LIETUVOS RESPUBLIKOS

NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ ĮSTATYMO NR. IX-986 2, 4, 7, 9, 21, 22 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 9 d. Nr. XIII-2294

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Naftos produktų ir naftos atsargos (toliau – atsargos) – energetikos produktų, nurodytų 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL 2008 L 304, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008) A priedo 3.4 skyriuje, atsargos, įskaitant specialiąsias naftos produktų atsargas.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) Taisyklėse nustatyta tvarka periodiškai tikrina ir prižiūri, kaip Agentūra, įpareigotosios įmonės ir kitos įmonės, teikiančios atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, kaupia ir tvarko atsargas, taip pat ar atsargų laikymo vietos ir sąlygos atitinka teisės aktų reikalavimus. Taryba, atlikdama šiame įstatyme jai nustatytas funkcijas, turi teisę atlikti Agentūros, įpareigotųjų įmonių ir kitų įmonių, teikiančių atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, patikrinimus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, taip pat kitas teisės aktų nustatytas teises. Jeigu per Tarybos nustatytą terminą nesudaromos sąlygos ar kitaip trukdoma atlikti atsargų patikrinimą, laikoma, kad atsargos nesukauptos.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atlikdami Agentūros, įpareigotųjų įmonių ir kitų įmonių, teikiančių atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, patikrinimus, Tarybos pareigūnai turi teisę, neatsižvelgdami į atsargų nuosavybę, laikymo vietą ar sąlygas, patekti į Agentūros, įpareigotųjų įmonių ir kitų įmonių, teikiančių atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugas, teritoriją ar patalpas ir patikrinti su atsargų kaupimu ir tvarkymu susijusius dokumentus ir duomenis, atsargų tvarkymą, naudojimą, terminalų, kuriuose laikomos atsargos, techninę būklę, jų tinkamumą atsargoms laikyti. Šie patikrinimai įforminami aktu, kurio formą ir užpildymo tvarką nustato Taryba. Šiuose patikrinimuose gali dalyvauti ir kitų valstybės institucijų atstovai. Taryba informuoja Energetikos ministeriją apie šių patikrinimų rezultatus.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Kaupiamų atsargų kiekio apskaičiavimo tvarka

Kiekvienais metais iki balandžio 30 dienos Energetikos ministerija, vadovaudamasi Taisyklėmis, apskaičiuoja ir Agentūrai bei įpareigotosioms įmonėms patvirtina kaupiamų atsargų kategorijas ir konkrečius atsargų kiekius, kuriuos privaloma kaupti nuo liepos 1 dienos. Tvirtindama Agentūros kaupiamų specialiųjų atsargų produktų kategorijas, Energetikos ministerija užtikrina, kad pagal patvirtintas kategorijas ataskaitiniais metais suvartotų produktų kiekių naftos ekvivalentas sudarytų ne mažiau kaip 75 procentus vidaus suvartojimo. Patvirtintų kaupiamų atsargų kategorijų ir kiekių taikymo tvarka nustatoma Taisyklėse.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Agentūra reikalavimo teisių pagrindu gali kaupti iki 100 procentų atsargų, išskyrus specialiąsias atsargas, kurios visos privalo būti kaupiamos nuosavybės būdu. Įpareigotosios įmonės visą joms privalomą kaupti atsargų kiekį gali kaupti reikalavimo teisių pagrindu.“

 

5 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Agentūra valdo ir tvarko nuolat atnaujinamą ir išsamią atsargų informacinę sistemą, kurioje nurodomi tikslūs konkrečių atsargų kiekiai, pobūdis, savininkai ir sandėliai, perdirbimo įmonės ir saugyklos, kuriuose šios atsargos yra laikomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1099/2008 A priedo 3.4 skyriuje nustatytas kategorijas, informacija apie atsargų kaupimo ir tvarkymo sąnaudas, taip pat kiti Taisyklėse nurodyti duomenys ir informacija.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Taryba pagal savo kompetenciją teikia pagalbą asmenims, kuriuos Europos Komisija įgaliojo atlikti atsargų kaupimo patikrinimus. Atliekant atsargų kaupimo patikrinimus, Agentūra, įpareigotosios įmonės, kitos valstybės institucijos užtikrina, kad šiems asmenims būtų suteikta teisė susipažinti su dokumentais ir informacinėmis sistemomis, kurie yra susiję su atsargomis, ir teisė patekti į visas vietas, kuriose atsargos yra laikomos.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Taryba, kiti asmenys, taip pat Naftos ir naftos produktų koordinavimo grupės, įsteigtos pagal 2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyvą 2009/119/EB, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, nariai privalo saugoti ir neatskleisti informacijos, kuri buvo surinkta ar kuria buvo pasikeista pagal šį straipsnį ir kuri yra laikoma profesine paslaptimi.“

 

7 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 2 punktu:

2. 2018 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2018/1581, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 2009/119/EB nuostatos dėl atsargų saugojimo įpareigojimų apskaičiavimo metodų (OL 2018 L 263, p. 57).“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2, 4 ir 6 straipsnius ir šio straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija iki 2020 m. kovo 31 d. apskaičiuoja ir patvirtina kaupiamų atsargų kategorijas ir konkrečius atsargų kiekius, kuriuos viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra ir įpareigotosios įmonės privalo kaupti nuo 2020 m. balandžio 30 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2019 m. spalio 19 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda