LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2019 M. kovo 25 D. ĮSAKYMO NR. V-350 „DĖL 2019 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 10 d. Nr. V-554

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“, 23.4 papunkčiu:

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. V-350 „Dėl 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno 142, 163–165, 268, 334, 362, 389, 405, 406, 412–416, 437–440, 442, 443, 445, 484, 497, 541–543, 595, 597, 608, 609, 656, 730, 746, 751–753, 756, 757, 760, 766, 777 ir 831 grupėms priskirti vaistiniai preparatai bei 380 grupės vaistinis preparatas „Bydureon 2 mg milteliai ir tirpiklis pailginto atpalaidavimo injekcinei suspensijai užpildytame švirkštiklyje N4x1“ (AstraZeneca AB, Švedija) ir vaistinis preparatas „Victoza 6 mg/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje 3.0 ml N2“ (Novo Nordisk A/S, Danija), 396 grupės vaistinis preparatas „Neupogen 300 µg (0,6 mg/ml) injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N1“ (Amgen Europe B. V., Nyderlandai) ir vaistinis preparatas „Neupogen 480 µg (0,96 mg/ml) injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,5 ml N1“ (Amgen Europe B. V., Nyderlandai), 596 grupės vaistinis preparatas „Zibor 25000 anti-Xa TV/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,4 ml N2“ (Menarini International Operations Luxembourg S. A., Liuksemburgas) ir vaistinis preparatas „Zibor 25000 anti-Xa TV/ml injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte 0,3 ml N2“ (Menarini International Operations Luxembourg S. A., Liuksemburgas), 749 grupės vaistinis preparatas „Foradil Aerolizer 12 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N60“ (SIA Novartis Baltics, Latvija), vaistinis preparatas „Onbrez Breezhaler 300 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius“ (Novartis Europharm Ltd.) ir vaistinis preparatas „Onbrez Breezhaler 150 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30 ir inhaliatorius“ (Novartis Europharm Ltd.) bei 814 grupės vaistinis preparatas „Seebri Breezhaler 44 µg įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) N30x1 (vienadozis) + 1 inhaliatorius“ (Novartis Europharm Ltd.) skiriami ir išrašomi tik gydymui, pradėtam iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsti.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2019 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną:

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. gegužės 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga