LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. 3D-492

Vilnius

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Taisyklių 53.2 papunktyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimas įvertinamas pagal Augalininkystės tarnybos Agentūrai pateiktą informaciją apie ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 d. išduotus sėklinių bulvių pasėlių aprobavimo aktus ir sėklinių bulvių sertifikatus.“

2.       Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Nustačius neatitiktį bent vienam iš taisyklių 5, 7, 9 punktuose nustatytų reikalavimų ar įsipareigojimų, išskyrus 7.1, 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus dėl nupjautos žolės sutvarkymo ar žolės susmulkinimo ir paskleidimo, laikoma, kad paramai netinkamame plote (lauke ar lauko dalyje, kuriuose nustatytas pažeidimas) yra neteisingo deklaravimo atvejis. Nustačius neatitiktį 7.1, 7.5 ir 7.6 papunkčiuose nustatytiems reikalavimams dėl nupjautos žolės sutvarkymo  ar žolės susmulkinimo ir paskleidimo, parama neskiriama už plotą, kuriame nustatytos neatitiktys.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                       Kęstutis Navickas