LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMO SPRĘSTI GINČĄ VALSTYBĖS UŽTIKRINAMO NETEISMINIO TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO BŪDU FORMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 2 d. Nr. 1R-83

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

tvirtinu Sutikimo spręsti ginčą valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo būdu formą (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2016 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1R-83

 

(Sutikimo spręsti ginčą valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo būdu forma)

 

SUTIKIMAS SPRĘSTI GINČĄ VALSTYBĖS UŽTIKRINAMO NETEISMINIO TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO BŪDU

 

20__ m. _________ ____ d.

 

______________________

(vieta)

 

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – tarnyba)_________________

(teritorinio administracijos padalinio pavadinimas)

20__ m. _________ ____ d. sprendimu Nr. _________________________ pareiškėjui (-ai) _____________________________ buvo suteikta antrinė teisinė pagalba ____________________

(vardas, pavardė)                                                                                     (nurodyti bylos rūšį)

byloje dėl ___________________________________________________________ (toliau – byla).

 

Kitos bylos ginčo šalies duomenys:

__________________________________________

(vardas, pavardė)

____________________________________________________

(gyvenamoji vieta, telefono numeris, el. pašto adresas)

 

 

Sutinkame, kad ginčas byloje būtų sprendžiamas valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo (toliau – taikinamasis tarpininkavimas) būdu.

 

Siūlome, kad taikinamąjį tarpininkavimą vykdytų __________________________________.

(taikinimo tarpininko vardas, pavardė)  

 

 

________________________                     _____________

(pareiškėjo vardas, pavardė)                                                                      ( parašas)

 

________________________                    _____________

(kitos ginčo šalies vardas, pavardė)                            ( parašas)

 

____________________