HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTIFIKUOTOSIOS ĮSTAIGOS UAB „ALZIDA“ PASKYRIMO ATLIKTI TREČIŲJŲ ŠALIŲ UŽDUOTIS VERTINANT IR TIKRINANT STATYBOS PRODUKTŲ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMĄ GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. D1-723

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“, 16 punktu, atsižvelgdamas į Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. AK-122 „Dėl UAB „Alzida“ akreditavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ ir 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 543), nuostatas:

1. P a n a i k i n u UAB „Alzida“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-384 „Dėl UAB „Alzida“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“ patvirtintą paskirtosios įstaigos veiklos sritį ir funkcijas (pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011) galiojimą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 24 d. įsakymą Nr. D1-384 „Dėl UAB „Alzida“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą“;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. D1-436 „Dėl notifikuotosios įstaigos UAB „Alzida“ paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo sustabdymo“.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas