RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-423 „DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 21 d. Nr. T-929

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į gydytojų specialistų trūkumą viešosiose Radviliškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-423 „Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (toliau – Sprendimas) pavadinimą ir Sprendimo 1 punktu patvirtintą Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas):

1.    Pakeisti Sprendimo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo trūkstamos specialybės gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“.

2.    Tvarkos aprašo tekste ir jo prieduose vietoje žodžių: „naujai atvykęs šeimos gydytojas“ įrašyti žodžius: „atvykęs trūkstamos specialybės gydytojas.“

3.    Pakeisti Tvarkos aprašo 4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

4.1. Atvykęs trūkstamos specialybės gydytojas (toliau – gydytojas) – gydytojas, pradėjęs dirbti įstaigoje ir apsigyvenęs Radviliškio rajone, po to, kai apie šios specialybės gydytojo reikalingumą įstaigai paskelbus įstaigos ir savivaldybės interneto svetainėse praeina daugiau nei 3 mėn. ir neatsiranda kandidatų. Gydytojas laikomas atvykusiu trūkstamos specialybės gydytoju 12 mėnesių nuo pirmosios darbo sutarties su įstaiga pasirašymo dienos“.

4.    Pakeisti Tvarkos aprašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Visų Tvarkos aprašo 5 punkte aptariamų skatinimo priemonių patiriamų išlaidų bendra suma, įsidarbinus kaimo vietovėje, esančioje viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose) negali viršyti 15 000 eurų; įsidarbinus mieste, esančioje viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose) negali viršyti 10 000 eurų. Įsikūrimui skirtos išlaidos turi būti patiriamos per dvejus metus nuo sutarties pasirašymo dienos“.

5.   Pakeisti Tvarkos aprašo 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Į kokias skatinimo priemones pretenduoja atvykęs trūkstamos specialybės gydytojas:

Įsikūrimo išlaidų kompensavimas

Kelionės į/iš darbą išlaidų kompensavimas ne ilgiau nei vienerius metus, jei naujai atvykęs gydytojas planuoja važinėti į nuolatinę darbo vietą Įstaigose (-oje). Kompensacija mokama tuo atveju, jei atvykęs trūkstamos specialybės gydytojas važinėja į/iš darbą Įstaigoje, tačiau tuo metu kuriasi Radviliškio rajone

Svarbu: Visų skatinimo priemonių patiriamų išlaidų bendra suma negali viršyti 15 000 (10 000) eurų. Įsikūrimo išlaidos turi būti patiriamos per du metus nuo sutarties pasirašymo.“

6.   Pakeisti Tvarkos aprašo 3 priedo II skyriaus 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Radviliškio rajono savivaldybė įsipareigoja:

1.1. skirti____________________________________ atvykusiam trūkstamos specialybės

(vardas, pavardė)

gydytojui, dirbančiam _______________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

15 000 (penkiolika tūkstančių) ar 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų kompensaciją.

1.2. Kompensacija pagal patvirtinančius dokumentus išmokama dalimis:

1.2.1. pirmoji – iki 7 000 (septynių tūkstančių) arba iki 5 000 (penkių tūkstančių) eurų – po 12 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje;

1.2.2. antroji – iki 4 000 (keturių tūkstančių) arba iki 2 500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) eurų – po 24 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje;

1.2.3. trečioji – iki 4 000 (keturių tūkstančių) arba iki 2 500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) eurų – po 42 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje.

1.3. Kompensacija pervedama į atvykusio trūkstamos specialybės gydytojo asmeninę sąskaitą banke Nr.________________________ per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos.

1.4. Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu kompensacija nemokama.“

7.   Pakeisti Sprendimo 2.5 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.5. Aistė Ginaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vyriausioji savivaldybės gydytoja.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Antanas Čepononis