Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KONSERVACINĖS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI   

 

 

2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. 1P-181-(1.3 E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto
b papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T2-32 „Dėl prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus pateikimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimą Nr. T2-236 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus pateikimo“ pakeitimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus pateikimo“ pakeitimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. (4.37E)-R2-3130 „Dėl žemės sklypų perdavimo valdyti patikėjimo teise“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 8 d. raštą Nr. (4.37E)-R2-687 „Dėl prašymo perduoti valstybinės žemės sklypą valdyti patikėjimo teise pakeitimo“:

1Perduodu Klaipėdos miesto savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 0,0300 ha konservacinės paskirties valstybinės žemės sklypą (kadastro Nr. 2101/0010:82, unikalus Nr. 4400-5066-9537; naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai), esantį Klaipėdoje, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – viešojo naudojimo poilsio objektams įgyvendinti (Klaipėdos pilies atkūrimui ir pritaikymui kultūros ir turizmo poreikiams).

2Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriaus vedėją pasirašyti Klaipėdos miesto savivaldybės parengtą valstybinės žemės sklypo, nurodyto šio įsakymo 1 punkte,  perdavimo ir priėmimo aktą.

3Pavedu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyriui prižiūrėti, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas