herbas2

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. B1-1

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. B1-274 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2016-2018 metams (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Stasys Žvinys