Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1-155

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, Kapinių tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-19 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vidmantas Brazys

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 28 d.

sprendimu Nr. 1-155

 

LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ PRIEŽIŪROS BEI LANKYMO, KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMO  MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) nustato leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių priežiūros bei lankymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kapas – vieta, kurioje užkasti žmogaus (žmonių) palaikai.

2.2. Kapavietė – kapinėse nustatytas ribas turintis žemės plotas, skirtas kapui, rūsiui, kolumbariumui ar kitai laidojimo vietai, kur bus laidojami žmogaus palaikai, balzamuoti ar kremuoti.

2.3. Kapinės – žemės plotas žmogaus palaikams, kremuotiems ar balzamuotiems, laidoti kapuose, rūsiuose, kolumbariumų nišose ar kitose vietose, kuriose išbarstomi.

2.4. Kapinių prižiūrėtojas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo arba juridinis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis, arba juridinio asmens teises turinti religinė bendruomenė ar bendrija, paskirta prižiūrėti kapines.

2.5. Kapo ramybės laikotarpis – laikas, per kurį iki kaulų suyra nekremuoti žmogaus palaikai. Konkrečią kapo ramybės laikotarpio trukmę kapinėse, atsižvelgdamas į grunto sudėtį ir į tai, ar kape palaidotas asmuo sirgo pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiamąja liga, nustato kapinių prižiūrėtojas, remdamasis hidrogeologinio tyrimo rezultatais ir Visuomenės sveikatos centro apskrityje išvada. Kapo ramybės laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 25 metai.

2.6. Kolumbariumas – statinys kapinėse karstams su žmonių palaikais ar urnoms su kremuotais žmonių palaikais laidoti.

2.7 Konfesinės kapinės – kapinės (ar kapinių dalis), pagal kapinių perdavimo sutartį suteiktos juridinio asmens teises turinčiai religinei bendruomenei ar bendrijai.

2.8. Laidojimas – žmogaus palaikų, kremuotų ar balzamuotų, užkasimas kape, padėjimas laidojimo rūsyje, kolumbariumo nišoje ar kitoje tam skirtoje vietoje.

2.9. Neprižiūrimos kapavietės – kapavietės, kurios Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (toliau – Kapinių tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka pripažintos neprižiūrimomis.

2.10. Neveikiančios kapinės – kapinės, kuriose negalimi nauji laidojimai dėl nustatytų visuomenės sveikatos saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

2.11. Pelenų barstymo laukas kapinėse esantis plotas, kuriame kremuoti žmogaus palaikai išbarstomi ant dirvos paviršiaus.

2.12. Riboto laidojimo kapinės – kapinės, kuriose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, tačiau galima laidoti esamose kapavietėse, formuojant naujus ar pakartotinai laidojant į jau esamus.

2.13. Urna – dėžutė arba indas su tvirtos medžiagos kapsule kremuotiems žmogaus palaikams laidoti ar laikyti.

2.14. Veikiančios kapinės – kapinės, kur gali būti formuojamos naujos kapavietės, nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose.

2.15. Viešosios kapinės visos kapinės, išskyrus konfesines kapines.

 

II SKYRIUS

KAPINIŲ SKIRSTYMAS PAGAL STATUSĄ, DRAUDIMAS LAIDOTI

 

3. Marijampolės savivaldybės teritorijoje kapinės priskiriamos neveikiančioms, riboto laidojimo arba veikiančioms, išskyrus naujas kapines, kurios priskiriamos veikiančioms (ir tai nurodoma jų steigimo dokumentuose), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu, gavus Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) teritorinio padalinio ir Marijampolės visuomenės sveikatos centro suderinimą. Jeigu kapinės priskiriamos neveikiančioms dėl nustatytų aplinkosaugos reikalavimų, reikia gauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento suderinimą. Marijampolės savivaldybės taryba, priėmusi sprendimą pakeisti kapinių statusą, per 7 darbo dienas raštu informuoja apie tai Kultūros paveldo departamentą.

4. Marijampolės savivaldybės teritorijoje riboto laidojimo kapinėse, jeigu jose nėra vietos naujoms kapavietėms formuoti, galima laidoti esamose (kur jau palaidota) kapavietėse, formuojant naujus kapus arba pakartotinai laidojant į jau esamus, taip pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose arba išbarstyti kremuotus žmogaus palaikus pelenų barstymo lauke. Laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pritarimo.

5. Marijampolės savivaldybės veikiančiose kapinėse gali būti formuojamos naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojama esamuose kapuose, laidojama kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose arba išbarstomi kremuotų žmogaus palaikų pelenai barstymo lauke.

6. Draudžiama laidoti kapinėse, jei dėl tolesnio laidojimo jose galėtų kilti pavojus visuomenės sveikatai, neatitinka kultūros paveldo apsaugos ar aplinkosaugos reikalavimų.

7. Sprendimą dėl draudimo laidoti veikiančiose arba riboto laidojimo kapinėse arba jų dalyje Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius priima per 3 darbo dienas, gavęs Marijampolės visuomenės sveikatos centro siūlymą. Apie priimtą sprendimą Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo paskelbia kapinių informacinėje lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu priimamas sprendimas dėl draudimo laidoti visoje veikiančių ar riboto laidojimo kapinių teritorijose, šių taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka joms turi būti nustatytas neveikiančių kapinių statusas.

8. Marijampolės savivaldybės kapinėse turi būti išsaugotos karių kapinių, sukilėlių, partizanų, kitų pasipriešinimo okupantams dalyvių (rezistentų), žymių visuomenės, kultūros, valstybės veikėjų kapų, laidojimo vietų vertingos dalys bei elementai, sudėtis, teritorija ir sudarytos sąlygos jį lankyti.

 

 

III SKYRIUS

LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMAS IR LAIDOJIMO TVARKA

 

9. Rašytinį leidimą (1 priedas) laidoti Marijampolės miesto teritorijoje esančiose kapinėse išduoda kapinių prižiūrėtojas ar kitas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Marijampolės kaimo teritorijų seniūnijose leidimą laidoti išduoda tos seniūnijos seniūnas arba šio seniūno įgaliotas asmuo.

10. Leidimas laidoti išduodamas mirusiojo giminaičiui, sutuoktiniui (-ei) ar kitam laidojimą organizuojančiam asmeniui, pateikusiam rašytinį prašymą (2 priedas) ir mirties liudijimą. Procedūros, susijusios su prašymų išduoti leidimą ir dokumentų pateikimu, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Šias procedūras atliekant elektroninėmis priemonėmis naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro duomenys.

 

11. Marijampolės kapinėse Tauro apygardos partizanų memoriale yra perlaidojami Tauro apygardos partizanų, žuvusių partizaninėje kovoje 1944-1955 m., palaikai. Palaikus perlaidojantis asmuo kapinių prižiūrėtojui privalo pateikti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pažymą, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Marijampolės filialo sutikimą.

12. Laidoti mirusiuosius leidžiama kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 18 val.     

13. Pirmąją šv. Kalėdų ir pirmąją šv. Velykų dieną bei Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis mirusieji nelaidojami. Kapinių prižiūrėtojas, seniūnai arba seniūnų įgalioti asmenys, įvertinę situaciją, gali išduoti leidimą laidoti šiomis dienomis.

14. Laidoti žmogaus palaikus galima ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo to momento, kai buvo konstatuota mirtis, jeigu tokiu būdu neignoruojami mirusiojo ar jo artimųjų asmenų religiniai įsitikinimai.

15. Pakartotinai laidoti žmogaus palaikus kape, kuriame jau yra palaidoti žmogaus palaikai, galima ne anksčiau kaip pasibaigus kapo ramybės laikotarpiui, t.y. po 25 metų.

16. Neatpažinto žmogaus palaikus galima laidoti tik gavus raštišką prokuroro leidimą.

17. Žmogaus palaikams, įskaitant balzamuotus ir kremuotus, laidoti, atsižvelgus į laidojančio asmens prašymą, gali būti skiriama kapavietė arba niša kolumbariume, arba kremuotus žmogaus palaikus leidžiama išbarstyti kapinėse esančiame pelenų barstymo lauke.

18. Skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5). Kremuotiems palaikams urnoje gali būti skiriama mažesnių matmenų kapavietė kapinėse numatytose vietose.

19. Kapo duobės, kurioje laidojami žmogaus palaikai, gylis turi būti ne mažesnis kaip 2 metrai; kapo duobės, kurioje laidojami kremuoti žmogaus palaikai su urna arba kapsule, arba išberiant juos į kapo duobę, – ne mažesnis kaip 1 metras. Palaidojus kape įrengiamas kapo vietą žymintis laikinas ženklas, kuriame nurodomas mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties datos.

20. Naujas kapas esamoje kapavietėje gali būti formuojamas tik tuo atveju, jeigu kapavietė turi aiškiai suformuotas ribas. Formuojant naują kapą esamoje kapavietėje arba laidojant kape pakartotinai, kapavietės ribos gali būti pakeistos, jeigu toks pakeitimas galimas pagal kapinių planą. Kapavietės riboms pakeisti būtina gauti kapinių prižiūrėtojo leidimą. Įrašytų į Kultūros vertybių registrą kapaviečių ribos nustatomos ir keičiamos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

21. Leidimai laidoti išduodami nemokamai. Kapinėse kapavietės skiriamos neatlygintinai.

 

IV SKYRIUS

KAPINIŲ PRIEŽIŪRA

 

22. Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja ir lėšas priežiūrai skiria Marijampolės savivaldybė. Konfesinių kapinių priežiūrą kapinių perdavimo sutartyse numatyta tvarka gali organizuoti ir (ar) finansuoti juridinio asmens teises turinčios religinės bendruomenės ar bendrijos (toliau vadinama – religinės bendruomenės ar bendrijos).

23. Marijampolės miesto teritorijoje esančioms kapinėms prižiūrėti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius skiria kapinių prižiūrėtoją, o Marijampolės kaimo teritorijų seniūnijose kapinių priežiūrą vykdo tos seniūnijos seniūnas arba šio seniūno įgaliotas asmuo.

24. Kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo kapinėse turi organizuoti kapinių sanitarinę priežiūrą ir tvarką, registruoti duomenis Laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale (toliau – žurnalas), vykdyti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Kapinių tvarkymo taisyklėse numatytas funkcijas. Kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų, vanduo būtų atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai), nustatyta tvarka būtų surenkamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.

25. Už kapavietės arba kolumbariumo nišos priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti, skirta kapavietė ar kolumbariumo niša. Kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo šio asmens duomenis įrašo žurnale. Laidojantis asmuo turi prižiūrėti kapavietę ar kolumbariumo nišą, kad jos būtų tvarkingos. Atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmuo privalo pašalinti pažeidimus ar atlyginti žalą, kuriuos jis, įrengdamas kapo paminklą, antkapį ar atlikdamas kitus kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūros darbus, padarė kapinėms, kitoms kapavietėms ar kolumbariumo nišoms, kolumbariumui ar kitiems statiniams. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektams padaryti pažeidimai ir žala atlyginami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Kapavietėje ar kolumbariumo nišoje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens sutikimui.

27. Jeigu asmuo, atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, miršta arba dėl kitų priežasčių negali rūpintis kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūra, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje ar kolumbariumo nišoje palaidotų mirusiųjų giminaičiai turi susitarti, kas bus atsakingas už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti kapinių prižiūrėtojui, seniūnui ar jo įgaliotui asmeniui.

28. Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojo, seniūno ar jo įgalioto asmens iniciatyva savivaldybė arba konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuojant religinė bendruomenė ar bendrija gali sudaryti komisiją, kuri pripažintų šią kapavietę neprižiūrima.

29. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami statiniams, įrengiami vadovaujantis Kapinių tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis. Statant ir (ar) rekonstruojant kapo paminklus, antkapius ir kitus statinius, informuojamas kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo, kurie žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo datas.

30. Nauji kapo paminklai ir antkapiai gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami avarinės būklės.

31. Kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę, praėjimo takai tarp kapaviečių gali būti išklojami betoninėmis trinkelėmis, akmenimis (t. y. statybinėmis medžiagomis, pritaikytomis kloti šaligatvius ir takus, kurios būtų neslidžios bet kokiomis meteorologinėmis sąlygomis) tik tuo atveju, jeigu suderinta su greta esančių kapaviečių prižiūrėtojais ir gavus kapinių prižiūrėtojo, seniūno ar jo įgalioto asmens leidimą.

32. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Marijampolės savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis ir kitų želdynų, želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

V SKYRIUS

KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMAS NEPRIŽIŪRIMOMIS, LAIDOJIMO TVARKA IR JŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

 

33. Neprižiūrimų kapaviečių priežiūrą organizuoja savivaldybė, konfesinėse kapinėse – religinė bendruomenė ar bendrija, pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja konfesinių kapinių priežiūrą. Asmenys, pageidaujantys prižiūrėti neprižiūrimas kapavietes, raštu kreipiasi kapinių prižiūrėtoją, seniūną ar jo įgaliotą asmenį, o jeigu neprižiūrima kapavietė yra konfesinėse kapinėse – į religinę bendruomenę ar bendriją. Kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo arba religinė bendruomenė ar bendrija priima sprendimą dėl neprižiūrimų kapaviečių priežiūros. Tokios kapavietės toliau prižiūrimos pagal šį Tvarkos aprašą.

34. Asmuo, kuriam suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikia kapinių prižiūrėtojui, seniūnui ar jo įgaliotam asmeniui mirties liudijimą ir rašytinį prašymą išduoti leidimą laidoti. Prašyme pažymima, kurių kapinių neprižiūrima pripažintoje kapavietėje pageidaujama gauti leidimą laidoti, ir nurodomas savivaldybės institucijos ar jos įgalioto asmens sprendimas, konfesinėse kapinėse – religinės bendruomenės ar bendrijos sprendimas, suteikęs teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti neprižiūrimoje kapavietėje išduodamas, jeigu pagal Kapinių tvarkymo taisykles joje galima laidoti. Neprižiūrimose kapavietėse žmogaus palaikus galima laidoti praėjus ne mažiau kaip 25 metams po  kapo ramybės laikotarpio ir tik gavus leidimą. Procedūros, susijusios su prašymų išduoti leidimą ir dokumentų pateikimu, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Šias procedūras atliekant elektroninėmis priemonėmis naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro duomenys.

35. Mirus asmeniui, kuriam Kapinių tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka buvo suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, leidimas jį palaidoti šioje kapavietėje gali būti išduotas laidojančiam asmeniui.

36. Neprižiūrimoje kapavietėje laidojant ir ją prižiūrint, turi būti išsaugotas kapo paminklas, jeigu jis yra, jame esantys įrašai apie kapavietėje palaidotą (-us) asmenį (-is).

 

VI SKYRIUS

KAPAVIEČIŲ (KAPŲ) IDENTIFIKAVIMAS

 

37. Asmenys, norintys identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) žurnale neišliko, turi:

37.1. pateikti rašytinį prašymą (3 priedas) kapinių prižiūrėtojui, o kaimo seniūnijų teritorijoje seniūnui ar jo įgaliotam asmeniui. Procedūros, susijusios su prašymų dėl kapavietės (kapų) identifikavimo ir dokumentų pateikimu, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Šias procedūras atliekant elektroninėmis priemonėmis naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro duomenys;

37.2. prašyme nurodyti giminystės ryšius ir jiems žinomas aplinkybes, dėl kurių neišliko duomenų apie kapavietę (kapą);

37.3. pateikti visus turimus duomenis apie kapavietę (kapą) ir joje (jame) palaidotus asmenis. Prie prašymo pridedami turimi dokumentai (išrašai iš bažnytinių registravimo knygų, civilinės metrikacijos įstaigų ar seniūnijų seniūnų išduoti mirties liudijimai, nuotraukos ir kita), patvirtinantys pateiktus duomenis.

38. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo priima kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo pagal pateiktą medžiagą ir patikrinęs kapavietę (kapą). Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Kai identifikuojama kapavietė (kapas) yra konfesinėse kapinėse, sprendimas priimamas gavus religinės bendruomenės ar bendrijos sutikimą. Sprendimas dėl kapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu.

39. Kapinių prižiūrėtojas identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale. Priimtą sprendimą identifikuoti kapą konfesinėse kapinėse kapinių prižiūrėtojas, seniūnas ar jo įgaliotas asmuo pateikia atitinkamai religinei bendruomenei ar bendrijai.

 

VII SKYRIUS

KAPINIŲ LANKYMAS

 

40. Kapinės lankomos visais metų laikais šviesiu paros metu. Lapkričio 1 d. – Visų šventų dieną ir lapkričio 2 d. – Vėlinių dieną – lankymo laikas neribojamas.

41. Kapinių teritorijoje draudžiama:

41.1. be kapinių prižiūrėtojo, seniūno ar jo įgalioto asmens leidimo važinėti transportu (išskyrus krovimo darbus atliekantį ir specialųjį transportą);

41.2. ganyti gyvulius ir vedžioti šunis ar kitus gyvūnus;

41.3. be seniūnijos ar kapinių prižiūrėtojo žinios statyti naujus, išvežti remontuoti kitus kapų statinius;

41.4. be Marijampolės savivaldybės administracijos leidimo sodinti arba persodinti, genėti ar kirsti saugotinus medžius ir krūmus;

41.5. statyti suolus praėjimuose tarp kapų;

41.6. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti, rauti ar imti gėles, imti smėlį ir žemę ne tam skirtose vietose, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką;

41.7. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, tvorų, pastatų ar statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose.

 

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Marijampolės miesto kapinių prižiūrėtojas, seniūnijų seniūnai metinę ataskaitą apie išduotus leidimus laidoti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti per 20 darbo dienų pasibaigus kalendoriniams metams.

43. Paskyrus kitus asmenis, atsakingus už leidimų laidoti išdavimą Marijampolės savivaldybės teritorijoje, buvę atsakingi asmenys pagal perdavimo ir priėmimo aktą perduoda visus dokumentus, susijusius su leidimų laidoti išdavimu.

44. Asmenys, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

____________

 

Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių

priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 1 priedas

 

 

(Leidimo laidoti forma)

 

___________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

LEIDIMAS LAIDOTI

 

_______________ Nr. _________

(data)                    

______________

(sudarymo vieta)

 

Atsižvelgiant į _________________ Nr. _______________________ gautą ______________

(prašymo gavimo data) (gavimo registracijos numeris)                  (laidojančio asmens:

_________________________________________________________________________ prašymą ir

fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, teisinė forma)

pateiktą mirties ________________________________ liudijimą, leidžiama laidoti mirusįjį asmenį:

(mirties liudijimo data ir numeris)

Pavardė _______________________________

Vardas ________________________________

Asmens kodas __________________________

Gimimo data ___________________________

Mirties data ____________________________

 

Kapinių pavadinimas _____________________

Kvartalo numeris ________________________

Kapavietės numeris ______________________

Kapavietės dydis ________________________

Kolumbariumas _________________________

Nišos numeris __________________________

Pelenų barstymo laukas ___________________

 

____________________                    _______________                  ___________________

(leidimą išdavusio asmens                                             (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

Pritariama leidimui laidoti riboto laidojimo kapinėse*.

_____________________________________________________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pavadinimas)

 

_____________________                  ________________                ____________________

(pritarimą išdavusio asmens                                          (parašas)                                           (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

–––––––––––––––––––––

*Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio pritarimo reikia laidojant į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse.

 

__________________

 

Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių

priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 2 priedas

 

_____________________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________________

(gyvenamoji vieta)

____________________________________________________

( tel. Nr., el. paštas)

 

 

Marijampolės savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

DĖL LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO

 

20 m. ____________ mėn. ____d.

Marijampolė

 

Prašau leisti palaidoti _______________________________________________________,

                                                                         (mirusiojo vardas, pavardė )

 

mirusį (-ią)________________, mirties liudijimo _______ Nr.___________________________,

(mirimo data)                                               

 

______________________________________________________________________________,

                                                                         (mirties liudijimo išdavimo vieta, data )

 

naujoje / esamoje_____   kapavietėje    _______________________________________________,

 (nereikalingą žodį išbraukti) (nurodyti palaidotų giminaičių vardas, pavardė, mirimo data)

 

______________________________________________________________________________________________,

                          (nurodyti palaidotų giminaičių vardas, pavardė, mirimo data)

 

______________________________________________________________________________,

                             (nurodyti palaidotų giminaičių vardas, pavardė, mirimo data)

 

Marijampolės __________________________________________________ kapinėse.

                                                                         ( kapinių pavadinimas )

 

PRIDEDAMA. Mirties liudijimo kopija, 1 lapas.

Patvirtinu, kad mirusiojo kapo vieta suderinta su kitais artimaisiais, vėliau pretenzijų nereikšime.

 

 

 

 

 

_________________                                                          _________________________

(parašas)                                                                                        (vardas, pavardė)

 

Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių

priežiūros bei lankymo, kapaviečių (kapų) identifikavimo Marijampolės savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo 3 priedas

 

(Prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(gyvenamoji vieta)

 

(tel. Nr., el. paštas)

 

Marijampolės savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

IDENTIFIKUOTI KAPAVIETĘ (KAPĄ)

 

 

(data)

Marijampolė

 

 

Prašyčiau identifikuoti mano

 

 

(nurodyti giminystės ryšį, mirusiojo vardą, pavardę)

mirusio (-ios)

 

, kapavietę, esančią

 

kapinėse,

 

(mirimo data)

 

(kapinių pavadinimas)

 

ir įrašyti kapą (kapavietę) prižiūrinčiuoju asmeniu

 

 

(įrašomojo asmens vardas, pavardė, adresas, tel.)

 

 

 

Papildoma informacija apie aplinkybes, dėl kurių nėra kapavietės duomenų:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Nurodau, kad daugiau artimųjų, galinčių rūpintis šia kapaviete nėra, priešingu

atveju pridedu 5 punkte nurodytus dokumentus (reikalinga pabraukti).

 

(parašas)

PRIDEDAMA:

 

1. Mirusiojo mirties liudijimas (ar kitas dokumentas, įrodantis mirties faktą)

 

 

lapas (-ai).

 

 

2. Dokumentai, įrodantys giminystės ryšį su mirusiuoju,

 

lapas (-ai).

 

 

3. Nuotraukos, įrodančios palaidojimo nurodytoje vietoje faktą,

 

lapas (-ai).

 

 

4. Liudininkų parodymai nagrinėjamu klausimu,

 

lapas (-ai).

 

 

5. Mirusiojo kitų giminaičių sutikimai (nurodyti giminystės ryšį, asmens vardą,

pavardę, adresą, telefoną,

 

lapas (-ai).

 

 

Atsakymą pageidaučiau

atsiimti asmeniškai, gauti paštu arba el. paštu.

 

 

(nereikalingus gavimo būdus išbraukti)

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)