LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. lapkričio 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-871 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU TVARIOS, EFEKTYVIAI IŠTEKLIUS NAUDOJANČIOS, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „PRIDĖTINĖ VERTĖ, PRODUKTŲ KOKYBĖ IR NEPAGEIDAUJAMOS PRIEGAUDOS NAUDOJIMAS“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. 3D-109

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 3D-871 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 11 punktą išdėstau taip:

11. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 2 000 000 Eur.“ 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                    Bronius Markauskas