HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 18 d. Nr. D1-36

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (arba) šalinimo, išskyrus 71 punkte numatytus atvejus, arba gali tvarkyti pats. Šis punktas netaikomas komunalinių atliekų turėtojams, atliekas tvarkantiems savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.“;

1.2. papildau 71 punktu ir jį išdėstau taip:

„71. Kūno dalys ir organai, išskyrus kraujo paketus ir konservuotą kraują (atliekų sąrašo kodas 18 01 02), gali būti tvarkomi tik Taisyklių 4 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo turi perduoti atliekų tvarkymo įmonei, tik turinčiai teisę tvarkyti šias atliekas Taisyklių 4 priede nurodytomis atliekų naudojimo veiklomis ir (ar) šalinti deginant.“;

1.3. pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

„72. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama Leidimo dalis ir pateikiamas kartu su paraiška Leidimui gauti. Jeigu pasikeičia Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Leidimo sąlygų, keičiamas tik Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, neteikiant paraiškos Leidimui keisti. Leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente raštu informuoti Agentūrą apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.“.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas