81–11,0

3,52–9,23

3,61–9,41

3,71–9,59

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Vadovaujamo darbo

patirtis

(metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

5–10

daugiau kaip 10

iki 5

3,22–8,2

3,31–8,33

3,41–10,0

3,19–8,0

3,26–8,15

3,31–8,3

5–10

3,31–8,33

3,41–8,49

3,52–10,4

3,26–8,15

3,31–8,3

3,41–8,46

daugiau kaip 10

3,41–8,49

3,52–8,65

3,61–10,8

3,31–8,3

3,41–8,47

3,52–8,6“

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

3 priedas

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ A IR B LYGIO SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

3,17–7,6

3,22–8,5

3,31–9,5

3,41–10,5

B lygis

3,15–7,3

3,19–7,4

3,26–7,6

3,32–8,0“

 

3 straipsnis. Įstatymo 4 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 4 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymo

4 priedas

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

3,12–5,3

3,14–5,4

3,16–5,6

3,18–7,0“

 

4 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo 5 priedo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Įstaigų, nenurodytų šio priedo I ir II skyriuose, vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

vadovai

4,4–6,49

4,5–7,24

4,6–8,0

vadovų pavaduotojai

4,0–5,73

4,08–6,41

4,14–7,15

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems suteiktos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

vadovai

I kategorija

6,36–9,59

6,68–10,67

7,01–11,81

II kategorija

5,6–8,98

5,87–9,97

6,18–11,09

III kategorija

4,89–7,88

5,13–8,76

5,42–9,74

vadovų pavaduotojai

I kategorija

5,72–8,51

5,98–9,43

6,26–10,48

II kategorija

5,04–8,21

5,3–9,12

5,55–10,11

III kategorija

4,44–7,05

4,67–7,83

4,89–8,68

Vadovų ir vadovų pavaduotojų, priskiriamų prie pedagoginių darbuotojų, kuriems nesuteikiamos vadybinės kvalifikacinės kategorijos

vadovai

4,4–9,55

4,5–10,64

4,6–11,81

vadovų pavaduotojai

4,0–8,49

4,08–9,43

4,14–10,48“

 

2. Pakeisti Įstatymo 5 priedo 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Mokytojų (išskyrus mokytojus, nurodytus šio priedo 29, 31 ir 32 punktuose), neformaliojo švietimo mokytojų (pedagogų) (toliau – mokytojai):

24.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

 

Mokytojai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

3,15

3,19

3,26

3,31

 

Mokytojai, įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

3,18

3,22

3,31

3,41

 

24.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai

3,31

3,41

3,45

Vyresnieji mokytojai

3,46–3,51

3,5–3,56

3,63–3,7

Mokytojai metodininkai

3,7–3,77

3,77–3,84

3,89–3,96

Mokytojai ekspertai

4,2–4,29

4,28–4,36

4,4–4,47

 

24.3. kuriems taikomos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1281 2 straipsnio 6 dalies nuostatos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: turintiems iki 15 metų pedagoginio darbo stažą – 3,15; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 3,19;

24.4. kurie dirba pagal neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) ir yra įgiję tik vidurinį išsilavinimą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai: turintiems iki 15 metų pedagoginio darbo stažą – 3,15; turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą – 3,19.“

3. Pakeisti Įstatymo 5 priedo 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Profesijos mokytojų:

32.1. kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

3,18

3,22

3,31

3,41

 

32.2. kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

3,31

3,41

3,45

Vyresnysis profesijos mokytojas

3,46–3,51

3,5–3,55

3,63–3,7

Profesijos mokytojas metodininkas

3,7–3,77

3,77–3,84

3,89–3,96

Profesijos mokytojas ekspertas

4,2–4,29

4,28–4,36

4,4–4,47“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė