CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 4R-190 “DĖL DRAUDIMO IŠSKRISTI IR ORLAIVIO SULAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 3 d. Nr.4R-69

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL.2012 L 296, p. 1-148), II priedo RAMP skyriaus nuostatas:

1.    P a k e i č i u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymo 4R-190 „Dėl draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo“ preambulę ir išdėstau ją taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 63 straipsniu ir atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. spalio 5 d. reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL.2012 L 296, p. 1-148), II priedo RAMP skyriaus nuostatas:

t v i r t i n u Draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisykles (pridedama).“ 

2.    P a k e i č i u Draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisykles, patvirtintas CAA direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymu 4R-190 „Dėl draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo“:

2.1. pakeičiu 14 punktą ir išdėstau jį taip:

14. Draudimo išskristi akto kopiją inspektorius pateikia CAA direktoriui ir įgaliotam SAFA nacionaliniam koordinatoriui (toliau – SAFA koordinatorius). Jeigu orlaivis yra registruotas užsienio valstybėje arba jo naudotojas yra užsienio valstybės juridinis ar fizinis asmuo, inspektorius apie draudimą išskristi nedelsdamas praneša atitinkamo orlaivio naudotojo valstybės bei orlaivio registravimo valstybės kompetentingoms institucijoms. SAFA koordinatorius apie nustatytą draudimą orlaiviui išskristi ir jo priežastis praneša EASA pagal 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL.2012 L 296, p. 1-148) (toliau – reglamentas) II priedo RAMP skyriaus reikalavimus.“

2.2. pakeičiu 15 punktą ir išdėstau jį taip:

15. Jeigu inspektorius nustato trūkumus, dėl kurių orlaivis gali būti pripažintas netinkamu skraidyti, tačiau jis gali skristi laikydamasis tam tikrų skrydžio vykdymo apribojimų, Draudimo išskristi aktas gali būti nesurašomas ir orlaiviui leidžiama išskristi, bet su sąlyga, kad bus laikomasi inspektoriaus nustatytų apribojimų. Apribojimus inspektorius įrašo į reglamento II priedo III priedelio formą „EASA 136 FORMA“.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Joris Gintilas