Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2012 M. LIEPOS 4 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) NR. 649/2012 DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ EKSPORTO IR IMPORTO IR 1998 M. RUGSĖJO 10 D. ROTERDAMO KONVENCIJOS DĖL SUTIKIMO, APIE KURĮ PRANEŠAMA IŠ ANKSTO, PROCEDŪROS, TAIKOMOS TAM TIKROMS PAVOJINGOMS CHEMINĖMS MEDŽIAGOMS IR PESTICIDAMS TARPTAUTINĖJE PREKYBOJE, ĮGYVENDINIMO

 

2020 m. spalio 28 d. Nr. 1219

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo 3 straipsniu, 16 straipsnio 3 dalimi, 20 straipsniu ir įgyvendindama 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo su visais pakeitimais, 1998 m. rugsėjo 10 d. Roterdamo konvenciją dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (toliau – Roterdamo konvencija), ratifikuotą Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, ratifikavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

1. Paskirti Aplinkos apsaugos agentūrą:

1.1. atsakinga už Reglamente (ES) Nr. 649/2012 paskirtosioms nacionalinėms valdžios institucijoms nustatytų administravimo funkcijų vykdymą;

1.2. atsakinga už Roterdamo konvencijoje paskirtajai nacionalinei institucijai numatytų administracinių funkcijų vykdymą.

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai:

2.1.1. atstovauti Lietuvos Respublikai Roterdamo konvencijos Šalių konferencijos posėdžiuose ir Europos Sąjungos Tarybos Aplinkos ir Tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupėse su Reglamentu (ES) Nr. 649/2012 ir Roterdamo konvencija susijusiais klausimais;

2.1.2. vykdyti oficialiosios kontaktinės institucijos funkcijas keičiantis informacija su Roterdamo konvencijos sekretoriatu;

2.1.3. skirti ekspertą dalyvauti Roterdamo konvencijos Cheminių medžiagų kontrolės komiteto veikloje;

2.1.4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių atsakingomis institucijomis, Roterdamo konvencijos sekretoriatu;

2.1.5. koordinuoti valstybės institucijų, nurodytų šio nutarimo 2.2–2.4 papunkčiuose, veiklą, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 649/2012 ir Roterdamo konvencijos įgyvendinimu;

2.2. Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.2.1. atstovauti Lietuvos Respublikai Reglamento (ES) Nr. 649/2012 paskirtųjų nacionalinių valdžios institucijų susitikimuose, Pagal Reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) įsteigto komiteto ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB įsteigto keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo veikloje su Reglamento (ES) Nr. 649/2012 įgyvendinimu susijusiais klausimais;

2.2.2. įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 649/2012 reikalavimus, pagal kompetenciją bendradarbiauti su Europos Komisija, Europos cheminių medžiagų agentūra, Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių paskirtosiomis nacionalinėmis valdžios institucijomis;

2.2.3. rinkti, apdoroti ir teikti Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Roterdamo konvencijos sekretoriatui mokslinę, techninę, ekonominę ir teisinę informaciją apie pavojingąsias chemines medžiagas ir cheminius mišinius bei jų turinčius gaminius, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 649/2012, įskaitant toksikologinę, ekotoksikologinę ir saugos informaciją, teikti Europos cheminių medžiagų agentūrai duomenis ir informaciją apie pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių bei jų turinčių gaminių eksportą ir importą pagal Reglamento (ES) Nr. 649/2012 10 straipsnio 3 dalį, rengti ir teikti Europos Komisijai ataskaitas pagal Reglamento (ES) Nr. 649/2012 22 straipsnio 1 dalį;

2.2.4. teikti metodinę pagalbą valstybės institucijoms, eksportuotojams ir importuotojams pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių bei jų turinčių gaminių eksporto ir importo klausimais;

2.2.5. pagal kompetenciją koordinuoti Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 įsteigto keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo užduočių, susijusių su Reglamentu (ES) Nr. 649/2012, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir šio nutarimo 2.3–2.4 papunkčiuose nurodytų valstybės institucijų veiklą, susijusią su pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių bei jų turinčių gaminių eksporto ir importo kontrole ir (ar) muitinės priežiūra;

2.3. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos – pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių bei jų turinčių gaminių eksporto ir importo kontrolę pagal Reglamento (ES) Nr. 649/2012 reikalavimus;

2.4. Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių bei jų turinčių gaminių eksporto ir importo muitinės priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 649/2012 reikalavimus;

2.5. pagal kompetenciją valstybės institucijoms, nurodytoms šio nutarimo 2.3–2.4 papunkčiuose, teikti Aplinkos apsaugos agentūrai duomenis ir informaciją apie pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių bei jų turinčių gaminių taikytą eksporto ir importo kontrolę ir (ar) muitinės priežiūrą, kuriuos reikia pateikti Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Roterdamo konvencijos sekretoriatui.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Mažeika