VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2019 M. KOVO 28 D. ĮSAKYME NR. B1-214 „DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2016 M. KOVO 30 D. ĮSAKYMO NR. B1-265 „DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO STEBĖSENOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ ŠERNŲ POPULIACIJOJE IR KIAULIŲ LAIKYMO VIETOSE“ PAKEITIMO“

 

2019 m. kovo 29 Nr. B1-225

Vilnius

 

 

I š t a i s a u techninę klaidą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. B1-214 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“ pakeitimo“ 1 punkte ir šį punktą išdėstau taip:

1. Pakeičiu 4.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2.2. koordinuoti arba paimti:

4.2.2.1. iš sergančių ar įtariamų, kad serga, kiaulių kraujo mėginius AKM tyrimams IFA ir PGR metodais,

4.2.2.2. iš transportavimo į skerdyklą metu nugaišusių kiaulių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.3. iš skerdyklose paskerstų kiaulių, kurioms po skerdimo nustatyti AKM būdingi požymiai, kraujo ir organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.4. iš visų nugaišusių arba nugaišintų paršavedžių ir kuilių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu,

4.2.2.5. kiekvieną savaitę iš ne mažiau kaip dviejų vėliausiai nugaišusių vyresnių kaip 60 dienų kiaulių, laikomų kiaulių laikymo vietoje, kurioje kiaulės auginamos pardavimui, organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius arba atskirai paimti iš ne daugiau kaip dešimt vėliausiai nugaišusių vyresnių kaip 60 dienų kiaulių organų (blužnies ir inksto (-ų)) mėginius AKM tyrimams PGR metodu, iš kurių sudėtinius mėginius sudarys NMNVRI. Sudėtinį mėginį gali sudaryti ne daugiau kaip penkių nugaišusių kiaulių organai (blužnis ir inkstas (-ai));“.

 

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                        Mantas Staškevičius