HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m.  rugsėjo 18 d. Nr. D1-777

Vilnius

 

1. P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1.1. papildau 8.42 papunkčiu:

8.42. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.“;

1.2. papildau 10.5 papunkčiu:

10.5. mokėjimo atidėjimas – rangos sutartyje ar papildomame susitarime numatytas ne mažesnės kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM) mokėtinos sumos atidėjimas ne trumpesniam kaip pirmųjų 3 statinio garantinio termino metų laikotarpiui.“;

1.3. pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir (ar) žymos statinio projekte) statinio projektui. Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 1 dalyje nurodyto atitinkamo statinio projekto visos pagal Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 2 punktą privalomos pateikti dalys (toliau – statinio projektas) turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) laikantis šių reikalavimų:“;

1.4.  pakeičiu 14 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

14. Jei įvykdyti Reglamento 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai ir nenustatyta 13.9 papunktyje nurodytų požymių, savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo priėmimo joje paskelbia kartu su prašymu pateiktą statinio projektą, Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 9 ar 10 dalyje nurodytus subjektus, jų įgaliotus padalinius ar įstaigas (toliau – subjektai), kurie privalo pagal Reglamento 5 priede nurodytą kompetenciją patikrinti statinio projekto atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 24 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams;“;

1.5. pakeičiu IV skyriaus antrąjį skirsnį ir jį išdėstau taip:

ANTRASIS SKIRSNIS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ IR STATINIO PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

24. Statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento įregistravimo ar atsisakymo jį išduoti pažymėjimo IS „Infostatyba“ paviešina statybą leidžiantį dokumentą (Reglamento 2 priedas) ir pateiktą statinio projektą ar sprendimą atsisakyti jį išduoti ir tokio sprendimo priežastis IS „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt.

25. Kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas, statybą leidžiantį dokumentą išduodančio subjekto įgaliotas pareigūnas atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytiems subjektams per 2 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento ir pateikto statinio projekto ar sprendimo atsisakyti jį išduoti paviešinimo interneto svetainėje www.planuojustatyti.lt išsiunčia pranešimą su nuoroda, kurioje skelbiama Reglamento 24 punkte nurodyta informacija.“;

1.6. pakeičiu 32.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1.4. ar prašyme nurodytas statytojas turi teisę būti statytoju pagal Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus (išskyrus Reglamento 4 priede nustatytas išimtis); nustačius, kad tokios teisės prašyme nurodytas statytojas neturi, prašymo pateikėjas informuojamas per IS „Infostatyba“, kad jo prašymas dėl šios priežasties nepriimamas;“;

1.7. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Statant valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis), privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą.“;

1.8.  pakeičiu 61.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

61.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami;“;

1.9.  papildau 61.11 papunkčiu:

61.11. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;“;

1.10. papildau 61.10 papunkčiu:

61.10. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

61.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

61.10.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).“;

1.11. pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Komisijos nariai, gavę iš statytojo Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, pagal kompetenciją privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projekto (su prašymu pateiktos statinio projekto ar jo dokumentų laidos) sprendiniams, lemiantiems statinio atitiktį esminiams statinių reikalavimams; statinio atitiktį kitiems statinio projekto sprendiniams ar statinio projekto atitiktį teisės aktų reikalavimams komisijos nariai gali patikrinti pasirinktinai. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, komisijos nariai turi teisę reikalauti išbandyti (patikrinti) šias sistemas statybvietėje, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų išbandymus įmanoma atlikti nestabdant statybos užbaigimo procedūrų.“;

1.12. pakeičiu 84.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.1.2. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijas, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijas (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;“;

1.13. pakeičiu 84.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.1.3. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

84.1.3.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

84.1.3.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);“;

1.14. pakeičiu 84.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.2.2. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijas, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijas (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;“;

1.15. pakeičiu 84.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.2.3. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinančią rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

84.2.3.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

84.2.3.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).“;

1.16. pakeičiu 93.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

93.2. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas statinio projektas. Jei techninio projekto, techninio darbo projekto arba statinio supaprastinto projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas, techninis darbo projektas arba supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant prašymą patvirtinti deklaraciją tiesiogiai, taip pat pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:“;

1.17. papildau 93.21 papunkčiu:

93.21. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;“;

1.18. pakeičiu 93.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.2.1. techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinis variantas su žymomis, kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai; žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose;“;

1.19. pripažįstu netekusiu galios 93.6 papunktį;

1.20. pakeičiu 93.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.15. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

93.15.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

93.15.2.  laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);“;

1.21. pakeičiu 93.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.16. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t. y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d. – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;“;

1.22. pakeičiu 93.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.17. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;“;

1.23. papildau 94.1.5 papunkčiu:

94.1.5. ar reikėjo gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, pakeitus projekto sprendinius (jeigu jie buvo pakeisti);“;

1.24. pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Nustatęs, kad Reglamento 94 punkto reikalavimai įvykdyti, Inspekcijos pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti deklaraciją užregistravimo dienos IS „Infostatyba“ šį prašymą pažymi kaip priimtą ir praneša (per IS „Infostatyba“, jei prašymas buvo pateiktas nuotoliniu būdu) jo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas, o tais atvejais, kai prašymas patvirtinti deklaraciją pateiktas tiesiogiai, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo patvirtinti deklaraciją užregistravimo Inspekcijos DVIS prašymą ir pridėtus dokumentus įkelia į IS „Infostatyba“. Šį prašymą nagrinėjantis Inspekcijos pareigūnas, nustatęs, kad Reglamento 94 punkto reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti deklaraciją užregistravimo dienos IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir praneša jo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas.“;

1.25. pripažįstu netekusiu galios 97.7 papunktį;

1.26. pakeičiu 98.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

98.1. nenustatęs pažeidimų pagal Reglamento 97 punktą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patvirtinti deklaraciją priėmimo dienos deklaraciją patvirtina el. parašu;“;

1.27. papildau 1161 punktu:

1161. Atliekant statybos užbaigimo procedūras Reglamento 61.10, 84.1.3, 84.2.3, 93.15 papunkčiuose, 10 priedo 22 punkte nurodytą rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą (draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento ar kredito įstaigos garantijos kopiją) komisijai ar Inspekcijai privaloma pateikti, kai norima užbaigti statinių, kuriems projektuoti specialieji reikalavimai išduoti po 2016 m. gruodžio 31 d., statybą. Jeigu per 5 metus nebuvo gautas statybą leidžiantis dokumentas po specialiųjų reikalavimų (išduotų po 2016 m. gruodžio 31 d.) išdavimo ir kai dėl specialiųjų reikalavimų nebuvo kreiptasi, garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą komisijai ar Inspekcijai privaloma pateikti, kai norima užbaigti statinių, kurių statybai prašymai gauti statybą leidžiantį dokumentą (kurie buvo priimti) pateikti po 2016 m. gruodžio 31 d., statybą.“;

1.28. pakeičiu 1 priedo pastraipą „DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ IR TARŠOS PREVENCIJĄ“ ir ją išdėstau taip:

DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ IR TARŠOS PREVENCIJĄ

Pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą planuojamai ūkinei veiklai privaloma atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ar poveikio aplinkai vertinimas Taip (atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai pavadinimas, priėmimo data, numeris, priėmusi institucija)______________________________________________________ / Ne

Planuojamai ūkinei veiklai privaloma gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, ar Taršos leidimą Taip / Ne“;

1.29. papildau 1 priedą nauja pastraipa (po pastraipa „DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ IR TARŠOS PREVENCIJĄ“) ir ją išdėstau taip:

DUOMENYS DĖL INFORMACIJOS apie ketinimus vykdyti ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros ĮRENGIMO DARBus paskelbimO

Nuorodą į paskelbtą pranešimą apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą) ______________________ ____________________________________________________________________________________________“;

1.30. pakeičiu 2 priedo pastraipą „DUOMENYS APIE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ“ ir ją išdėstau taip:

Duomenys apie poveikio aplinkai vertinimą

Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai duomenys

Pavadinimas ____________________________________________________________________________________

Dokumentą išdavė _______________________________________________________________________________

Numeris _________________________________________ Dokumento išdavimo data________________________

Internetinė nuoroda, kurioje skelbiama atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ___________________________________________“;

1.31. pakeičiu 3 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1. kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41], Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (jeigu statoma ne sodyboje) – statant I grupės nesudėtingąjį statinį;“;

1.32. papildau 3 priedą 1.5 papunkčiu:

1.5. statant II grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtas [8.28] nuotekų valyklas ir (ar) nuotekų kaupimo rezervuarus.“;

1.33. pakeičiu 3 priedo 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. Be Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas:“;

1.34. pakeičiu 3 priedo 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį remontą mieste [8.10], konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;“;

1.35. pakeičiu 5 priedo 1.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.14. ar nustatyta tvarka [8.42] paskelbta informacija apie ketinamus vykdyti elektroninių ryšių infrastruktūros ir (arba) tinkamos paskirties fizinės infrastruktūros įrengimo darbus (jei privaloma pagal Elektroninių ryšių įstatymą [8.11]);“;

1.36. pakeičiu 5 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Susisiekimo ministro įgaliota įstaiga, atsakinga už geležinkelių transporto eismo saugą tikrina statinio projektus, kuriuose suprojektuota geležinkelių infrastruktūra. Tikrinimas atliekamas pagal geležinkelių transporto saugai svarbius kriterijus susisiekimo ministro įgaliotos įstaigos, atsakingos už geležinkelių transporto eismo saugą, nustatyta tvarka.“;

1.37. pakeičiu 5 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina:

8.1.  statinio projektus kai planuojamai veiklai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo [8.14] nuostatas turi būti atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio aplinkai vertinimas;

8.2. statinių, suprojektuotų upėje ar jos dalyje, kuri įgyvendinant Vandens įstatymą [8.15] įtraukta į ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą [8.41].

Aplinkos apsaugos agentūra tikrina: ar statinio projektas atitinka atrankos išvadoje dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ar sprendime dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nurodytą veiklos apimtį, fizines ir technines charakteristikas, ar suprojektuota visos reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai švelninančios ir kompensuojančios priemonės, užtikrinančios projekto atitiktį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ar nepasibaigęs atrankos išvados arba sprendimo galiojimo terminas; ar statinio projektas atitinka aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“;

1.38. pakeičiu 9 priedo 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. ar statybos proceso dalyviai turėjo reikalingus kvalifikacijos atitikties dokumentus ir buvo apsidraudę privalomaisiais draudimais: statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomaisiais draudimais (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]); ar šių draudimo liudijimų (polisų) kopijos atitinka teisės aktų (Statybos įstatymo [8.3] ir draudimo veiklos priežiūros institucijos patvirtintų privalomojo draudimo taisyklių) reikalavimus ir ar pateiktos šių draudimo liudijimų (polisų) apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;“;

1.39. pakeičiu 9 priedo 2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.12. ar pateikta rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto, mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija atitinka toliau išvardintus reikalavimus, ar pateikta draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto apmokėjimą įrodanti dokumento kopija. Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

2.12.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei kaip 3 metų laikotarpiui;

2.12.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).“;

1.40. pakeičiu 10 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, t.y. statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo (jei paslaugų tiekimo sutartis su statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovu pasirašyta po 2016 m. gruodžio 31 d.), statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos.“;

1.41. pakeičiu 10 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.“;

1.42. pakeičiu 10 priedo 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

22.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

22.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1, 1.4, 1.5, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas