HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-546 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-845

Vilnius

 

 

1.Pakeičiu Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. eksploatuojantys didelius kurą deginančius įrenginius, kuriems taikomi Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams“;

1.2. papildau 6.5 papunkčiu:

6.5. eksploatuojantys kremavimo įrenginius, nurodytus Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-357 „Dėl Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašas)“;

1.3. pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. kurie išleidžia (planuoja išleisti) į paviršinius vandens telkinius ir (ar) natūralias filtravimo sistemas nuotekas arba išmeta į aplinkos orą teršalus ir šiai veiklai pagal TIPK taisyklių reikalavimus ar Taršos leidimų išdavimo taisyklių reikalavimus reikia turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą (toliau – TIPK leidimas) ar Taršos leidimą.

Ši nuostata galioja ir ūkio subjektams, kuriems Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai išduoti vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

1.4. pakeičiu 7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.5. kurie eksploatuoja kurą deginančius įrenginius, kurių nominali šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kurių eksploatavimui taikomos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43-2013, patvirtintos Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – LAND 43-2013)“;

1.5. papildau 7.6 ir 7.7 papunkčiais:

7.6. kurie eksploatuoja organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, kurių eksploatavimui taikoma Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikоs aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“, ir kuriems nereikia turėti TIPK leidimo ar Taršos leidimo;

7.7. kurie eksploatuoja kremavimo įrenginius, kurių eksploatavimui taikomas Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms aprašas“;

1.6. pakeičiu 8.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1.4. ūkio subjektai, kuriems poveikio aplinkos orui monitoringo vykdymas numatytas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (toliau – PAV ataskaita) ar statinio projekte, parengtuose teisės aktų nustatyta tvarka“;

1.7. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas vykdomas pagal ūkio subjekto parengtą ir Nuostatų 15 punkte nustatyta tvarka suderintą ūkio subjekto aplinkos monitoringo programą (toliau – Monitoringo programa). Kai eksploatuojant 7.5 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius ir 7.7 papunktyje nurodytus kremavimo įrenginius pagal Nuostatų reikalavimus nereikia rengti Monitoringo programos dėl nuotekų išleidimo ir (ar) poveikio paviršiniam ar požeminiam vandeniui, jos nereikia rengti ir dėl iš minėtų įrenginių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo. Tokiu atveju išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas vykdomas pagal LAND 43-2013 ir Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms apraše nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės arba išmetamų teršalų monitoringo reikalavimus ir Nuostatų 21-23 ir 24 punktuose nurodytus monitoringo vykdymo reikalavimus. Pagal LAND 43-2013 ir Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms apraše nustatytus reikalavimus vykdomas ir poveikio aplinkos oro kokybei monitoringas (jei reikalavimai šiai monitoringo rūšiai nustatyti) bei monitoringo duomenų ir informacijos rinkimas, saugojimas, pateikimas“.

1.8. pakeičiu 15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1. kai ūkio subjektas privalo gauti TIPK leidimą ar Taršos leidimą, Monitoringo programa turi būti pateikiama TIPK leidimus ar Taršos leidimus išduodančiai institucijai kaip sudedamoji paraiškos TIPK leidimui gauti ar pakeisti dalis, ar Taršos leidimui gauti ar pakeisti dalis ir yra derinama kartu su šiomis paraiškomis TIPK taisyklių ar Taršos leidimų išdavimo taisyklių nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma eksploatuojant 13 punkte nurodytus įrenginius“;

1.9. pakeičiu 27.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1. praėjusio kalendorinių metų ketvirčio technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenys, nurodyti šių nuostatų 3 priede, saugomi ūkio subjekte ir pateikiami regiono aplinkos apsaugos departamentui arba Aplinkos apsaugos agentūrai pareikalavus“;

1.10. pakeičiu 1 priedą:

1.10.1. pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. ūkio subjektai, eksploatuojantys didelius kurą deginančius įrenginius, privalo matuoti technologinių procesų parametrus, nurodytus Specialiuosiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams“;

1.10.2. papildau 1.5 papunkčiu:

1.5. ūkio subjektai, eksploatuojantys kremavimo įrenginius, privalo matuoti technologinių procesų parametrus, nurodytus Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms apraše“;

1.10.3. pakeičiu 2 punktą iš išdėstau jį taip:

2. Ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą monitoringas vykdomas nuolatinio ar nenuolatinio matavimo būdu:

2.1. nuolatinio matavimo būdu monitoringas vykdomas šio priedo 9 punkte nurodytais atvejais;

2.2. nenuolatinio matavimo būdu monitoringas vykdomas:

2.2.1. šio priedo 9 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytais atvejais (kai jie nustatyti);

2.2.2. 2.2.1 papunktyje nenurodytais atvejais, kai taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo pavojingumo rodiklis, apskaičiuotas pagal šio priedo 3 punktą, yra lygus arba didesnis kaip 10“;

1.10.4. pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Jeigu taršos šaltinio išmetamo į aplinkos orą teršalo TPR <10, šio teršalo monitoringas nevykdomas“;

1.10.5. pakeičiu 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.1. dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose, vadovaujantis Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams reikalavimais“;

1.10.6. papildau 9.3, 9.4 ir 9.5 papunkčiais:

9.3. organinius tirpiklius naudojančiuose įrenginiuose, vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje nustatytais reikalavimais;

9.4. kremavimo įrenginiuose, vadovaujantis Aplinkosaugos reikalavimų kremavimo įmonėms apraše nustatytais reikalavimais;

9.5. kituose įrenginiuose, kai tokie (nuolatiniai) matavimai numatyti šių įrenginių eksploatavimui patvirtintuose geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) reglamentuojančiuose dokumentuose“.

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis aplinkos ministro pareigas                                                              Kęstutis Trečiokas