CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 4R-236 „DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ORLAIVIŲ PATIKROS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 4R-259 „DĖL SKRYDŽIŲ VYKDYMO VADOVO PAPILDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2014-10-24 Nr. 4R-145

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL, 296, 2012 10 25, p. 1—148),

p r i p a ž į s t u netekusiais galios šiuos teisės aktus:

1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 4R-236 „Dėl trečiųjų šalių orlaivių patikros Lietuvos Respublikos oro uostuose taisyklių patvirtinimo“.

2. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 4R-259 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo papildymo“.

 

 

 

Laikinai einantis direktoriaus pareigas                                            Joris Gintilas