MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1B-234 „DĖL ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PORTALO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1B-810

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Elektroninių paslaugų portalo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“, 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija.

2.Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. spalio 2 d.;

2.2. paslaugų gavėjams, iki 2017 m. spalio 2 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Elektroninių paslaugų portalo taisyklių 2 priedo 2 punkte nurodytą paslaugą.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                             Jonas Miškinis

 

 

 

Elektroninių paslaugų portalo taisyklių

2 priedas

 

MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ IR VEIKLOS PROFILIŲ SUSIEJIMO LENTELĖ

 

Eil. nr.

Paslauga

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Veiklos profilio aprašymas

1.

Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas

Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistema (IDAIS)

INTRASTAT_PRIEVOLININKAS

Intrastato ataskaitų teikimas ir valdymas, skirtas Intrastato prievolininkui

INTRASTAT_TARPININKAS

Intrastato ataskaitų teikimas ir valdymas, skirtas tarpininkui, kurį Intrastato prievolininkas įgaliojo jas teikti

2.

Prašymų muitinės leidimams, išduodamiems Muitinės sprendimų valdymo sistemos priemonėmis, gauti teikimas ir valdymas

Muitinės sprendimų valdymo sistema (MSVS)

CUST_CONSULTATIVE

Prašymų, skirtų leidimams gauti, valdymo duomenų peržiūra

CUST_ADMINISTRATIVE

Prašymų, skirtų leidimams gauti, ir su jais susijusių duomenų tvarkymas

CUST_EXECUTIVE

Prašymų, skirtų leidimams gauti, pateikimas ir valdymas