ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. T-1

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, 5.3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vytautas Grigaravičius