LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS“ 1 NACIONALINIO TIKSLO SU GRĄŽINIMO PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TEIKIMAS GRĄŽINAMIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-3.1.2-V-01 PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. A1-449

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktu:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.2-V-01 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu

Nr. A1-449

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „SU GRĄŽINIMO PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TEIKIMAS GRĄŽINAMIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. PMIF-3.1.2-V-01

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.1.2-V-01 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. laikotarpiu (toliau – PMIF programa), 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Veiksmas), finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – PMIF veiksmų įgyvendinimo planas);

2.2. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2015−2017 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-925 „Dėl 2015−2017 metų strateginių veiklos planų“ (toliau − 2015−2017 metų strateginis veiklos planas);

2.4. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas).

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ), Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie šių nacionalinių strateginio planavimo dokumentų nuostatų įgyvendinimo:

4.1. 2015−2017 metų strateginio veiklos plano programos Nr. 01.06 „Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsauga sausumoje, teritorinėje jūroje ir Kuršių mariose“ uždavinio Nr. 01-06-01-01 „Užkardyti valstybės sienos kirtimus nenustatytose vietose, užtikrinti sklandų ir teisėtą asmenų ir transporto priemonių vykimą per valstybės sieną, tinkamą migracinių procesų kontrolę“ priemonės Nr. P-01-06-01-01-02 „Užtikrinti neteisėtai atvykusių į Lietuvos Respubliką ir pasiprašiusių pabėgėlio statuso užsieniečių laikiną apgyvendinimą, išlaikymą, priežiūrą ir išsiuntimą“ (taikoma pareiškėjui Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT);

4.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 1V-233 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.1 papunkčio (taikoma pareiškėjui VSAT ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD).

5. Projektų atranka pagal Veiksmą bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

6. Pagal PFSA projektams įgyvendinti numatoma skirti:

6.1. VSAT – iki 162 500,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų), iš kurių iki 121 875,00 Eur (vieno šimto dvidešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų septyniasdešimt penkių eurų)  – PMIF lėšos ir iki 40 625,00 Eur (keturiasdešimties tūkstančių šešių šimtų dvidešimt penkių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

6.2. PD – iki 20 033,00 Eur (dvidešimties tūkstančių trisdešimt trijų eurų), iš kurių iki 15 024,75 Eur (penkiolikos tūkstančių dvidešimt keturių eurų 75 ct) – PMIF lėšos ir iki 5008,25 Eur (penkių tūkstančių aštuonių eurų 25 ct) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

7. Veiksmo tikslas – teikti tinkamas paslaugas išsiunčiamiems trečiųjų šalių piliečiams, siekiant pagerinti išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių gyvenimo sąlygas Lietuvos Respublikoje ir užtikrinti tinkamą išsiunčiamų trečiųjų šalių piliečių asmenybės identifikavimą.

8. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

8.1. VSAT:

8.1.1. teisinės paslaugos;

8.1.2. vertimo paslaugos;

8.1.3. nelydimų nepilnamečių amžiaus nustatymas;

8.1.4. maisto davinių įsigijimas ir dalijimas tikslinės grupės atstovams VSAT struktūriniuose padaliniuose;

8.1.5. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 17 punkte, pervežimas į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą (toliau – URC), Pabėgėlių priėmimo centrą, Lietuvos Respublikos teismus, ambasadas ar konsulines įstaigas;

8.1.6. psichologinės konsultacijos ir paslaugos URC;

8.1.7. laisvalaikio užimtumas URC, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims;

8.2. PD:

8.2.1. teisinės paslaugos;

8.2.2. vertimo paslaugos;

8.2.3. tikslinės grupės asmenų, nurodytų PFSA 17 punkte, pervežimas į URC arba Pabėgėlių priėmimo centrą, Lietuvos Respublikos teismus, ambasadas ar konsulines įstaigas.

9. Veiklos, nurodytos PFSA 8 punkte, privalo būti įtrauktos į paraišką ir būti įgyvendinamos projekto įgyvendinimo metu:

9.1. VSAT – veiklos, nurodytos PFSA 8.1 papunktyje;

9.2. PD – veiklos, nurodytos PFSA 8.2 papunktyje.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

10. Pagal PFSA galimi pareiškėjai yra VSAT ir PD.

11. Pagal PFSA projektai vykdomi tik projektų vykdytojų, o projektų partneriai negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

12. Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

13. Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu prisidedama prie 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168), 11 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų įgyvendinimo.

14. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2015 m. liepos 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis (bet ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d.), projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti.

15. Teikiamų pagal PFSA projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 42  mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos. Dėl objektyvių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka.

16. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

17. Tikslinės grupės atstovai yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiai, kurie yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygų bei dėl kurių, vadovaujantis UTPĮ 126 straipsniu, yra priimtas sprendimas dėl išsiuntimo, įskaitant tuos trečiųjų šalių piliečius, kurių išsiuntimas atidėtas pagal UTPĮ 128 straipsnį.

18. Įgaliotoji institucija, vykdydama teisės aktuose nustatytas funkcijas ir norėdama patikrinti, ar projekte dalyvaujantis asmuo priklauso tikslinei grupei, turi teisę gauti dalyvio asmens duomenis iš valstybės registrų.

19. Reikalavimai projekto parengtumui nėra taikomi.

20. Neturi būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant  moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus.

21. Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama. Įgaliotoji institucija paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu turi įsitikinti, kad nėra teikiama valstybės pagalba ir de minimis pagalba, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 2 priedas).

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

22. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, tvirtinamose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties), kurios skelbiamos atsakingos institucijos interneto svetainėje.

23. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

24. Pareiškėjas savo iniciatyva savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

25. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.

26. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos: projekto veikloms URC, nurodytoms PFSA 8.1.68.1.7 papunkčiuose, vykdyti reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, baldų įsigijimo (jeigu tai ilgalaikis turtas, tinkamu finansuoti laikomas tik nusidėvėjimas arba lizingas (finansinė nuoma) išlaidos. Taip pat tinkamomis finansuoti laikomos transportavimo, sumontavimo, instaliavimo ir paruošimo naudoti, techninės priežiūros ir susijusios išlaidos

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju darbo santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ nuostatomis. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos atskiros darbo sutartys arba esamų darbo sutarčių papildymai;

3.2. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo, susijusio su projekto vykdytoju darbo santykiais, komandiruočių, kelionių išlaidos. Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš jos išlaidos;

3.3. projektų veikloms, nurodytoms PFSA 8.1.5 ir 8.2.3 papunkčiuose, vykdyti reikalingų transporto priemonių kuro išlaidos;

3.4. PFSA 8.1.68.1.7 papunkčiuose nurodytoms veikloms įgyvendinti reikalingų priemonių ir kito trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, pirkimo ir nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;

3.5. mokymų organizavimo ir vykdymo išlaidos;

3.6. projekto vykdytojo iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų įgyvendinti PFSA 8 punkte nurodytas veikas, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimams.

Projekto vykdymo išlaidų kategorijos 3.23.3 papunkčiuose numatytos išlaidos gali būti apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis fiksuotasis įkainis nustatytas 2013 m. balandžio 30 d. atliktame ir 2015 m. balandžio 24 d. atnaujintame Fiksuotojo įkainio, apmokant projektų vykdančiojo personalo ir dalyvių komandiruočių ir kelionių metu patiriamas transporto išlaidas, nustatymo tyrime (toliau – Tyrimas). Tyrimas skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Maksimalus transporto fiksuotasis įkainis yra 0,08 euro su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) vienam kilometrui (0,07 euro be PVM). Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius transporto fiksuotųjų įkainių dydžius (pvz., vadovaudamasis faktiniais dydžiais pareiškėjo institucijoje). Projekte visoms kelionių išlaidoms turi būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti yra laikomos:

− privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1, 310.3–310.4 papunkčiuose, išlaidos;

− pranešimų žiniasklaidai išlaidos.

Projekto viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip:

– VSAT − 500 (penkis šimtus) eurų;

– PD − 300 (tris šimtus) eurų

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas)

 

27. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

28. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šios išlaidos:

28.1. nustatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje;

28.2. PFSA 26 punkte kaip tinkamos finansuoti nenurodytos išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

29. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

30. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją ir priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas skaitmenines paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

31. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

31.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM);

31.2. projekto finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pvz., pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

31.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (pvz., 3 tiekėjų pasiūlymai dėl prekių ir (arba) paslaugų kainos, nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.).

32. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija nurodoma įgaliotosios institucijos pareiškėjui siunčiamame pasiūlyme pateikti paraišką.

33. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka, pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (PFSA 1 priedas).

34. Paraiškos vertinimo metu įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškos vertinimui trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as).

35. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 45 dienas nuo paraiškos gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos.

36. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškos įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėją raštu.

37. Paraiška gali būti atmetama PAFT 53, 5657 punktuose nustatytais pagrindais, PAFT 5859 punktuose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

38. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

39. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima atsakinga institucija PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka.

40. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjui PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

41. Pagal PFSA finansuojamam projektui įgyvendinti sudaroma trišalė projekto sutartis tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

42. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

43. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.  

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

44. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

45. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei projektas atitinka reikalavimus, nustatytus PAFT 124–125 punktuose.

46. Jei projektas nepradedamas įgyvendinti per PAFT 149 punkte nustatytą terminą, įgaliotoji institucija turi teisę PAFT IV skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka nutraukti projekto sutartį.

47. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

48. Informacija apie projekto dalyvius teikiama vadovaujantis PAFT IV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis. Projekto dalyvio apklausos anketoje nustatytą informaciją apie projekto dalyvius įgaliotajai institucijai pateikia projekto vykdytojas. Išimtiniais atvejais, nustatytais PAFT, projekto dalyvio gali būti nereikalaujama užpildyti projekto dalyvio apklausos anketos, o pateiktos informacijos apie projekto dalyvį teisingumą užtikrina projekto vykdytojas, pvz., turėdamas teismo parengtą patvirtinantį dokumentą, kad projekto dalyvis priklauso tikslinei grupei, ar kitą įrodantį dokumentą.

49. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą veiklas PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

50. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

51. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

52. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

53. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamiems projektams.

___________________________

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų

nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių

grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis

susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems

trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

Nr. PMIF-3.1.2-V-01

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ši lentelė pildoma kiekvienam projektui)

Paraiškos kodas

(įrašomas paraiškos kodas)

Pareiškėjo pavadinimas

(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)

Projekto pavadinimas

(įrašomas projekto pavadinimas)

 

PIRMINĖ PATIKSLINTA

 

(Žymima „Patikslinta“, kai ši lentelė tikslinama grąžinus paraišką pakartotiniam vertinimui)

 

1. Bendrieji projektų reikalavimai

Bendrasis projektų reikalavimas

Bendrojo projektų reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo projektų reikalavimo detalizavimas (jei taikoma)

 

Bendrojo projektų reikalavimo aspekto vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-3.1.2-V-01 (toliau – PFSA) nurodyto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos (toliau – PMIF programa) veiksmo įgyvendinimo bei su juo susijusio PMIF programos rodiklio pasiekimo ir įgyvendinamos PFSA nurodytos veiklos

 

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka PFSA nurodytą PMIF programos veiksmą ir siekiamą rezultatą

 

 

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti PMIF programos 3.1.2 veiksmo tikslą. Reikalavimas pasiekti PMIF programos rodiklio skaitinę reikšmę netaikomas.

 

Vertinant būtina įsitikinti, kad:

- projekto tikslas ir uždaviniai prisidės prie PMIF programos 3.1.2 veiksmo tikslo, nurodyto PFSA 7 punkte, įgyvendinimo;

- projekto tikslo, uždavinių ir siekiamo rezultato ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 5, 6 punktai

 

(Kai bendrojo projektų reikalavimo vertinimas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, šiame stulpelyje pagrindžiamas kiekvieno bendrojo projektų reikalavimo aspekto įvertinimas)

1.2. Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka PFSA nurodytas veiklas

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos atitinka PFSA 8 punkte nurodytas veiklas.

 

Vertinant būtina įsitikinti, ar projekte numatytas tikslas, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka veiklas, nurodytas PFSA 8.1 papunktyje (taikoma Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) ir 8.2 papunktyje (taikoma Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 6 punktas

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius PFSA nustatytus reikalavimus

Vertinant būtina įsitikinti, kad projektas atitinka PFSA 9 punkto nuostatas.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 6.1 punktas

 

 

2. Projektas atitinka PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams)

2.1. Projektas atitinka PFSA nurodyto (-ų) nacionalinio (-ių) strateginio planavimo dokumento (-ų) nuostatas (taikoma valstybės projektams)

(Atsakinga institucija PFSA nurodo, prie kurių nacionalinio strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais)

Projektas turi atitikti nacionalinių strateginio planavimo dokumentų, nurodytų PFSA 4 punkte, nuostatas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiškos 5.3 papunktis, PFSA 4 punkte nurodyti nacionaliniai strateginio planavimo dokumentai

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių

3.1. Projektu siekiama PFSA nustatytų PMIF programos rodiklių

Netaikoma

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o pastarieji − pasiekti nustatytą projekto tikslą

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika. Projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o šie – įgyvendinti nustatytą tikslą.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 5, 6 punktai

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami), įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

- yra specifiniai – parodo projekto esmę ir charakteristikas;

- išmatuojami – kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

- pasiekiami – realūs;

- susieti – tapatūs vykdomoms projekto veikloms;

- iškelti laiku – aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 6, 8 punktai

 

 

4. Projektas atitinka moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis

4.1. Projekte nėra numatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus:

sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės moterims ir vyrams;

sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės visiems asmenims, neatsižvelgiant į rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalią, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę, religiją.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 15 punktas

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimas

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas PFSA. Atsakinga institucija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus PFSA)

Netaikoma

 

 

4.3. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.3.1. teikiama parama neviršija de minimis pagalbai nustatytų ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.3.2. projektas bus finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis jame nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas bus finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1). Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas); arba

4.3.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei PFSA nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo)

 

 

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, turi būti įsitikinta, kad valstybės pagalba ir (ar) de minimis pagalba neteikiama. Įgaliotoji institucija pildo Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (PFSA 2 priedas)

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) (jeigu taikoma) organizaciniu požiūriu yra pajėgus (-ūs) tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus

5.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) (jeigu taikoma) teisinė forma atitinka PFSA nustatytus reikalavimus (šis vertinimo aspektas taikomas tik projektų konkurso būdu atrenkamiems projektams)

Netaikoma

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą PFSA (šis vertinimo aspektas taikomas tik valstybės projektams)

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra PFSA 10 punkte nurodyta institucija.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos 2 punktas

 

 

5.3. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.3.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms);

5.3.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas (-i) juridinis asmuo (-enys) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.3.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (-enys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma);

5.3.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.3.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.3.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui)

Netaikoma

 

 

 

5.4. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir panašiai.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 5.5 papunktis

 

 

 

5.5. Projekto parengtumas atitinka PFSA nustatytus reikalavimus

Netaikoma

 

 

5.6. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir turi naudą

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais)

Netaikoma

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka PFSA nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal PFSA reikalavimus)

Netaikoma

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius netinkamoms finansuoti su projektu susijusioms išlaidoms padengti, t. y. ar netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltiniai: paraiškos 12 punktas, dokumentai, nurodyti PFSA 31.2 papunktyje

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriais finansuojama naujo statinio statyba ir (arba) statinio paprastasis remontas)

Netaikoma

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas

7.1. Pateiktas projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo pagrindimas

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriais finansuojama naujo statinio statyba. Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu)

Netaikoma

 

 

7.2. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar įvertintos pagrindinės rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 5.6 papunktis

 

 

7.3. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus, toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus;

- išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektui įgyvendinti;

- veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras;

- vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltiniai: paraiškos 7, 9, 11, 12, 13 punktai, dokumentai, nurodyti PFSA 31.3 papunktyje

 

 

7.4. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslą, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka PFSA nustatytus reikalavimus

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar:

- pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslą, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį;

- projekto įgyvendinimo trukmė atitinka PFSA nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti PFSA 15 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 8 punktas

 

 

7.5. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar) fiksuotosios projekto išlaidų sumos (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus)

Projektui taikoma fiksuotoji norma ir fiksuotieji įkainiai turi atitikti reikalavimus, nustatytus PFSA 26 punkte

 

 

7.6. Projekto metu neplanuojama gauti pajamų

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar įgyvendinant projektą bus gaunama pajamų.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 10 punktas

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos PFSA nurodytoje teritorijoje

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti PFSA 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje.

 

Informacijos šaltinis paraiškos 4 punktas

 

 

 

2. Specialusis projektų atrankos kriterijus

Specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), nurodytas PFSA

Specialiojo kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Specialiojo kriterijaus detalizavimas (jei taikoma)

Specialiojo kriterijaus aspekto vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

1. Projektas prisideda prie PFSA 13 punkte nurodyto dokumento nuostatų įgyvendinimo

1.1. Projektas prisideda prie 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168), 11 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų įgyvendinimo

Projektas turi prisidėti prie PFSA 13 punkte nurodyto dokumento 11 straipsnio 2 dalies c punkto nuostatų įgyvendinimo.

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projektu prisidedama prie PFSA 13 punkte nurodyto dokumento 11 straipsnio 2 dalies c punkto įgyvendinimo, t. y. ar prisidedama prie nurodytos pagalbos ir (ar) paslaugų, atitinkančių PFSA 8.1.1–8.1.2 ir 8.2.1–8.2.2 papunkčiuose nurodytas veiklas, teikimo.

 

Informacijos šaltiniai: paraiškos 5.3 lentelė, PFSA 13 punkte nurodytas dokumentas

 

(Kai specialiojo kriterijaus vertinimas „Ne“ arba „Taip su išlyga“, šiame stulpelyje pagrindžiamas specialiojo kriterijaus aspekto

įvertinimas)

 

3. Tinkamos finansuoti išlaidos

Bendra projekto vertė pirminėje paraiškoje, Eur

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos tinkamos finansuoti išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Projekto finansavimo lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Eur

 

 

 

 

 

 

4. Galutinė projekto atitikties bendriesiems projektų reikalavimams ir specialiajam kriterijui vertinimo išvada

 

4.1. Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius projektų reikalavimus ir specialųjį kriterijų:

 

Ne

Taip

Taip su išlyga

 

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4.2. Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio įgaliotajai institucijai paraiškos vertinimo arba atrankos proceso metu:

 

Taip, nebandė

Ne, bandė

 

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Pastabos: ______________________________________________________________________

(Įgaliotoji institucija gali nurodyti ir kitą informaciją, į kurią turi būti atsižvelgta rengiant projekto sutartį ir pan.)

 

____________________________________                                       ______________________                            ___________________________

(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                    (data)                                                                    (vardas, pavardė, parašas)*

 

* Skiltys „įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas“, „data“, „vardas, pavardė, parašas“ pildomos, jei pildoma popierinė versija.

 

 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo

2014–2020 metų nacionalinės programos

3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių

grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo

procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių

piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

Nr. PMIF-3.1.2-V-01

2 priedas

 

(Patikros lapo dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo forma)

 

PATIKROS LAPAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS IR DE MINIMIS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO

 

Paraiškos / projekto numeris

 

Paraiškos / projekto pavadinimas

 

Pagal paraišką / projektą numatytos remti veiklos

 

Pareiškėjas / projekto vykdytojas

(Nurodomas pareiškėjas, jei projekto sutartis dar nepasirašyta, arba projekto vykdytojas, jei patikros lapas pildomas projektui)

 

I. Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal projektą remtinose veiklose1

 

1.  

 

Ar finansavimą numatoma teikti ūkio subjektui (-ams) ūkinei veiklai vykdyti?

 

Taip2

 

Ne

 

 

Ūkio subjektai – įmonės, įstaigos ar organizacijos, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.) ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą.

Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti.

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar šia veikla yra siekiama pelno. Pelno nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis). Ūkine veikla nėra laikoma, kai valstybė veikia „vykdydama valdžios įgaliojimus“ arba kai valstybės sektoriaus subjektai veikia „kaip valdžios institucijos“. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. Jeigu tos ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos taikymo sritį. Tokioms veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis):

a) kariuomenė arba policija;

b) oro navigacijos sauga ir kontrolė;

c) jūrų eismo kontrolė ir sauga;

d) kovos su tarša priežiūra;

e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas;

f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis.

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip pat ūkine veikla nėra laikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

2.  

 

Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektui (-ams) suteiktų ar suteikia išskirtinę ekonominę naudą, kurios jis (jie) negautų rinkos sąlygomis?

 

Taip

 

Ne

 

 

Išskirtinė ekonominė nauda. Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis sąlygomis, nei jis galėtų gauti rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (su mažesnėmis nei rinkoje palūkanų normomis ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama neapmokestinama garantija paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais būdais. Nėra skirtumo, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba − svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar finansavimas yra valstybės pagalba, yra naudojamas privataus rinkos investuotojo principas. Jei įmonė negautų šių lėšų analogiškomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pat sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regioninius ar socialinius veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos gali būti valstybės pagalba.

 

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų arba visuotinės ekonominės svarbos paslaugų ar įsipareigojimų valstybei (savivaldybei) padengti, išskirtinės ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal Altmark kriterijus. Ūkio subjektui nėra suteikiama išskirtinė ekonominė nauda, jeigu:

-    veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai apibrėžti;

 

-    viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto;

 

-    kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. kompensuojama nepermokant); ir

 

-    viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo konkurso procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės patiriamas išlaidas3.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

3.  

 

Ar finansavimą numatoma teikti / finansavimas teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti arba tam tikram pasirinktam ūkio subjektui (-ams), t. y. ar finansavimo priemonė yra selektyvaus pobūdžio?

 

Taip

 

Ne

 

 

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo priemonės – tai priemonės, kurios yra skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams), atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo / naudos gavėjai − atskiro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus tenkinamas, kai vertinant paraiškas finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau ir dėl to gauna finansavimą (skirtingai nuo blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima diskrecijos teise.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

4.  

 

Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių?

 

Taip

 

Ne

 

 

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos valstybių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių narių. Pats faktas, kad ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitais konkuruojančiais ūkio subjektais, pagerėja jam gavus ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, kad konkurencija gali būti iškreipta. Jei finansavimas yra teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra tik miestelio gyventojai), šis finansavimas paprastai neveikia prekybos tarp Europos Sąjungos valstybių. Tačiau būtina žinoti, kad finansavimas ūkio subjektui gali veikti prekybą tarp Europos Sąjungos valstybių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Gali pakakti fakto, kad nagrinėjamomis paslaugomis ar prekėmis apskritai prekiaujama tarp Europos Sąjungos valstybių.

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

II. Išvados dėl valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo

Pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinę programą (toliau – PMIF programa) pateiktą paraišką / projektą nebus / nėra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai) ar de minimis pagalba (žymima, jei į nors vieną iš I dalies pirmų 3 klausimų atsakyta neigiamai).

Pagal PMIF programą pateiktą paraišką / projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės ar de minimis pagalba, tačiau ja gali tapti (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės ar de minimis pagalba). Pagrindžiant pasirinkimą nurodomi tolimesni veiksmai ir priemonės.

Pagal PMIF programą pateiktą paraišką / projektą bus / yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai) ar de minimis pagalba (žymima, jei į visus I dalies pirmus 3 klausimus atsakyta teigiamai).

Pasirinkimo pagrindimas

(Pagrįskite savo pasirinkimą)

 

 

(įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

 

(data)

 

(vardas, pavardė, parašas)*

 

 

* Skiltys „įgaliotosios institucijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas“, „data“, „vardas, pavardė, parašas“ pildomos, jei pildoma popierinė versija.

 

__________________________________

1. Vertinant valstybės pagalbos kriterijus vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU) ir teismų praktika, jei taikoma.

2. Jeigu pažymima „Taip“, pildomi I dalies lentelės 2–4 punktai ir II dalies lentelė. Jeigu pažymima „Ne“, pildoma tik II dalies lentelė.

3. Plačiau žr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html.