LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-768 „ Dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.1.1-CPVA-V-701 PRIEMONĖS „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR INTEGRACIJA Į EUROPINES INFRASTRUKTŪRAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. V-1945

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V- 768  „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ ir papildau 71 punktu:

71. Pagal Aprašą projektams skiriama finansavimo suma gali viršyti Aprašo 7 punkte numatomą skirti finansavimo sumą, bet ne daugiau kaip iki 10 800 000,00 Eur (dešimties milijonų aštuonių šimtų tūkstančių eurų 00 ct) Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Šios lėšos skiriamos Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų įgyvendinimui.“.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir                                      

sporto ministro pareigas                                                                                       Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Centrinės projektų

valdymo agentūros

 

2020 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. 2020/2-8961