LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEGAUTŲ TRANZITO VIZŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO, DEKLARAVIMO IR KOMPENSAVIMO SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. 1V-15

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“ 2 punktu:

1. Tvirtinu Negautų tranzito vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija iki 2023 m. vasario 1 d. pateikia tarpinei institucijai apskaičiuotų negautų tranzito vizų mokesčių už 2021 ir 2022 metus deklaracijas kartu su negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentais;

2.2. tarpinė institucija išvadas dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo už 2021 ir 2022 metus vadovaujančiajai institucijai pateikia raštu per 60 darbo dienų nuo negautų tranzito vizų mokesčių deklaracijų gavimo dienos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                   Agnė Bilotaitė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. 1V-15

 

 

 

NEGAUTŲ TRANZITO VIZŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO, DEKLARAVIMO IR KOMPENSAVIMO SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

                                                                      

1. Negautų tranzito vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1148, kuriuo sukuriama sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė, įtraukta į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – Reglamentas (ES) 2021/1148) 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų kompensuoti negautų tranzito vizų mokesčių, kurie atsiranda įgyvendinant specialiąją tranzito schemą pagal 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 693/2003, nustatantį specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantį Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 693/2003), ir 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 694/2003), apskaičiavimo, deklaravimo ir pripažinimo tinkamais kompensuoti iš Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – Priemonė), lėšų, kuriomis kompensuojami negauti tranzito vizų mokesčiai, ir šių lėšų pervedimo į valstybės biudžetą tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Išvada dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo – tarpinės institucijos parengta išvada dėl negautų tranzito vizų mokesčių, nurodytų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos deklaracijoje, kompensavimo tinkamumo, kurioje nurodomi tinkami, negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentų nagrinėjimo momentu netinkami ir netinkami kompensuoti negauti tranzito vizų mokesčiai bei į valstybės biudžetą pervestina suma.

2.2. Negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentai – Rusijos Federacijos piliečių prašymų išduoti supaprastinto tranzito dokumentą ir prašymų išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą sąrašai, Užsienio reikalų ministerijos pateikti tarpinei institucijai.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2021/1148, Reglamente (EB) Nr. 693/2003, Reglamente (EB) Nr. 694/2003, Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

NEGAUTŲ TRANZITO VIZŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

4. Užsienio reikalų ministerija:

4.1. negautus tranzito vizų mokesčius už prašymus išduoti supaprastinto tranzito dokumentą (toliau – STD) apskaičiuoja pateiktų prašymų išduoti STD skaičių daugindama iš prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio, nustatyto Europos Bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo (toliau – Susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo) 6 straipsnio 1 dalyje, ir mokesčio, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 693/2003 7 straipsnio 1 dalyje, skirtumo;

4.2. negautus tranzito vizų mokesčius už prašymus išduoti supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (toliau – STGD) apskaičiuoja pateiktų prašymų išduoti STGD skaičių daugindama iš prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio, nustatyto Susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo 6 straipsnio 1 dalyje;

4.3. negautus tranzito vizų mokesčius už prašymus išduoti STD ir STGD apskaičiuoja atskirai;

4.4. už N einamųjų metų pirmąjį pusmetį, pradedant nuo 2023 metų, apskaičiuotus negautus tranzito vizų mokesčius deklaruoja iki N einamųjų metų liepos 20 d., o už antrąjį N einamųjų metų pusmetį – iki kitų N+1 metų vasario 1 d.;

4.5. apskaičiuotus negautus tranzito vizų mokesčius deklaruoja tarpinei institucijai pateikdama tarpinės institucijos nustatytos formos negautų tranzito vizų mokesčių deklaraciją, kartu pateikdama negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentų, kurių turinio reikalavimus, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija, nustato tarpinė institucija, ir, jeigu deklaruojamu laikotarpiu buvo atliktas negautų tranzito vizų mokesčių auditas, audito ataskaitos kopiją. Negautų tranzito vizų mokesčių audito, atlikto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo1.3 papunktyje nustatytos audito institucijos, ataskaitos kopija neteikiama.

5. Tarpinės institucijos nustatyta su vadovaujančiąja institucija suderinta negautų tranzito vizų mokesčių deklaracijos forma skelbiama tarpinės institucijos interneto svetainėje www.cpva.lt.

6. Dokumentai tarpinei institucijai teikiami per elektroninio keitimosi duomenimis sistemą (toliau – VSFSVVP IS), jei yra įdiegtos atitinkamos funkcinės galimybės. Jeigu VSFSVVP IS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos, jas atkūrus Užsienio reikalų ministerija per 5 darbo dienas šiuos dokumentus turi įkelti į VSFSVVP IS.

7. Tais atvejais, kai prie per VSFSVVP IS teikiamų dokumentų pridedami dokumentai, kurių negalima pateikti per VSFSVVP IS, šie pridedami dokumentai gali būti teikiami elektroninėse laikmenose su lydraščiu per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją.

 

III SKYRIUS

NEGAUTŲ TRANZITO VIZŲ MOKESČIŲ PRIPAŽINIMAS TINKAMAIS KOMPENSUOTI IR JŲ KOMPENSAVIMAS

 

8. Tarpinė institucija gautus iš Užsienio reikalų ministerijos Aprašo 4.5 papunktyje nurodytus dokumentus per 30 darbo dienų patikrina, nustato deklaruotų negautų tranzito vizų mokesčių tinkamumą kompensuoti ir teikia vadovaujančiajai institucijai raštu savo išvadą dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo (tarpinės institucijos nustatytos formos, suderintos su vadovaujančiąja institucija) kartu su Užsienio reikalų ministerijos pateiktos negautų tranzito vizų mokesčių deklaracijos, patikros vietoje lapo (jeigu patikra vietoje buvo atlikta) ir negautų tranzito vizų mokesčių audito ataskaitos (jeigu auditas buvo atliktas) kopijomis. Šiame punkte minimų dokumentų kopijos gali būti neteikiamos, jei jas vadovaujančioji institucija gali rasti įkeltus į VSFSVVP IS.

9. Užsienio reikalų ministerijos deklaruotų negautų tranzito vizų mokesčių tinkamumas kompensuoti tikrinamas tarpinės institucijos vadovo nustatyta ir su vadovaujančiąja institucija suderinta tvarka.

10. Vadovaujančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo ir kitų Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos juos patikrina (išvada dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo tikrinama pildant patikros lapą) ir, jeigu jie tinkamai parengti, rengia ir teikia Finansų ministerijai mokėjimo paraišką dėl Priemonės lėšų, kurios skirtos tinkamais pripažintiems negautiems tranzito vizų mokesčiams kompensuoti, pervedimo į valstybės iždo sąskaitą Nr. LT26 1010 0000 0213 2402, nurodant įmokų kodą 10800. Mokėjimo paraiška rengiama ir teikiama Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Jeigu vadovaujančioji institucija turi pastabų dėl pateiktos išvados dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo, ji raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja tarpinę instituciją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir nurodo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu vadovaujančioji ir tarpinė institucijos bendru sutarimu nenusprendžia kitaip, trūkumams pašalinti.

11. Tuo atveju, kai yra pakeičiama vadovaujančiosios institucijos patvirtinto Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano dalis, susijusi su negautais mokesčiais už vizas, tarpinė institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos apie šio plano pakeitimą gavimo iš vadovaujančiosios institucijos dienos papildomai įvertina vadovaujančiajai institucijai pateiktą
(-as) savo išvadą (-as) dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo, susijusią (-as) su minėto plano pakeitimu, ir prireikus vadovaujančiajai institucijai pateikia raštu patikslintą savo išvadą dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo, kurioje negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentų nagrinėjimo momentu netinkami kompensuoti negauti tranzito vizų mokesčiai turi būti pripažinti tinkamais arba netinkamais kompensuoti negautais tranzito vizų mokesčiais. Vadovaujančioji institucija, gavusi patikslintą išvadą dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo, ją patikrina Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka.

12. Jei, pasibaigus N einamiesiems metams, Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo planas N-1 metams nebuvo pakeistas, tarpinė institucija ne vėliau kaip iki N+1 metų birželio 10 d. vadovaujančiajai institucijai pateikia raštu patikslintą savo išvadą dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo už N-1 metus, išskyrus patikslintas išvadas dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo už 2021 ir 2022 metus, kurios turi būti pateiktos atsakingai institucijai iki 2024 m. birželio 1 d., kurioje negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentų nagrinėjimo momentu netinkami kompensuoti negauti tranzito vizų mokesčiai turi būti pripažinti netinkamais kompensuoti negautais tranzito vizų mokesčiais. Vadovaujančioji institucija, gavusi patikslintą (-as) išvadą (-as) dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo už 2021, 2022 ir N-1 metus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją (-as) patikrina, užpildydama patikros lapą (-us). Jeigu vadovaujančioji institucija turi pastabų dėl pateiktos patikslintos išvados dėl negautų tranzito vizų mokesčių kompensavimo tinkamumo, ji raštu ir (ar) elektroniniu paštu informuoja tarpinę instituciją apie patikrinimo metu nustatytus trūkumus ir nurodo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 2 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos, jeigu vadovaujančioji ir tarpinė institucijos bendru sutarimu nenusprendžia kitaip, trūkumams pašalinti.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Teikiant negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentus per VSFSVVP IS ir juos tikrinant tarpinėje institucijoje, asmens duomenų (Rusijos Federacijos piliečių vardų, pavardžių, tėvavardžių, gimimo datų) apsauga turi būti užtikrinta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – apskaičiuoti, patikrinti ir į valstybės iždo sąskaitą pervesti tinkamais kompensuoti pripažintus negautus tranzito vizų mokesčius.

14. Vadovaujančioji, tarpinė, audito institucijos ir Užsienio reikalų ministerija su Priemonės administravimu susijusių dokumentų (išskyrus negautų tranzito vizų mokesčių pagrindimo dokumentų) saugojimą organizuoja vadovaudamosi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujančioji, tarpinė, audito institucijos ir Užsienio reikalų ministerija privalo užtikrinti, kad su Priemonės administravimu susijusius dokumentus galėtų tikrinti, susipažinti ir juos gauti tokią teisę turinčios institucijos ir asmenys.

 

__________________________