LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 3-351

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2017 m. liepos 7 d. raštu Nr. 1.2-1208

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 3-421(1.5 E)

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 3-351

redakcija)  

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETODARNaus transporto IR pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra06.1.1-TID-V-501 PRIEMONĖS „TEN-T KELIŲ TINKLO TECHNINIŲ PARAMETRŲ GERINIMAS IR PRALAIDUMO DIDINIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės
„TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus,
taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir Transporto investicijų direkcija (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 205 775 168 (dviejų šimtų penkių milijonų septynių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt aštuonių) eurų, iš kurių 205 775 168 (du šimtai penki milijonai septyni šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni) eurai – ES struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. 

8. Priemonės tikslas – plėtoti ir tobulinti transeuropinio transporto (toliau – TEN-T) kelių tinklą, stiprinti ir platinti kelių dangą, įgyvendinti eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemones.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. TEN-T kelių tinklo, įskaitant su jais susijusius privažiuojamuosius kelius ir tiesioginius jungiamuosius kelius, rekonstrukcija ir tiesimas;

9.2. eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas TEN-T kelių tinkle;

9.3. išorės sienų ir pasienio kontrolės punktų (TEN-T tinklo) transporto infrastruktūros kartu su privažiuojamaisiais ir tiesioginiais jungiamaisiais keliais rekonstravimas ir modernizavimas.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašas sudarytas 2015 m. IV ketvirtį. 

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galimos pareiškėjos yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos; galimos partnerės yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, AB „Lietuvos geležinkeliai“.

12.     Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas ar kartu su partneriu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2017 m. kovo 30 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1(24):

14.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 1 tikslo „Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinti Europos Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu ir plėtoti skirtingų transporto rūšių sąveikos efektyvumą“ 2 uždavinį „Plėtoti naują ir pagerinti esamą TEN-T kelių infrastruktūrą ir jungtis su jais“ ar 3 uždavinį „TEN-T esančiame Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir jo prieigose pagerinti jūrų transporto sąveiką su sausumos transportu, užtikrinti jūrų transporto eismo saugą ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai“, ar 4 tikslo „Padidinti energijos vartojimo transporte efektyvumą ir sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai“ 4 uždavinį „Mažinti transporto sistemos neigiamą poveikį aplinkai ir užtikrinti atitiktį „Natura 2000“ tinklo ir kitų saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos režimo reikalavimams“; laikoma, kad projektas atitinka šiuos Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos uždavinius, jeigu prisideda prie bent vieno iš jų įgyvendinimo;

14.2. projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 „Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“; laikoma, kad projektas atitinka preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašą, jeigu atitinka bent vieną iš šio sąrašo 1.2.1.1–1.2.1.11, 1.2.1.13, 1.2.1.14, 1.2.2, 1.7.3 arba 4.4.1 papunkčiuose nurodytų projektų, prie jų nurodytas veiklas ir galimus projektų vykdytojus.

15. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

16. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

17. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

18. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

19. Projektu turi būti siekiama stebėsenos rodiklių, kurių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše ir Priemonių įgyvendinimo plane, kurie yra skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt:

19.1. kai įgyvendinama Aprašo 9.1 papunktyje nurodyta veikla, turi būti siekiama stebėsenos rodiklio „Sugaištas kelionės automobilių keliais TEN-T tinkle laikas“, kodas R.N.501, ir bent vieno iš Aprašo 19.1.1–191.4 papunkčiuose išvardytų stebėsenos rodiklių:

19.1.1. „Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle ilgis“, kodas P.B.213; jeigu siekiama šio rodiklio, tai turi būti siekiama ir 19.1.4 papunktyje nurodyto stebėsenos rodiklio;

19.1.2. „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“, kodas P.B.214;

19.1.3. „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių TEN-T tinkle ilgis“, kodas P.B.215; jeigu siekiama šio rodiklio, tai turi būti siekiama ir 19.1.2 papunktyje nurodyto stebėsenos rodiklio;

19.1.4. „Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“, kodas P.N.508;

19.2. kai įgyvendinama Aprašo 9.2 papunktyje nurodyta veikla, – stebėsenos rodiklio „Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės“, kodas P.S.342“;

19.3. kai įgyvendinama Aprašo 9.3 papunktyje nurodyta veikla, – bent vieno iš Aprašo 19.1.1–19.1.4 papunkčiuose išvardytų stebėsenos rodiklių.

20. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

20.1. Pareiškėjas turi būti įvykdęs bent vienos Aprašo 9 punkte nurodytos veiklos bent vieno statybos darbų viešojo pirkimo procedūras (pateikęs įgyvendinančiajai institucijai sudarytos viešojo pirkimo sutarties kopiją) ir viešojo pirkimo dokumentus suderinęs su įgyvendinančiąja institucija iki paraiškos pateikimo.

20.2. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 3 priede, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.

20.3. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikiama dokumentacija:

20.3.1. patvirtintas statinio projektas;

20.3.2. gautas statinio projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti;

20.3.3. jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas (partneris) iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją);

20.3.4. jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pareiškėjas (partneris) argumentuotai raštu informuoja įgyvendinančiąją instituciją, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo;

20.3.5. jeigu planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, iki paraiškos pateikimo privaloma nustatyti „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumą, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos išduotą Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą (kopiją);

20.3.6. gautas statybą leidžiantis dokumentas.

21. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

22. Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

23. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO

REIKALAVIMAI

 

24. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

25. Didžiausia galima Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kitų pareiškėjų projektų finansuojamoji dalis sudaro iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; šiuo atveju pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

26. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, taip pat visos netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

27. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

 

Tinkama finansuoti, jeigu neviršija 5 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti žemės nuomos išlaidos.

2.

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus paprastojo ir kapitalinio remonto išlaidas.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

 

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto, atliekant sąnaudų ir naudos analizę, parengimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

 

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

 

28. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

29. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus:

29.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui ir yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti;

29.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“.

30. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

31. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

32. Galimi pareiškėjai iki 2020 m. liepos 1 d. turi Ministerijai raštu pateikti projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 2016/8-101 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedas – sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė MS Excel formatu. Investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo alternatyvos, atitinkančios Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ numatytas alternatyvas:

32.1. Naujų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) statybos atveju:

32.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;

32.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

32.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;

32.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

32.2. Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) techninių savybių gerinimo atveju:

32.2.1. inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

32.2.2. esamų inžinerinių statinių keitimas;

32.2.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

32.3. Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) keitimo atveju:

32.3.1. inžinerinių statinių keitimas į technologiją A;

32.3.2. inžinerinių statinių keitimas į technologiją B;

32.3.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

32.4. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai ar socialiniai apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėtos trys skirtingos projekto įgyvendinimo alternatyvos iš Aprašo 32.1–32.3 papunkčiuose nurodytų, šie apribojimai turi būti paaiškinti ir investicijų projekte turi būti išnagrinėtos bent dvi alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendimais, pasirinktos iš Aprašo 32.1–32.3 papunkčiuose nurodytų alternatyvų.

33. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priima sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgyja teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

34. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

35. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 38 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

36. Jeigu vadovaujantis Aprašo 35 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

36.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotąja pašto siunta, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

36.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu; kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

37. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

38. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 38.1–38.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

38.1. kiekvieno partnerio (-ų) deklaraciją (-as), jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

38.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumą finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

38.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus;

38.4. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo yra didesnė kaip 1 mln. eurų);

38.5. Aprašo 20.1–20.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

38.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai); po paraiškos pateikimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti tik suderinus su įgyvendinančiąja institucija; po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

38.6.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

38.6.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

38.6.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

38.6.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

38.6.5. prieš teikdamas paraišką iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo;

38.7. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus – laisvos formos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) pažymas, patvirtinančias pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, nurodant finansavimo šaltinius, sumas ir laiką; šios pažymos turi būti patvirtintos pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įmonės / įstaigos vadovo ir vyriausiojo finansininko parašais;

38.8. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

38.9. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV); juose turi būti įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, gimimo data, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas ir kita naudinga informacija;

38.10. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as).

39. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

40.  Jeigu priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Jeigu pareiškėjas yra anksčiau pateikęs įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 38 punkte išvardytus dokumentus ar jų dalį, pakartotinai šių dokumentų teikti nereikia, bet turi būti nurodyta, kokiu raštu dokumentai įgyvendinančiajai institucijai buvo pateikti.

41Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

42Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

43Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

44Paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai per DMS iki valstybės projektų sąraše nustatyto paraiškos pateikimo termino pabaigos (iki paskutinės kvietime nurodytos dienos 24 val.). Jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, paraiška teikiama įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu adresu iki kvietime nurodyto paraiškų priėmimo laiko pabaigos. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija.

45.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

46.  Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

47.  Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

48.  Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas arba kai atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

49.  Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Paraiška taip pat atmetama, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 38 punkte nustatytų dokumentų arba nepatikslina informacijos šiuose dokumentuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

50.  Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

51.  Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

52.  Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės sutartys.

53.  Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjui. Be to, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

54Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašyti:

54.1. arba kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

54.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas elektroniniu parašu). 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

55. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

56. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

57Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; rangos darbų sutartys, kurios bus sudarytos po Aprašo patvirtinimo, būtų parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidiniu „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos“ (Raudonoji knyga) ir įgyvendinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

58Projekto vykdytojas turi įpareigoti rangovą savo lėšomis apdrausti turtą, t. y. visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susijusius statybos, montavimo, rekonstrukcijos, griovimo ir panašius darbus ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas ir montuotinus įrenginius, kuriam sukurti įgyvendinant projektą buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, statybos rizikų, nuo kurių draudžia draudimo bendrovės, draudimu ne trumpesniam kaip rangos darbų įgyvendinimo laikotarpiui. Projekto vykdytojo ir rangovo sutartyje turi būti nustatyta, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

59.  5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

60.  Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

61.  Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų

infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501

priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių

parametrų gerinimas ir pralaidumo

didinimas“ projektų finansavimo sąlygų

aprašo Nr. 1

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

 

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

(jei taikoma)

 

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija, vadovaujančioji institucija – kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, arba Regionų plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regionų projektų sąrašą.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.1.1 konkretų uždavinį „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ ir siekiamą rezultatą. 

 

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 9 punkte.

 

 

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 20 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija, vadovaujančioji institucija – kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, arba Regiono plėtros tarybos sekretoriatas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą.

Vietos plėtros projektai turi atitikti Vietos plėtros strategiją, taip pat kitus dokumentus, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 14 punkte.

 

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis
Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu
Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto Veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektu turi būti prisidedama prie Aprašo 19 punkte nurodytų stebėsenos rodiklių pasiekimo.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.).

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

- jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas).

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą. (Pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

(Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo jų funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Pildomas projektų atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L187, p.1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas);

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas  patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo).

(Vertinant techninės paramos projektus šių metodinių nurodymų 4.5 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas netaikomas.)

Projekto finansavimas turi nereikšti neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo, kadangi Aprašo 23 punkte yra nustatyta, kad pagal Aprašą valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama.

 

 

(Įgyvendinančioji institucija užpildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir (ar) de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (nuoroda į informacijos pateikimo formą – http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/formos).)

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nurodyti Aprašo 11 punkte.

 

 

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba/ pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys
(-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Kai projektai atrenkami valstybės planavimo būdu, šį vertinimo aspektą vertina ministerija prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, taip pat įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu. Kai projektai atrenkami projektų konkurso arba tęstinės projektų atrankos būdu, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija. Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas netaikomas.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 20 punkte.

 

 

Ministerijos įvertinimas

 

 

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių)  įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie  projekto įgyvendinimo Aprašo 25 ir 26 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

 

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

(Vertinant techninės paramos projektus ir iš ESF bendrai finansuojamus projektus, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą negali būti netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas iš ESF bendrai finansuojamiems projektams ir techninės paramos projektams, taip pat įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę, kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra reikalavimo užtikrinti projekto veiklų tęstinumą.)

Vertinama, ar bus užtikrintas investicijų tęstinumas, vadovaujantis Projektų taisyklių 27 skirsniu.

 

 

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

-  projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 67¹ punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikomas tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jeigu projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu. Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams.)

 

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia Ministerijos atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

(Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį sąnaudų ir naudos santykį, kuris turi būti didesnis už 1.)

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 67¹ punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle).

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu. Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams.)

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš ERPF ar SF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 str. 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

 

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

- ES teritorijoje;

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše.

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

1)   Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti.

Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Vertinant techninės paramos projektus šis klausimas netaikomas.)

 

2)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

____________________________________ ______________________                                       ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)         (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto

„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų

infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501

priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių

parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

2 priedas

 

 

__________________________________________

(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)

 

____________________________________________________________

(priemonės, kurios sąrašui sudaryti teikiamas projektinis pasiūlymas, pavadinimas ir kodas)

 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

_____________ Nr. ___________

(data)

 

Preliminarus projekto pavadinimas

 

(Galimas simbolių skaičius – 150)

 

1.   Pareiškėjo duomenys

 

Pavadinimas, kodas

 

(Galimas pavadinimo ženklų skaičius – 140)

Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas)

 

 

Vadovas/Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

 

 

2. Duomenys apie projekto partnerį

 

Ar projektas turi
partnerį (-ius)

o taip

o ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

Pavadinimas

 

Kodas

 

 

3. Projekto aprašymas (santrauka)

 

Trumpas projekto esmės aprašymas

 

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

 

Projekto atitiktis veiksmų programai, nacionalinio strateginio planavimo dokumentams, Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams

 

 

 

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos)

(Pildoma tuo atveju, jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai. Galimas ženklų skaičius - 600)                

 

4. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os)[3]

 

 

Projekto tikslas:

 

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

 

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

1

2

3

4

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

 

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadinimai, siektinos reikšmės ir mato vienetai. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

(...)

 

 

 

 

5. Stebėsenos rodikliai[4]

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: kilometras (km), valandos (h) ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

Rezultato rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos rezultato rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: procentas (proc.).

 

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

 

6. Preliminarus projekto biudžetas

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 4 projektinio pasiūlymo dalyje

1

2

3

4

1.

Žemė

2.

Nekilnojamasis turtas

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

5.

Projekto vykdymas

6.

Informavimas apie projektą

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

Iš viso:

 

7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai[5]

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1

2

1. Prašomos skirti lėšos

 

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Nurodyti privaloma.

2.1. Viešosios lėšos

 

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių.

2.2. Privačios lėšos

 

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.2.1. Nuosavos lėšos

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

 

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.

3. Iš viso

 

1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 eilučių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Projekto biudžetas“.

 

8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais[6]

 

 

 

9. Projektinio pasiūlymo priedai[7]

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Investicijų projektas

 

2.

Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė

 

(...)

 

 

 

___________________________ ______________________ _________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 

________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto

„Darnaus transporto, pagrindinių tinklų

infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501

priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių

parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

3 priedas

 

 

Viešųjų pirkimų GRAFIKAS

________________________

(pildymo data)

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

Pirkimo eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo rūšis

Pirkimo vertė

Pasirinktas pirkimo būdas

Pirkimo dokumentų rengimo pradžia

Pirkimo dokumentų pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Pirkimo dokumentų rengimo pabaiga

Skelbimo apie pirkimą data

Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis

Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Sutarties pasirašymo data

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILDYMO INSTRUKCIJA:

1 skiltyje „Pirkimo eil. Nr.“ nurodykite pirkimo eilės numerį.

2 skiltyje „Pirkimo pavadinimas“ nurodykite pirkimo pavadinimą, kuriam skelbiamas konkursas.

3 skiltyje „Pirkimo rūšis“ nurodykite pirkimo rūšį (pvz., statybos darbai, paslaugos, prekės).

4 skiltyje „Pirkimo vertė“ nurodykite planuojamo pirkimo vertę eurais be pridėtinės vertės mokesčio (numatomą finansuoti projekto lėšomis).

5 skiltyje „Pasirinktas pirkimo būdas“ nurodykite perkančiosios organizacijos pasirinktą pirkimo būdą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

6 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų rengimo (planuojamo rengimo) pradžios datą.

7 skiltyje Pirkimo dokumentų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ nurodykite perkančiosios organizacijos parengtų pirkimo dokumentų (konkurso sąlygų) pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą.

8 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpio pabaiga“ pažymėkite perkančiosios organizacijos vadovybės veiklos pirkimo dokumentų patvirtinimo datą, jeigu veiklos pirkimo dokumentai buvo (bus) derinti su įgyvendinančiajai institucijai, pažymėkite pirkimo dokumentų suderinimo (planuojamo suderinimo) su įgyvendinančiąja institucija datą. Įvertinkite tai, kad įgyvendinančioji institucija projekto pirkimo dokumentus gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų.

9 skiltyje „Skelbimo apie pirkimą data“ pažymėkite skelbimo apie pirkimą paskelbimo (planuojamo paskelbimo) datą, t.y. skelbimo paskelbimo CVP IS datą.

10 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite vokų su pasiūlymais atplėšimo perkančiojoje organizacijoje datą.

11 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite (numatomą) laimėjusio pasiūlymo tiekėjui išsiųsto (planuojamo išsiųsti) pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį datą.

12 skiltyje „Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ pažymėkite ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą praėjus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui (15 kalendorinėms dienoms).

13 skiltyje „Sutarties pasirašymo data“ pažymėkite sutarties su laimėjusio pasiūlymo tiekėju pasirašymo (planuojamą pasirašymo) datą. Įvertinkite tai, kad įgyvendinančioji institucija vertinimo ataskaitą gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų.

14 skiltyje „Pastabos“ nurodykite, jeigu reikalinga, perkančiosios organizacijos pastabas dėl viešųjų pirkimo atlikimo.

 

____________________________[1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] Jungtinių priemonių projektų atveju lentelė papildoma skiltimi „Priemonės Nr., kuriai priskirtina planuojama projekto veikla“.  Joje turi būti nurodomas priemonės, kuriai priskirtina planuojama projekto veikla, kodas.

[4] Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus ženklų skaičius – 1000.

[5] Jungtinių priemonių projektų atveju į lentelę (po eilute „1. Prašomos skirti lėšos“) įtraukiamos papildomos eilutės, detalizuojančios prašomų skirti lėšų sumą pagal priemones, iš kurių finansuojamas projektas. Eilučių įtraukiama tiek, iš kiek priemonių finansuojamas projektas (1.1, 1.2 ir t.t.). Eilutės pirmojoje skiltyje nurodomas priemonės pavadinimas ir kodas, antrojoje – suma.

[6] Pagal Projektų taisyklių 6.23 papunktį projekto įgyvendinimo trukmė – projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šio projekto sutarties pasirašymo dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

[7] Pateikiami priedai, nurodyti veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 32 punkte, ir kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.