LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIO REZIDENTO STATUSO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. 1V-1106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 1402 straipsnio 2 dalimi ir 1406 straipsniu:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                           Rita Tamašunienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministerijos

2020 m. spalio 26 d. raštu Nr. (25.2.5E)3-4873

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2020 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. 1V-1106

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIO REZIDENTO STATUSO SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato užsieniečio prašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento (toliau – e. rezidentas) statuso suteikimo (toliau – prašymas) pateikimo, nagrinėjimo, e. rezidento statuso suteikimo ir panaikinimo, elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės su joje įrašytais e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatu ir e. rezidento kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu (toliau – elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė) išdavimo ir keitimo, išorės paslaugų teikėjo pasirinkimo ir bendradarbiavimo su juo tvarką.

2.  E. rezidento statusas gali būti suteikiamas užsieniečiui, ne jaunesniam kaip 18 metų.

3.  Užsieniečiui e. rezidento statusas suteikiamas 3 metams.

4.  Užsieniečiui, kuriam suteiktas e. rezidento statusas, išduodama elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė, kurioje įrašyti e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir e. rezidento kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatas galioja ne ilgiau nei užsieniečio e. rezidento statusas.

5.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas).

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

6.  Užsienietis, kuris siekia įgyti e. rezidento statusą, prašymą lietuvių ar anglų kalba užpildo per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS), pateikdamas Aprašo priede nurodytus duomenis. Užsienietis prie prašymo turi pridėti galiojančio kelionės dokumento asmens duomenų lapo skaitmeninę kopiją.

7.  Prašyme užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „()“.

8.  Užsienietis, užpildęs prašymą per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos turi asmeniškai atvykti pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją, atrinktą Aprašo 49 punkte nustatyta tvarka (toliau – išorės paslaugų teikėjas), o užsienietis, esantis teisėtai Lietuvos Respublikoje, į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) ir pateikti:

8.1. galiojantį kelionės dokumentą, kuris atitinka Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme keliamus reikalavimus asmens tapatybei nustatyti (toliau – kelionės dokumentas);

8.2. dokumentą, suteikiantį teisę būti ar likti Lietuvos Respublikoje, kai prašymą užsienietis, kuriam netaikomas bevizis režimas, pateikia Lietuvos Respublikoje;

8.3. biometrinius duomenis – veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus, išskyrus 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1030/2002, nustatančiame vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 380/2008, nustatytus atvejus.

9.    Jeigu užsienietis per 4 mėnesius nuo prašymo užpildymo per MIGRIS dienos neatvyksta pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją ar į Migracijos departamentą, jo per MIGRIS užpildytas prašymas laikomas negaliojančiu.

10.  Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami prašymai.

11.  Prieš pateikdamas prašymą, užsienietis privalo sumokėti valstybės rinkliavą už prašymo priėmimą ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimą (toliau – valstybės rinkliava), o jeigu prašymas pateikiamas per išorės paslaugų teikėją – ir aptarnavimo mokestį, jeigu jis imamas.

Išorės paslaugų teikėjas, priimdamas prašymus, gali imti aptarnavimo mokestį mutatis mutandis taikydamas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1155, 17 straipsnio nuostatas.

12.  Užsieniečio prašymą priimantis Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau abu kartu – darbuotojas), ar išorės paslaugų teikėjo darbuotojas:

12.1.  sutikrina užsieniečio pateiktame prašyme įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

12.2.  įvertina, ar pateiktas kelionės dokumentas priklauso jį pateikusiam užsieniečiui (sutikrina užsieniečio išvaizdą su veido atvaizdu pateiktame kelionės dokumente) ir ar jame nėra klastojimo požymių (pvz., ar kelionės dokumente nepakeista asmens nuotrauka (veido atvaizdas), duomenys, nepakeisti įrašai, nepersiūti puslapiai, nesuklastoti spaudai ir pan.);

12.3.  įsitikina, ar sumokėta valstybės rinkliava, o jeigu prašymas pateikiamas per išorės paslaugų teikėją – ir aptarnavimo mokestis, jeigu jis imamas;

12.4.  nuskaito užsieniečio veido atvaizdą;

12.5.  nuskaito užsieniečio pirštų atspaudus. Nuskaitomi užsieniečio aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo ISO/IES 19794–4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794–4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jeigu dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti pagal šiame papunktyje nustatytą eiliškumą parenkami du kitos rankos pirštai. Jeigu dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių užsieniečio pirštų atspaudų, tai prašymas priimamas nenuskaičius pirštų atspaudų.

13.  Užsieniečio prašymas laikomas priimtu, kai išorės paslaugų teikėjo ar Migracijos departamento įgaliotas darbuotojas, atlikęs Aprašo 12 punkte nurodytus veiksmus, apie prašymo priėmimą pažymi MIGRIS.

14.  Prašymas nepriimamas, žodžiu ir (ar) raštu paaiškinus nepriėmimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

14.1.  prašymas užpildytas netinkamai (įrašyti ne visi arba netikslūs duomenys arba prie prašymo pateikiami ne visi reikiami duomenys ir (ar) dokumentai);

14.2.  užsienietis atsisako pateikti biometrinius duomenis;

14.3.  nustatoma, kad užsienietis nėra sumokėjęs valstybės rinkliavos ir (ar) aptarnavimo mokesčio, jeigu jis imamas;

14.4.  pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;

14.5.  prašymas ir (ar) prie prašymo pridedami dokumentai pateikiami nesilaikant šiame Aprašo skyriuje nurodytos tvarkos.

15.  Užsienietis, pageidaujantis, kad jo e. rezidento statusas būtų pratęstas ir (ar) pakeista (išduota nauja) elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė, per MIGRIS pateikia Aprašo 6 punkte nurodytą prašymą šiame Aprašo skyriuje nurodyta tvarka.

16.  Užsieniečiui keičiama (išduodama nauja) elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė, jeigu:

16.1.  pasikeitė elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėje įrašyti užsieniečio asmens duomenys; arba

16.2.  elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė tapo netinkama naudoti; arba

16.3.  elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėje yra netikslių įrašų; arba

16.4.  elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė yra prarasta; arba

16.5.  elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė perduota sunaikinti Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras).

 

III SKYRIUS

E. REZIDENTO STATUSO SUTEIKIMAS, ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES IR ELEKTRONINIO PARAŠO PRIEMONĖS IŠDAVIMAS

 

17.  Priėmus užsieniečio prašymą, MIGRIS automatiniu būdu atlieka patikrinimus apie užsienietį:

17.1.  Lietuvos nacionalinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje – ar kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1861, 24 ar 25 straipsnius nepateikusi perspėjimo dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi (toliau – perspėjimas dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi);

17.2.  Užsieniečių registre – ar užsienietis nėra įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

18.  Jeigu atlikus Aprašo 17 punkte nurodytus patikrinimus, identiškų sutapimų nenustatoma, tai užsieniečiui automatiniu būdu suteikiamas e. rezidento statusas (duomenys automatiniu būdu įrašomi į Užsieniečių registrą).

19.  Jeigu atlikus Aprašo 17 punkte nurodytus patikrinimus, nustatomas identiškas sutapimas (identiški sutapimai), užsieniečiui automatiniu būdu nesuteikiamas e. rezidento statusas (duomenys apie e. rezidento statuso nesuteikimą automatiniu būdu įrašomi į MIGRIS).

20.  Jeigu atlikus Aprašo 17 punkte nurodytus patikrinimus, nustatomas neidentiškas sutapimas (neidentiški sutapimai):

20.1.  užsieniečiui automatiniu būdu suteikiamas e. rezidento statusas (duomenys automatiniu būdu įrašomi į Užsieniečių registrą);

20.2.  atliekamas Aprašo 34 punkte nurodytas patikrinimas;

20.3.  Migracijos departamentas per MIGRIS informuoja užsienietį, kad elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė negalės būti aktyvuojama iki Migracijos departamento pranešimo dėl elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės aktyvavimo.

21.  Užsieniečiui suteikus e. rezidento statusą ar nesuteikus e. rezidento statuso, per MIGRIS automatiniu būdu užsieniečiui išsiunčiamas pranešimas dėl e. rezidento statuso suteikimo ar nesuteikimo.

22.  Užsieniečiui suteikus e. rezidento statusą, Asmens dokumentų išrašymo centrui automatiniu būdu per MIGRIS – Asmenų dokumentų išdavimo sistemos (toliau – ADIS) sąsają pateikiamas užsakymas išrašyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatytos formos elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę (toliau – užsakymas).

23.  Asmens dokumentų išrašymo centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos išrašo elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę, o elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį) ir kontaktinės elektroninės laikmenos blokavimo panaikinimo duomenis (PUK kodą) perduoda užsieniečiui į jo paskyrą MIGRIS.

24.  Asmens dokumentų išrašymo centras išrašytas elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones su lydraščiu siunčia išorės paslaugų teikėjui ar Migracijos departamento struktūriniam padaliniui, kuriam buvo pateiktas prašymas.

25.  Migracijos departamentas, išorės paslaugų teikėjas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavę išrašytas elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemones, ne vėliau kaip kitą darbo dieną MIGRIS pažymi, kad priemonė gauta.

26.  Užsieniečiui per MIGRIS automatiniu būdu išsiunčiamas pranešimas dėl elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės atsiėmimo.

27.  Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę gali atsiimti:

27.1.  užsienietis asmeniškai;

27.2.  jeigu prašymas buvo pateiktas Migracijos departamente – užsieniečio prašyme nurodytas asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, turintis galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą);

27.3.  jeigu prašymas buvo pateiktas Migracijos departamente – asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, turintis galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą), kurį užsienietis, prisijungęs prie savo paskyros MIGRIS, įgaliojo atsiimti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę. Užsienietis privalo nurodyti šio asmens vardą, pavardę, Lietuvos Respublikoje suteiktą asmens kodą;

27.4.  įgaliotas asmuo, pateikęs notaro patvirtintą įgaliojimą.

28.  Užsienietis arba Aprašo 27.2–27.4 papunkčiuose nurodytas asmuo elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės atvyksta atsiimti:

28.1.  pas išorės paslaugų teikėją, kuriam pateikė prašymą;

28.2.  į Migracijos departamento struktūrinį padalinį, kuriam pateikė prašymą. Šiame papunktyje nurodytu atveju užsienietis Lietuvos Respublikoje turi būti teisėtai.

29.  Atsiimdamas elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę, užsienietis turi pateikti:

29.1.  galiojantį kelionės dokumentą;

29.2dokumentą, suteikiantį teisę būti ar likti Lietuvos Respublikoje, jeigu užsienietis elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę atsiimti atvyksta į Migracijos departamentą.

30.  Jeigu elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę atsiima Aprašo 27.2–27.4 papunkčiuose nurodytas asmuo, jis turi pateikti savo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar galiojantį kelionės dokumentą, o jeigu Aprašo 27.2 ar 27.3 papunktyje nurodytas asmuo yra užsienietis – ir galiojantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą.

31.  Migracijos departamento įgaliotas darbuotojas ar išorės paslaugų teikėjo darbuotojas, įteikiantis elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę:

31.1.  sutikrina užsieniečio išvaizdą su jo veido atvaizdu kelionės dokumente ir MIGRIS, jeigu elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę atsiima pats užsienietis;

31.2.  jeigu elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę atsiima Aprašo 27.2 ar 27.3 papunktyje nurodytas asmuo – patikrina MIGRIS, ar užsienietis įgaliojo atvykusį asmenį atsiimti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę;

31.3.  jeigu elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę atsiima Aprašo 27.4 papunktyje nurodytas asmuo – padaro notaro patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją ir ją pateikia MIGRIS, o įgaliojimo originalą grąžina jį pateikusiam asmeniui;

31.4.  MIGRIS pažymi, kad elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė įteikta užsieniečiui arba Aprašo 27.2–27.4 papunkčiuose nurodytam asmeniui.

32.  Užsienietis aktyvuoja elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę per MIGRIS.

33.  Jeigu pradėtas Aprašo 34 punkte nurodytas patikrinimas, elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė negali būti aktyvuojama.

 

IV SKYRIUS

E. REZIDENTO STATUSO PANAIKINIMAS

 

34.  Jeigu e. rezidento statusas suteiktas pagal Aprašo 20 punkte nurodytą atvejį, Migracijos departamentas atlieka patikrinimą, ar nėra pagrindo panaikinti e. rezidento statusą:

34.1.  Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionaliniam skyriui (toliau – SIRENE nacionalinis skyrius) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo neidentiško sutapimo (neidentiškų sutapimų) nustatymo išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie užsienietį, dėl kurio paskelbtas perspėjimas dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi, patikrinimo. SIRENE nacionalinis skyrius kreipiasi į perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi paskelbusią Šengeno valstybę dėl papildomos informacijos. SIRENE nacionalinis skyrius, gavęs atsakymą iš Šengeno valstybės, paskelbusios perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi, nedelsdamas apie tai informuoja Migracijos departamentą;

34.2.  Migracijos departamentas atlieka tyrimą, ar užsienietis yra asmuo, dėl kurio kita Šengeno valstybė į centrinę antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi ir (ar) jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

35.  Jeigu atlikus Aprašo 34 punkte nurodytą patikrinimą nustatoma, kad dėl užsieniečio kita Šengeno valstybė į centrinę antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą yra įtraukusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi ir (ar) užsienietis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, Migracijos departamentas atlieka Aprašo 42 punkte nurodytus veiksmus.

36.  Jeigu atlikus Aprašo 34 punkte nurodytą patikrinimą nustatoma, kad dėl užsieniečio kita Šengeno valstybė į centrinę antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą nėra įtraukusi perspėjimo dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi ir užsienietis nėra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, Migracijos departamentas atlieka Aprašo 44 punkte nurodytus veiksmus.

37.  Jeigu SIRENE nacionalinis skyrius nepateikia atsakymo į Aprašo 34.1 papunktyje nurodytą paklausimą per 2 mėnesius nuo paklausimo išsiuntimo dienos, Migracijos departamentas per MIGRIS praneša užsieniečiui, kad elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė gali būti aktyvuota.

38.  Užsienietis, pageidaujantis, kad būtų panaikintas e. rezidento statusas, prašymą panaikinti e. rezidento statusą pateikia per MIGRIS.

39.  Migracijos departamentas, vertindamas, ar nėra Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalies 2–8 punktuose nustatytų e. rezidento statuso panaikinimo pagrindų:

39.1.  patikrina duomenis Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar užsienietis neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, o jeigu užsienietis šią nepriemoką turi – ar mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas nėra išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ar dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas;

39.2.  patikrina duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje – ar užsienietis neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, o jeigu užsienietis šią nepriemoką turi – ar mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas nėra išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ar dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas;

39.3.  patikrina duomenis Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre:

39.3.1. ar užsienietis nėra pripažintas kaltu už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikaltimą taikai, nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą;

39.3.2. ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nėra skirta (skirtos) bauda (baudos), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis. Jeigu nustatoma, kad užsieniečiui skirta tokia bauda (baudos) – patikrinama, ar bauda (baudos) yra sumokėta (sumokėtos), o jeigu nesumokėta – ar baudos mokėjimas nėra išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ar teismo sprendimas nėra apskųstas;

39.4.  patikrina duomenis Administracinių nusižengimų registre – ar užsieniečiui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nėra skirta (skirtos) bauda (baudos), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis. Jeigu nustatoma, kad užsieniečiui skirta tokia bauda (baudos) – patikrinama, ar bauda (baudos) yra sumokėta (sumokėtos), o jeigu nesumokėta – ar baudos mokėjimas nėra išdėstytas dalimis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, ar nutarimas (sprendimas) administracinio nusižengimo byloje nėra apskųstas;

39.5.  patikrina duomenis Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinėje sistemoje (MAKIS) – ar užsienietis įvykdė įsipareigojimus muitinei;

39.6.  atlieka kitus patikrinimus, ar nėra Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalyje nustatytų e. rezidento statuso panaikinimo pagrindų;

39.7.  jeigu Migracijos departamentui kyla įtarimų, kad atsirado Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyto e. rezidento statuso panaikinimo pagrindas, Migracijos departamentas elektroniniais ryšiais išsiunčia paklausimą:

39.7.1. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), ar nėra rimto pagrindo manyti, kad užsienietis yra susijęs su neteisėtomis finansinėmis operacijomis, korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ar pinigų plovimo požymius atitinkančia nusikalstama veika, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose;

39.7.2. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), ar nėra rimto pagrindo manyti, kad užsienietis yra susijęs su neteisėtomis finansinėmis operacijomis ar pinigų plovimo požymius atitinkančia nusikalstama veika, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose;

39.7.3. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos, kuri Migracijos departamentui leistų nuspręsti, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad užsienietis yra susijęs su korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose.

40.  Policijos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos Migracijos departamentui raštu ar elektroniniais ryšiais pagal savo kompetenciją pateikia išvadą dėl Aprašo 39.7 papunktyje nurodyto paklausimo.

41.  Jeigu Aprašo 40 punkte nurodytos valstybės institucijos ar įstaigos turi ar gauna duomenų, nurodytų Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalyje, apie tai informuoja Migracijos departamentą.

Migracijos departamentas, gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą informaciją, atlieka Aprašo 39 punkte nurodytus veiksmus. Institucijai, pagal kurios pateiktą informaciją pradėtas patikrinimas, Aprašo 39.7 papunktyje nurodytas paklausimas nesiunčiamas.

42.  Paaiškėjus bent vienam iš Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalyje nustatytų e. rezidento statuso panaikinimo pagrindų ir esant tai patvirtinančių duomenų ir (ar) dokumentų, Migracijos departamentas išnagrinėja duomenis ir (ar) dokumentus dėl e. rezidento statuso panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalyje nurodyto pagrindo paaiškėjimo Migracijos departamente dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti e. rezidento statusą.

43.  Priėmus sprendimą panaikinti e. rezidento statusą, automatiniu būdu per MIGRIS:

43.1.  sprendimas panaikinti e. rezidento statusą išsiunčiamas užsieniečiui;

43.2.  atšaukiamas e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir e. rezidento kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimas.

44.  Jeigu atlikus Aprašo 34, 39, 41 punktuose nurodytus veiksmus nenustatomas nė vienas iš Įstatymo 1405 straipsnio 1 dalyje nustatytų e. rezidento statuso panaikinimo pagrindų, Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo SIRENE nacionalinio skyriaus atsakymo gavimo dienos ar Aprašo 40 ar 41 punkte nurodytų išvadų gavimo dienos priima sprendimą nepanaikinti e. rezidento statuso.

45.  Jeigu priimamas Aprašo 44 punkte nurodytas sprendimas nepanaikinti e. rezidento statuso, o elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė neaktyvuota, Migracijos departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo per MIGRIS praneša užsieniečiui, kad jis gali aktyvuoti elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę.

46.  Jeigu Aprašo 40 ar 41 punkte nurodyta institucija nurodo, kad išvadą pagrindžianti informacija užsieniečiui neteiktina, Migracijos departamentas sprendime dėl e. rezidento statuso panaikinimo šios informacijos nenurodo ir jos užsieniečiui neteikia.

 

V SKYRIUS

ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES IR ELEKTRONINIO PARAŠO PRIEMONĖS PRARADIMAS IR SUNAIKINIMAS

 

47.  Užsienietis, praradęs elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę, per MIGRIS pateikdamas pranešimą apie prarastą elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę, atšaukia e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir e. rezidento kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimą.

48.  Migracijos departamentas, nustatęs, kad užsienietis per 6 mėnesius nuo elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išrašymo dienos neatvyko jos pasiimti, elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

 

VI SKYRIUS

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJO PASIRINKIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU JUO

 

49.     Išorės paslaugų teikėjo atranką Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka organizuoja Migracijos departamentas.

50.     Migracijos departamentas pasirašo sutartį dėl bendradarbiavimo su atrinktu išorės paslaugų teikėju (toliau – sutartis).

51.     Migracijos departamentas, siekdamas užtikrinti, kad išorės paslaugų teikėjas laikytųsi sutartyje nustatytų sąlygų ir reikalavimų:

51.1.  bendradarbiauja su išorės paslaugų teikėju prašymų priėmimo, elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonių įteikimo klausimais;

51.2.  pagal poreikį organizuoja susitikimus arba organizuoja pasitarimus nuotoliniu būdu su išorės paslaugų teikėjo atstovais ir aptaria jo veiklą;

51.3.  konsultuojasi su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis dėl analogiškų ar panašaus pobūdžio paslaugų teikimo;

51.4.  prireikus gali atlikti atrinktų išorės paslaugų teikėjų patikrinimus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52.  Prašymai ir su šiais prašymais susiję dokumentai saugomi 10 metų ir, pasibaigus jų saugojimo terminui, sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

53.     Apraše nustatytais atvejais asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

 

_______________________

 

Lietuvos Respublikos

elektroninio rezidento statuso

suteikimo tvarkos aprašo

priedas

 

DUOMENYS, PATEIKIAMI PILDANT PRAŠYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIO REZIDENTO STATUSO SUTEIKIMO

 

1.  Užsieniečio asmens duomenys:

1.1.    Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas);

1.2.    interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (jeigu jis suteiktas užsieniečiui ir jeigu užsienietis jį žino);

1.3.    identifikacinis kodas užsienio valstybėje (jeigu toks kodas užsienio valstybėje yra suteikiamas);

1.4.    vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

1.5.    ankstesnis vardas (-ai), ankstesnė pavardė (-ės);

1.6.    gimimo data (metai, mėnuo, diena);

1.7.    lytis;

1.8.    gimimo vieta;

1.9.    pilietybė.

2.       Duomenys apie užsieniečio gyvenamąją vietą (gyvenamosios vietos adresas (valstybė, savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

3.       Užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti pranešimus Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento (toliau – e. rezidentas) klausimais).

4.       Galiojančio kelionės dokumento duomenys (rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė).

5.       Pasirenkamas e. rezidento statuso tikslas (-ai):

5.1.    juridinio asmens steigimas;

5.2.    juridinio asmens vadovo (darbdavio) funkcijų vykdymas;

5.3.    paslaugų teikimas Lietuvos Respublikoje;

5.4.    kita komercinė veikla (jeigu pasirenkamas šis tikslas – nurodoma veikla);

5.5.    nekomercinė veikla (jeigu pasirenkamas šis tikslas – nurodoma veikla).

6.  Jeigu prašoma pratęsti e. rezidento statusą ir (ar) pakeisti (išduoti naują) elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę – pasirenkamas prašymo pagrindas:

6.1.    baigiasi e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir e. rezidento kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato galiojimas;

6.2.    pasikeitė asmens duomenys;

6.3.    elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė tapo netinkama naudoti;

6.4.    elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėje yra netikslių įrašų;

6.5.    elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonė yra prarasta.

7.       Papildomi duomenys apie užsienietį, nurodant:

7.1.    ar užsienietis pripažintas kaltu už nusikaltimą taikai, nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose, arba kurstė ar kitaip dalyvavo darant tokius nusikaltimus;

7.2.    ar užsienietis yra įtariamas, kaltinamas ar nuteistas dėl nusikalstamos veikos, susijusios su neteisėtomis finansinėmis operacijomis, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar pinigų plovimo požymius atitinkančios nusikalstamos veikos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės šaltiniuose (jeigu taip – dėl kokios (-ių) nusikalstamos (-ų) veikos (-ų) užsienietis yra įtariamas, kaltinamas, nuteistas, jeigu jam paskirta (-os) bausmė (-ės) – kokia ir ar ji (jos) atlikta (-os));

7.3.    ar užsienietis turi (turėjo) ryšių su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis (įskaitant kitų valstybių piliečius, gyvenančius Lietuvos Respublikoje), jeigu taip – nurodomi jų vardai, pavardės, pilietybės;

7.4.    ar užsienietis turi (turėjo) verslo ryšių su Lietuvos Respublikoje veikiančiais juridiniais asmenimis ir Lietuvos Respublikoje ekonominę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis, jeigu taip – nurodomi jų vardai, pavardės, pilietybės ar pavadinimai.

8.       Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą:

8.1.    ar valstybės rinkliava apmokėta per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (jeigu taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);

8.2.    ar valstybės rinkliava apmokėta bankiniu pavedimu (jeigu taip – apmokėta suma, apmokėjimo data, o jeigu prašymas bus pateikiamas atvykus pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją – ir bankinio pavedimo numeris).

9.       Informacija, ar prašymas dėl e. rezidento statuso bus pateikiamas atvykus pas pasirinktą išorės paslaugų teikėją ar į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

10.     Duomenys apie pasirinktą vizito pateikti prašymą dėl e. rezidento statuso datą, laiką, jeigu prašymas bus pateikiamas atvykus į Migracijos departamentą.

11.     Jeigu užsienietis pageidauja, kad elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę Migracijos departamente už jį atsiimtų kitas asmuo – šio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas.

12.     Žyma, kad užsienietis susipažino su šia informacija:

12.1.  sutinka su Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintomis e. rezidento atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygomis;

12.2.  žino, kad už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka;

12.3.  žino, kad pateikdamas prašymą patvirtina pateiktų duomenų teisingumą ir pageidavimą gauti e. rezidento statusą bei elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonę;

12.4.  žino, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi e. rezidento statuso suteikimo tikslais vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir yra supažindintas su savo teisėmis pagal šį reglamentą.

 

__________________________