Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. lapkričio 7 D. NUTARIMO NR. 1354 „DĖL gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 18 d. Nr. 854

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeisti 60.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

60.7. energijos gamintojams, kurių nustatytose elektrinėse elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti ir (ar) kurie užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti, ir (ar) teikia rezervinės galios užtikrinimo paslaugą elektros perdavimo sistemos operatoriui, – energijos gamintojas; jeigu energijos gamintojas nustatytu laiku nedeklaruoja reikiamų vartojimo pajėgumų, juos nustato gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo gamtinių dujų sistema.“

1.2. Pakeisti 68.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.2. Energijos gamintojas ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. deklaruoja gamtinių dujų sistemos operatoriui, prie kurio gamtinių dujų sistemos prijungta energijos gamintojo sistema, vartojimo pajėgumus. Vartojimo pajėgumai nustatomi atsižvelgiant į energijos gamintojo įrenginių, kurie naudojami Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms paslaugoms teikti, bendrą instaliuotą galią. Šis vartojimo pajėgumas turi būti skirtas tik Aprašo 60.7 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti ir negali sutapti su šilumos energijai gaminti reikalingu vartojimo pajėgumu (ar jo dubliuoti). Energijos gamintojas, kuriam kyla abejonių dėl reikiamų vartojimo pajėgumų nustatymo, šių pajėgumų nustatymo klausimu konsultuojasi su Komisija.“

1.3. Pakeisti 70.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.3. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad:

70.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

70.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

70.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05. Šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

70.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

70.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

1.4. Pakeisti 71.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

71.3. Jeigu paaiškėja, kad:

71.3.1. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už energijos gamintojo pagal Aprašo 68.2 papunktį deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1;

71.3.2. faktiniai vartojimo pajėgumai buvo didesni už sistemos naudotojo ir (ar) vartotojo pagal Aprašo 64.2 papunktį ar energijos gamintojo pagal 65.2 papunktį deklaruotus arba skirstymo sistemos operatoriaus kasdienės apskaitos vietoms nustatytus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį papildoma dedamoji taikoma taip:

71.3.2.1. už pajėgumų viršijimą per penkias didžiausio vartojimo paras yra taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 0,05. Šių didžiausio vartojimo parų viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas sumuojant skirtumus tarp kiekvienos iš šių parų faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio arba šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumų dydžio, jei faktiniai šeštos didžiausios vartojimo paros pajėgumai yra didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus;

71.3.2.2. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo ne daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji padauginta iš koeficiento 1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio;

71.3.2.3. jei šeštos didžiausios vartojimo paros faktiniai vartojimo pajėgumai buvo daugiau nei 5 procentais didesni už deklaruotus vartojimo pajėgumus, už daugiau nei 5 procentais viršytą vartojimo pajėgumų dydį taikoma papildoma dedamoji, padauginta iš koeficiento 1,1. Pagal šį punktą nustatomas viršytų pajėgumų dydis apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šeštos didžiausios vartojimo paros faktinio vartojimo pajėgumų dydžio ir deklaruotų vartojimo pajėgumų dydžio padauginto iš koeficiento 1,05.“

2.    Nustatyti, kad vartojimo pajėgumai 2018 metams tikslinami šia tvarka:

2.1. Apie Aprašo nuostatų pasikeitimą ir galimybę patikslinti deklaruotus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo informuoja gamtinių dujų sistemų operatoriai ir tiekimo įmonės. Gamtinių dujų sistemos operatoriai informuoja gamtinių dujų sistemos naudotojus, kurių gamtinių dujų sistemos prijungtos prie jų gamtinių dujų sistemos ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų tiekimo įmonės informuoja vartotojus, su kuriais yra sudariusios gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis ir kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus. Gamtinių dujų sistemos operatoriai ar gamtinių dujų tiekimo įmonės, informuodami apie Aprašo nuostatų pasikeitimą, sistemos naudotojams ir (ar) vartotojams pateikia vartojimo pajėgumų deklaravimo formą.

2.2. Sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, kurie pagal Aprašo nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodytos informacijos gavimo prireikus gali deklaruoti patikslintus 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus pagal gamtinių dujų sistemos operatoriaus ar gamtinių dujų tiekimo įmonės pateiktą formą ir atsižvelgdami į pakeistas Aprašo nuostatas.

2.3. Kai sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai pagal Aprašo nuostatas jau yra deklaravę 2018 metais reikalingus vartojimo pajėgumus ir per šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatytą terminą nedeklaruoja patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų, laikoma, kad sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui 2018 metais reikia pagal Aprašo nuostatas deklaruotų vartojimo pajėgumų.

2.4. Tiekimo įmonė apie vartotojų deklaruotus reikiamus vartojimo pajėgumus informuoja skirstymo sistemos operatorių per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.2 papunktyje nustatyto termino pabaigos, kartu pateikdama informaciją apie vartotojus, kurie nedeklaravo patikslintų 2018 metais reikalingų vartojimo pajėgumų.

2.5. Vartojimo pajėgumus, reikalingus kiekvienam buitinių vartotojų pogrupiui ir nebuitinių vartotojų pristatymo vietoms, kai dujos skirstomos į nekasdienės gamtinių dujų apskaitos vietas, prireikus patikslina gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai. Apie patikslintus vartojimo pajėgumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo gamtinių dujų sistemos operatorius informuoja tiekimo įmones, kurios transportuoja gamtines dujas į atitinkamas pristatymo vietas.

2.6. Skirstymo sistemų, į kurias dujos transportuojamos iš Lietuvos teritorijoje esančios perdavimo sistemos, operatoriai informuoja perdavimo sistemos operatorių apie perdavimo sistemos naudotojams jų skirstymo sistemų gamtinių dujų pristatymo vietose patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 2.4 papunktyje nurodyto termino pabaigos.

2.7. Perdavimo sistemos operatorius apibendrintą informaciją apie patikslintus 2018 metų vartojimo pajėgumus pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai pateikia informaciją apie patikslintus vartojimo pajėgumus pagal šio nutarimo 2.6 papunkčio nuostatas

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas