LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. vasario 17 d. Nr. V-280

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, ir 6 priede „Uždegiminių ir degeneracinių reumatinių susirgimų ir negalios dėl jų prevencijos krypties aprašas“:

1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Per paskutinius 15 metų labai pasikeitė reumatinių ligų diagnostikos ir gydymo būdai. Pasaulinėje praktikoje keitėsi sveikatos priežiūros specialistų parengimo ir pacientų mokymo programos. Šalia gydytojų specialistų atsirado specializuoti slaugos darbuotojai, atsirado būtinybė informuoti visuomenę apie naujas reumatinių ligų gydymo ir priežiūros metodikas. Atsiradę naujos reumatinių būklių vertinimo technologijos ir standartai dar tik diegiami visose valstybėse, dėl to dažniausiai specializuoti kursai kol kas yra organizuojami centralizuotai visiems Europos specialistams. Daugiau nei pusė šiuo metu Lietuvoje reumatologo licenciją turinčių ir pagal reumatologo kompetenciją galinčių atlikti ir vertinti tokius tyrimus kaip echoskopija ar kapiliaroskopija specialistų reumatologų nėra baigę specializuotų kursų.“

2. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Ambulatorines reumatologijos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, aprūpintų echoskopais reumatologo konsultaciniame kabinete, skaičius.“

3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Ambulatorinių reumatologo paslaugų laukimo eilių sutrumpėjimas.“

4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Koordinaciniai reumatologijos centrai atlieka duomenų vertinimą Veiksmų plano krypties įgyvendinimo pradžioje ir įgyvendinus priemones, atliekant pjūvio analizių palyginimą.“

5. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. modernizuoti du koordinacinius reumatologijos centrus (Vilniaus universiteto (toliau – VU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) reumatologijos centrų klinikinėse bazėse), siekiant juos pritaikyti šiuolaikinėms reumatologijos paslaugoms teikti, atnaujinti pasenusią įrangą. Vykdytojai: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;“.

6. Pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. pagal pagrįstą poreikį aprūpinti koordinacinius reumatologijos centrus įranga: echoskopais (su priedais, skirtais specifiniam reumatologinio ligonio ištyrimui ir (ar) gydomosioms procedūroms atlikti), kapiliaroskopais, poliarizaciniais mikroskopais, invazinių ir neinvazinių diagnostinių ir gydomųjų procedūrų atlikimo (pvz., biopsijų, infuzijų ir kt.) įranga ir medicininiais įrankiais. Vykdytojai: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos;“.

7. Pakeičiu 21.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.5. pagerinti specializuotų reumatologo paslaugų prieinamumą: reumatologijos ambulatorines paslaugas teikiančias ASPĮ pagal poreikį aprūpinti echoskopais, pagal poreikį atlikti atitinkamų patalpų remontą ir (ar) rekonstrukciją. Siekiant užtikrinti infrastruktūros panaudojimo efektyvumą, numatoma investuoti į tas ASPĮ, kuriose ambulatorinių reumatologo konsultacijų, apmokamų PSDF lėšomis (tiek II, tiek III lygio), 2013–2014 m. laikotarpiu buvo suteikta daugiausiai ir kurioms tam pačiam tikslui nebuvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2007–2013 m. laikotarpiu, taip pat atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių skaičių apskrityse. Taip investicijos būtų koncentruojamos didžiuosiuose šalies miestuose ir apskričių centruose, kuriuose šios srities investicijų nebuvo 2007–2013 m. laikotarpiu. Investicijos būtų skirtos 22 ASPĮ iš visų 45 ASPĮ, 2013–2014 m. teikusių viešąsias ambulatorines reumatologo konsultacijas (apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų). Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Karoliniškių poliklinika, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Centro poliklinika, VšĮ Kauno Dainavos poliklinika, VšĮ Šeškinės poliklinika, VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika, VšĮ Marijampolės ligoninė, Všį Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, VšĮ Kauno miesto Kalniečių poliklinika, VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė, VšĮ Kauno Centro poliklinika, VšĮ Utenos ligoninė, VšĮ Antakalnio poliklinika, VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Pasvalio ligoninė.“

8. Pakeičiu 21.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.7. sukurti ir įdiegti į praktiką reumatologinio paciento priežiūros ir patekimo laiku pas specialistus algoritmus. Vykdytojai: VU, LSMU, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, pacientų organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos reumatologų asociacija, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.“

9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Iškeltam uždaviniui – patobulinti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją ir padidinti sergančiųjų reumatinėmis ligomis šeimos narių, NVO, ne sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų žinių lygį apie reumatines ligas, jų profilaktiką, diagnostiką, ligų gydymą, šios pacientų grupės priežiūrą – įgyvendinti numatoma:

22.1. parengti tobulinimosi reumatologijos srityje programą šeimos medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams ir kitiems su reumatologinėmis patologijomis dirbantiems gydytojams bei pagal ją vykdyti mokymus. Vykdytojai: VU ir LSMU, bendradarbiaudami su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru ir pacientų organizacijomis;

22.2. paruošti reumatologinių ligų vertinimo ir stebėjimo metodinę / mokomąją medžiagą  gydytojams ir medicinos studijų studentams ir pagal ją vykdyti mokymus. Vykdytojai: VU ir LSMU, bendradarbiaudami su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centru ir pacientų organizacijomis;

22.3. sukurti slaugos darbuotojų tobulinimosi programą ir (ar) specializuotus darbo su reumatologiniais pacientais kursus bei vykdyti mokymus. Vykdytojai: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, Klaipėdos universitetas, NVO;

22.4. tobulinti su reumatologiniais pacientais dirbančių gydytojų ir slaugytojų kvalifikaciją įvairaus lygmens nuotolinio ir stacionaraus mokymo tarptautiniuose kursuose. Vykdytojai: VU, LSMU, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;

22.5. parengti informacines mokomąsias priemones ir mokymo programas reumatinėmis ligomis sergantiems pacientams bei tokių pacientų šeimos nariams, artimiesiems ir globėjams bei pagal juos vykdyti mokymus. Vykdytojai: Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, NVO.“

10. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Numatomi šios Veiksmų plano krypties vykdytojai: Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos, VU, LSMU, Klaipėdos universitetas, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, NVO, reumatologijos paslaugas teikiančios ASPĮ.“

11. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Šiai Veiksmų plano krypčiai įgyvendinti skiriama iki 3,39 mln. eurų. Numatomi finansavimo šaltiniai: valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, Europos Sąjungos fondų ir tarptautinės paramos lėšos, nuosavos vykdytojų lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                         Rimantė Šalaševičiūtė