HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-617 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 1999 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. 217 „DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 31 d. Nr. D1- 269

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad Taisyklių 118 punkto nuostatos nuo šio įsakymo įsigaliojimo taikomos iki 2017 m. balandžio 30 d.“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas