LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĘ „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“, IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1V-868 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ 07.1.1-CPVA-R-905 PRIEMONĘ „MIESTŲ KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 1V-712

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 32.2 papunkčiu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2019 m. liepos 29 d. raštu Nr. 2019/2-4846 „Dėl papildomo finansavimo projektui Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-81-0006“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ Rietavo savivaldybės administracijos projektui „Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant Žemės ūkio produktų turgelį“ (projekto kodas Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-81-0006) – iki 8 175,00 Eur (aštuonių tūkstančių vieno šimto septyniasdešimt penkių eurų 0 ct) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1V-868 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“ patvirtintą priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

 

Laikinai einantis vidaus reikalų ministro pareigas                                                Eimutis Misiūnas

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1V-868

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. 1V-712

redakcija) priedas

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projekto partneriai

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

07.1.1-CPVA-R-905-81-0006

Rietavo savivaldybės administracija

188747184

Viešosios erdvės su prieigomis sutvarkymas Rietavo miesto Laisvės gatvėje, įrengiant Žemės ūkio produktų turgelį

Projektas įgyvendinamas be partnerių

310 650,00

0,00

0,00

277 950,00

32 700,00

 

__________________________