herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIO LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSO NUOSTATŲ IR ŠIO KONKURSO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 18 d. Nr. 2V-15 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-254 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina 1.4 priemonę „įgyvendinti „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1219 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, priedo 1.1.1 papunkčio priemonę „remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų, veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti, „Globalios Lietuvos“ sampratai įtvirtinti“ socialinės apsaugos ir darbo srityje, bei atsižvelgdamas į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.         Tvirtinu:

1.1.      Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatus (pridedama).

1.2.      Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso komisijos (toliau – komisija) sudėtį:

Aistė Natkevičiūtė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projektų koordinatorė  (komisijos pirmininkė) (jos nesant, Guoda Lomanaitė – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė);

Jurgita Juodišiūtė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja) (jos nesant, Aurelija Mineikaitė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus Vyresnioji patarėja);

Gintarė Vikmonaitė – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė (jos nesant, Antanas Mikalauskas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas);

Lina Žukauskaitė – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriaus pavaduotoja (jos nesant – Laura Dilytė-Butkienė – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vedėja).

2. Skiriu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiąją specialistę Ritą Andrejevą (jos nesant – Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresniąją patarėją Justiną Lukaševičiūtę) vykdyti komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. Pavedu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiajai specialistei Ritai Andrejevai skelbti ir organizuoti Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursą.

 

 

Direktorius                                                                                                                 Jonas Laniauskas

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. sausio 18 d. įsakymu

Nr. 2V-15 (1.4)

 

UŽSIENIO LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato reikalavimus projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, projektų teikimo Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2019 metais konkursui (toliau – Konkursas), paraiškų vertinimo, finansavimo, vykdymo tvarką ir kontrolę.

2.     Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto puslapyje www.jrd.lt.

3.     Konkurso tikslas – užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti užsienio lietuvių jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

4.     Projektų biudžetas:

4.1.  teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.1 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 26 000 (dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur.

4.2.  teikiant paraišką veikloms, nurodytoms Nuostatų 8.2 papunktyje, didžiausia vienam projektui galima skirti suma 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti suma – 500 (penki šimtai) Eur.

4.3.  visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto) suma – 47 000 (keturiasdešimt septyni tūkstančiai) Eur.

5.     Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos iki 2019 m. gruodžio 31 d.

6.     Nuostatuose vartojamos sąvokos:

 

6.1.      dalyvis – asmuo, kuriam yra skirtas projektas ir kuris jame dalyvauja (pvz., renginių dalyvis, paslaugų gavėjas);

6.2.      jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

6.3.      jaunimas du ir (ar) daugiau jaunų žmonių;

6.4.      jaunimo organizacijaLietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

6.5.      narys – fizinis asmuo, priklausantis jaunimo organizacijai ir vykdantis veiklą tam tikroje teritorijoje;

6.6.      padalinys – jaunimo organizacijos struktūrinis vienetas, nebūtinai turintis juridinio asmens statusą, vykdantis veiklą tam tikroje teritorijoje už Lietuvos Respublikos ribų, arba ne mažiau negu trijų fizinių asmenų grupė, nepriklausanti jokiai jaunimo organizacijai, bet gyvenanti ir užsienio lietuvių jaunimo vienijimo funkciją atliekanti grupė;

6.7.      paraiška pareiškėjo pagal Nuostatų 1 arba 2 priede ir Nuostatų 3 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti;

6.8.      pareiškėjas pagal užsienio šalies teisės aktus įsteigta ir įregistruota bei užsienio šalyje veiklą vykdanti užsienio lietuvių jaunimo organizacija;

6.9.      partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą, tačiau nėra pareiškėjo narys arba padalinys, arba filialas (turi būti pasirašęs bendradarbiavimo arba partnerystės sutartį). Projekto partneriai nėra asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

6.10.    projektas – pareiškėjo veiklų visuma, kuri turi nustatytus pasirengimo ir įgyvendinimo terminus, tikslus, finansavimo šaltinius, vykdytojus ir dalyvius;

6.11.    projekto vadovas – asmuo, atsakingas už projekto administravimą;

6.12.    su jaunimu dirbanti organizacijajuridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu;

6.13.    strateginis veiklos planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir / arba vidutinės trukmės planavimo dokumentų tikslus ir aplinkos analizės išvadas, pavyzdžiui, suformuluota misija, nustatyti strateginiai pokyčiai, strateginiai tikslai, siekiami rezultatai ir kt.

6.14.    užsienio lietuvių jaunimasužsienio valstybėje gyvenantys jauni žmonės, kurių tėvai (globėjai) ar seneliai arba vienas iš tėvų (globėjų) ar senelių yra ar buvo lietuviai ir kurie patys laiko save lietuviu;

6.15.    užsienio lietuvių jaunimo organizacija buveinės vietos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro užsienio lietuvių jaunimas;

6.16.    vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai visą projekto įgyvendinimo laikotarpį prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, tiesiogiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas);

6.17.    kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme.

7.        Nuostatai parengti vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIui

 

8.         Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklos formų:

8.1. užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koordinavimas (teikiant pildoma Nuostatų 1 priede nustatytos formos paraiška);

8.2. kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su partneriu (-iais) vykdymas (teikiant pildoma Nuostatų 2 priede nustatytos formos paraiška).

9.   Teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti remiamos šios veiklos:

9.1 atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

9.2dalyvavimas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių renginių organizavimas, įtraukiant užsienio lietuvių jaunimą;

9.3. užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas;

9.4užsienio lietuvių jaunimo organizacijų konsultavimas, institucinių gebėjimų stiprinimas, veiklos planavimas, veiklos kokybės gerinimas;

9.5. užsienio lietuvių jaunimo organizacijų koordinavimas.

10. Teikiant paraišką Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, gali būti remiamos šios veiklos:

10.1.    užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą, bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;

10.2.    užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas ir pasiūlymų sprendimų priėmėjams teikimas (pavyzdžiui, motyvacijos grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą analizė ir pan.);

10.3.    užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių pritraukimas, veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas.

11Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

11.1.    Teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

11.1.1. suplanuotos veiklos skirtos pareiškėjo strateginiame veiklos plane suformuotai misijai ir (ar) strateginiams tikslams įgyvendinti;

11.1.2. numatoma vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) Nuostatų 9 punkte nurodytas veiklas;

11.1.3. veiklos turi būti pagrįstos užsienio lietuvių jaunimo organizacijų poreikiais ir turi būti orientuotos į jų interesus.

11.2.    Teikiant paraišką Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

11.2.1. numatoma vykdyti ne mažiau kaip 1 (vieną) Nuostatų 10 punkte nurodytą veiklą;

11.2.2. veiklos turi būti pagrįstos užsienio lietuvių jaunimo organizacijų narių (arba užsienio lietuvių jaunimo) poreikiais ir turi būti orientuotos į jų interesus;

12.      Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

12.1.   teikiant paraišką Nuostatų 8.1. papunktyje nurodytai veiklai vykdyti:

12.1.1. pareiškėjas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos (būtina pateikti dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą, pavyzdžiui, banko išrašą, garantinį raštą (paties pareiškėjo parašytas garantinis raštas nėra laikomas dokumentu, įrodančiu papildomą projekto finansavimą);

12.1.2. pareiškėjas įtrauks ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius projekto veikloms vykdyti;

12.1.3. pareiškėjas planuoja vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti, skirtinguose pasaulio žemynuose;

12.2.   Teikiant paraišką Nuostatų 8.2. papunktyje nurodytai veiklai vykdyti:

12.2.1.   pareiškėjas užtikrina, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 5 (penkis) procentus visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos (būtina pateikti dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą, pavyzdžiui, banko išrašą, garantinį raštą (paties pareiškėjo parašytas garantinis raštas nėra laikomas dokumentu, įrodančiu papildomą projekto finansavimą);

12.2.2. pareiškėjas planuoja vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti, skirtingose šalyse;

12.2.3. per 2019 m. pareiškėjo atstovas (-ai) planuoja dalyvauti bent 1 (viename) renginyje, bendradarbiaujant su tarptautiniu lygmeniu veikiančia (-iomis) organizacija (-omis), siekiant stiprinti užsienio lietuvių jaunimą.

13.      Finansavimą gavę pareiškėjai, teikiantys paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, iki 2019 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

13.1.    šiuos kiekybinius rodiklius:

13.1.1. į projekto įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 250 (du šimtus penkiasdešimt) unikalių (veiklose nesikartojančių) projekto dalyvių;

13.1.2. užtikrinti, kad į projekto įgyvendinimą būtų įtraukta ne mažiau kaip 4 (keturių) skirtingų pareiškėjo padalinių, nariai;

13.1.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 3 (tris) veiklas skirtingose šalyse, skirtas užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms, jų narių kompetencijoms jaunimo politikos srityje didinti;

13.1.4. padidinti pareiškėjo padalinių skaičių bent 1 (vienu) vienetu, lyginant su 2019 m. sausio 1 d. deklaruotu padalinių skaičiumi;

13.1.5. jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.1.1. papunktyje nurodytą prioritetą, užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos;

13.1.6. jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.1.2. papunktyje nurodytą prioritetą, į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 3 (tris) partnerius;

13.1.7. jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.1.3. papunktyje nurodytą prioritetą, suorganizuoti ne mažiau kaip 2 (dvi) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti bent dviejuose skirtinguose pasaulio žemynuose;

13.2.    šiuos kokybinius rodiklius:

13.2.1. atsižvelgiant į pareiškėjo padaliniuose esančių narių poreikius, padaliniams organizuoti individualias veiklas, stiprinančias jų veiklos kokybę;

13.2.2. laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų rinkti, sistemingai atnaujinti padalinių sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir, gavus Departamento prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui, jeigu tai neprieštarauja organizacijos registracijos šalies teisės aktams;

13.2.3. įgyvendinant projektą, bendradarbiauti su Departamentu, dalyvauti visuose Ministerijos ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;

13.2.4. viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus.

13.3.    Iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. finansavimą gavę pareiškėjai Departamentui ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) pateikia ketvirčio planuojamų veiklų grafiką.

14.      Finansavimą gavę pareiškėjai, teikiantys paraišką Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, iki 2019 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti:

14.1.   šiuos kiekybinius rodiklius:

14.1.1. į projekto įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) unikalių (veiklose nesikartojančių) projekto dalyvių;

14.1.2. užtikrinti, kad ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų ir 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

14.1.3. jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.2.1. papunktyje nurodytą prioritetą, užtikrinti, kad projektui įgyvendinti iš kitų finansavimo šaltinių gaus ne mažiau kaip 5 (penkis) procentus visos projektui įgyvendinti reikalingos sumos;

14.1.4. jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.2.2. papunktyje nurodytą prioritetą, vykdyti ne mažiau kaip 2 (dvi) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklas, skirtas Pasaulio lietuvių metams paminėti skirtingose šalyse;

14.1.5. jeigu pareiškėjas atitiko Nuostatų 12.2.3. papunktyje nurodytą prioritetą, sudalyvauti bent 1 (viename) renginyje, bendradarbiaujant su tarptautiniu lygmeniu veikiančia (-iomis) organizacija (-iomis), siekiant stiprinti užsienio lietuvių jaunimą.

14.2.   Šiuos kokybinius rodiklius:

14.2.1. įgyvendinant projektą, bendradarbiauti su Departamentu;

14.2.2. viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir rezultatus;

14.2.3. laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimų rinkti, sistemingai atnaujinti narių sąrašus bei kitą aktualią informaciją ir, gavus Departamento prašymą raštu, pateikti šią informaciją Departamentui, jeigu tai neprieštarauja organizacijos registracijos šalies teisės aktams;

14.3.    iki kiekvieno ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. finansavimą gavę pareiškėjai Departamentui ir SPPD pateikia ketvirčio planuojamų veiklų grafiką.

15.      Teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

16.      Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikoje, pareiškėjo steigimo, registracijos bei vykdomos veiklos šalyje, bei tose šalyse, kurių užsienio lietuvių jaunimo organizacijos yra pareiškėjo partneriai.

17.      Finansavimas projektams neskiriamas, jeigu projektas atitinka bent vieną iš šių punktų:

17.1.   tikslingai skirtas atostogoms ir (ar) turizmui;

17.2.   skirtas siekti pelno;

17.3.   kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

17.4.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos arba užsienio valstybės simboliams;

17.5.   bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

17.6.   bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos ir (ar) kitų šalių Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;

17.7.   skiriamas politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI pareišKĖJAMS ir VYKDYTOJAMS

 

18. Pareiškėjai, teikiantys paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, privalo atitikti visas šias sąlygas:

18.1.    pareiškėjas yra pagal užsienio šalies teisės aktus įsteigtas ir įregistruotas bei užsienio šalyje veiklą vykdantis jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro užsienio lietuvių jaunimas;

18.2.    pareiškėjas nėra likviduojamas (-a), sudaręs (-iusi) taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs (-džiusi) ar apribojęs (-usi) veiklos;

18.3.    pareiškėjas vykdo veiklą pagal patvirtintą ne trumpesnės kaip 3 (trejų) metų trukmės galiojantį strateginį veiklos planą;

18.4.    paraiškos teikimo dieną pareiškėjas veiklą vykdo ilgiau nei 1 (vienerius) metus arba yra organizavęs savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai buvo dalyvavę Departamento ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose);

18.5.    pareiškėjas turi kolegialų valdymo organą, į kurio sudėtį išrinkti jauni žmonės sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kolegialaus valdymo organo narių;

18.6.    pareiškėjas yra užsienio lietuvių jaunimo organizacijas vienijanti jaunimo organizacija, kuri turi ne mažiau kaip 5 (penkis) padalinius 5 (penkiose) skirtingose užsienio valstybėse;

18.7.    pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur.

19. Pareiškėjai, teikiantys paraišką Nuostatų 8.2 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, privalo atitikti visas šias sąlygas:

19.1.    pareiškėjas yra pagal užsienio šalies teisės aktus įsteigta ir įregistruota bei užsienio šalyje veiklą vykdantis jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro užsienio lietuvių jaunimas;

19.2.    pareiškėjas nėra likviduojamas (-a), sudaręs (-iusi) taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs (-džiusi) ar apribojęs (-usi) veiklos;

19.3.    pareiškėjas nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 150 (vieną šimtą penkiasdešimt) Eur.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

20.   Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, bet ne vėlesnė negu Nuostatų 27 punkte nustatytas terminas. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

21.   Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytas paraiškos (Nuostatų 1 arba 2 priedas), sąmatos (Nuostatų 3 priedas) formas ir Nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

22.   Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

23.   Konkursui negali teikti paraiškos pareiškėjas, kuris nėra atsiskaitęs už ankstesniais ar einamaisiais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų sutartyje ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka. Taip pat negali būti įsiteisėjusio teismo sprendimo, kad iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir (ar) viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautas lėšas pareiškėjas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, ir (ar) nėra pasibaigęs Projektų administravimo taisyklių 64 punkte numatytas trejų metų terminas.

24.   Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuris jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų / programų finansavimo konkursuose.

25.   Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

25.1.    pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.);

25.2.    teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, pareiškėjo galiojančio ne trumpesnio negu 3 (trejų) metų trukmės strateginio veiklos plano;

25.3.    teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas vykdė veiklą ilgiau negu 1 (vienerius) metus arba organizavo savo atstovų susitikimą arba savo atstovams / bendruomenei skirtą veiklą arba yra teikęs bent 1 (vieną) paraišką dalyvauti finansavimo konkursuose arba pareiškėjo atstovai yra dalyvavę Departamento ar kitų įstaigų organizuotame (-uose) seminare (-uose), mokyme (-uose) / diskusijoje (-ose);

25.4.    dokumento, patvirtinančio, kad pareiškėjo vadovas yra organizacijos vadovas (pvz., rinkiminio protokolo, kuriuo pareiškėjo vadovas išrinktas vadovu, išrašas);

25.5.    pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);

25.6.    jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

25.7.    bendradarbiavimo arba partnerystės sutarties (-čių), jei yra;

25.8.    teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris
(-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

25.9.    dokumentų, įrodančių papildomą projekto finansavimą (pvz., banko išrašo, garantinio rašto, išduoto finansavimą skiriančios organizacijos), jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti 12.1.1. arba 12.2.1. papunkčių prioritetą;

25.10asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 4 priedą;

25.11teikiant paraišką Nuostatų 8.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, dokumentus, įrodančius pareiškėjo kolegialaus valdymo organo išrinkimo faktą (pvz., protokolo, kuriuo išrinktas pareiškėjo kolegialaus valdymo organas) išrašo, nurodant jį sudarančių asmenų vardą, pavardę, gimimo datą.

26.   Nuostatų 25 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų.

27.   Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 25 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nuostatų paskelbimo Departamento interneto svetainėje ir Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

28.   Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Rita Andrejeva, elektroninis paštas Rita.Andrejeva@jrd.lt, tel. 8 633 46057, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PARAIŠKŲ IR PROJEKTŲ VERTINIMAS

 

29.       Paraiškos vertinimas susideda iš šių dalių vertinimo:

29.1.    formaliųjų kriterijų;

29.2.    projekto turinio;

29.3.    lėšų planavimo.

30.       Paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas vadovaudamasis Projektų administravimo taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka, užpildydamas Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais konkursui pateiktos paraiškos formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

31.       Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, SPPD specialistas kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD specialistas prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą. Jeigu pareiškėjas per nurodytą terminą nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) paaiškinimų ir patikslinimų, SPPD specialistas apie tai informuoja Departamento direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – komisija) sekretorių, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuris (-ios) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir susijusius dokumentus. Komisijos sekretorius pateikia SPPD suvestinėje pateiktus siūlymus dėl projekto (-ų), neatitinkančio (-ių) formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo ir susijusius dokumentus komisijai. Komisija, įvertinusi komisijos sekretoriaus komisijai pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

32.       Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 18 arba 19, 20–23,25 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

33.       Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip du ekspertai. Konkursą administruojanti įstaiga (SPPD) Projektų administravimo taisyklėse nustatytais atvejais gali projektą paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui. Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, pareiškėjo projekto turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintu Projektų vertinimo komisijų darbo reglamentu.

34.       Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais konkursui pateiktos projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami užsienio lietuvių jaunimo organizacijų stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais konkursui pateikto projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 6 priedas).

35.       Už vertinimo dalį, kurioje vertinamas projekto turinys ir lėšų planavimas, daugiausia gali būti skiriama 75 balų vienam projektui. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 25 balai. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos, yra nefinansuojami.

36.       Pareiškėjai reitinguojami pagal dviejų ekspertų balų vidurkį, skirtą už projekto turinį ir lėšų planavimą. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, apibendrina ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, parengdamas pareiškėjų ir projektų vertinimo suvestinę, kurioje nurodoma dviejų projektą vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti lėšų vidurkiai.

37.       Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi Departamento pareiškėjų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis bei SPPD projektų vertinimo suvestinėje pateiktus duomenis ir kitą su projektais, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti sumų projektams įgyvendinti vidurkiui. Jeigu komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui dėl projekto turinio ir (ar) siūlomų skirti lėšų sumų vidurkiui, komisijos sprendimu projektas perduodamas SPPD, kuris projektą skiria vertinti trečiajam ekspertui. Gavusi trečiojo eksperto vertinimą, komisija pritaria arba nepritaria jo vertinimui ir (ar) siūlomai skirti sumai. Jeigu komisija priima sprendimą nepritarti trečiojo eksperto vertinimui, ji sprendžia klausimą dėl pakartotinio projekto vertinimo, kurį atlieka komisijos nariai. Kiek komisijos narių vertins vieną projektą, projektų paskirstymo komisijos nariams bei komisijos narių atliekamo pakartotinio projektų vertinimo tvarka aprašyta komisijos darbo reglamente.

38.       Komisija priima protokolinį sprendimą ir pateikia Departamento direktoriui siūlymus dėl lėšų skyrimo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo komisijos sprendimo priėmimo.

39.       Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti dalį lėšų, komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos priimto sprendimo elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo, kad pareiškėjas turi patvirtinti, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

40.       Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą (-as) ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą (-us).

41.       Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose, komisijos darbo reglamente ir administruojančios įstaigos (SPPD) patvirtinto ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir SPPD ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir priima sprendimą jiems pritarti arba nepritarti.

42.       Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir ji įtraukiama į nefinansuotinų projektų sąrašą.

43.       Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

44.       Sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, įvertinęs komisijos pasiūlymus ir (ar) ekspertų išvadas, priima Departamento direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto puslapyje www.jrd.lt.

45.       Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Konkurso rezultatų priėmimo dienos raštu informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą pateikdamas sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

46.       Departamentas, skelbdamas Konkurso laimėtojus, paskelbia ir laukiančiųjų sąrašą (rezervinių projektų sąrašą). Laukiančiųjų sąraše esantiems pareiškėjams finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 52 punkte nurodytą terminą, pasirašyta Sutartis nutraukiama arba lėšos grąžinamos, arba esant papildomam finansavimui.

47.       Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

47.1.    projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) procentų nuo visos iš Departamento prašomos ir gautos valstybės biudžeto lėšų sumos):

47.1.1. projekto vadovo, kuris įdarbintas Lietuvos partnerėje organizacijoje, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

47.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

47.1.3. buhalterinės apskaitos paslaugų, teikiamų pagal paslaugų sutartį, mokestis (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

47.2.    projekto įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, skirtos Nuostatų 3 punkte nurodytam Konkurso tikslui įgyvendinti ir Nuostatų 9 arba 10 punkte nurodytoms veikloms vykdyti):

47.2.1. pareiškėjo partnerio (-ių), jeigu partneris registruotas Lietuvos Respublikoje, darbuotojo (-ų), darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą;

47.2.2. paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis, pvz., lektoriai, mokymų vadovai (ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) Eur už 1 (vieną) val.;

47.2.3. maitinimo paslaugos (ne daugiau kaip 8 (aštuoni) Eur 1 (vienam) asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 29 (dvidešimt devyni) Eur 1 (vienam) asmeniui per parą užsienyje);

47.2.4. apgyvendinimo paslaugos (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur 1 (vienam) asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 44 (keturiasdešimt keturi) Eur 1 (vienam) asmeniui per parą užsienyje);

47.2.5. viešinimo paslaugos (pvz., lankstinukų gamybos paslaugų, straipsnių spaudoje, televizijos reportažų pirkimas);

47.2.6. transporto paslaugoms (važiavimo tarptautiniu, regioniniu, vietiniu transportu bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotojų), keliaujant ekonomiškiausiu būdu.

47.3.    išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai);

47.4.    ryšio paslaugos (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 (penkiolikos) Eur 1 (vienam) projekto vykdytojui per mėnesį), pašto);

47.5.    transporto išlaikymas (pvz., degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo);

47.6.    nuomos išlaidos, skirtos veiklai įgyvendinti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

47.7.    komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio, maitinimo ir kitos komandiruotės išlaidos);

47.8.    kitos tiesiogiai su projektu susijusios, pagrįstos ir būtinos projektui įgyvendinti išlaidos.

48.       Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

49.        Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

49.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

49.2.    statinių ir (arba) patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto išlaidos;

49.3.    išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Konkursui, pvz., paraiškos parengimo išlaidos ir pan.;

49.4.    išlaidos pareiškėjo įsiskolinimams padengti;

49.5.    išlaidos, skirtos politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, skirtai politinėms partijoms, politinės kampanijos dalyviams propaguoti;

49.6.    asmenų, kurie nėra pareiškėjo, arba jo partnerio darbuotojai, komandiruočių išlaidos;

49.7.    kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu ir Konkurso tikslu nesusijusios išlaidos.

50.       Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

51.       Departamentas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų ir patikslintų dokumentų (jeigu tokie buvo teikti) kopijas.

52.       Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nesudarius Sutarties per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo projektams priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymo dalis dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui Departamento direktoriaus įsakymu pripažįstama netekusia galios.

53.       Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2019 metams. Projektui įgyvendinti 2019 metams skirtos valstybės biudžeto lėšos turi būti naudojamos tik Nuostatų 5 punkte nurodytu laikotarpiu. Projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.  SPPD nustačius, kad valstybės biudžeto skirtas lėšas pareiškėjas panaudojo ne pagal paskirtį, pareiškėjas privalo nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per SPPD nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 d. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš visų Departamento programų ir (arba) projektų 3 (trejus) metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui ir (arba) SPPD iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

54.       Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

54.1.    kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo nesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų metų sausio 5 d. atitinkamai ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaitą (Nuostatų 7 priedas) ir SPPD nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, finansines ataskaitas;

54.2.    kartu su ketvirčio ir metų veiklų įvykdymo ataskaitomis Nuostatų 13 ir 14 punktuose nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą pagrindžiančią informaciją:

54.2.1. nurodyti į projekto veiklas tiesiogiai įtrauktus jaunus žmones, pateikiant skenuotas dalyvių sąrašų kopijas ir dalyvių sąrašą „MS Excel“ faile (xls formatu);

54.2.2. suorganizavus veiklas, skirtas organizacijų nariams stiprinti, pateikti dalyvių sąrašus, nurodant dalyvių gimimo datą;

54.2.3. jeigu pareiškėjas atitiko 12.1.2. papunktyje nurodytą prioritetą, pateikti bendradarbiavimo arba partnerystės sutarčių su partneriais, kopijas;

54.2.4. jeigu pareiškėjas atitiko 12.2.3. papunktyje nurodytą prioritetą, pateikti tai įrodančius dokumentus (pvz. bendradarbiavimo sutartis, dalyvių sąrašas, renginio programa);

54.3.    teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

55.       Departamentas ir (arba) SPPD tikrina, kaip įgyvendinami finansuojami projektai, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

56.       Departamentui ar SPPD nustačius ar turint pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, Departamentas arba SPPD apie tai raštu informuoja pareiškėją ir SPPD sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja Departamentą ir SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja Departamento ir SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Projektų administravimo taisyklėse, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pareiškėją įspėjęs prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

57.       SPPD nutraukia Sutartį su pareiškėju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti, kai:

57.1.    SPPD nustato esminių Projektų administravimo taisyklių, Nuostatų reikalavimų, Sutarties įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

57.2.    paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Sutarties sudarymo arba sudarius Sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Departamentui priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos iš pareiškėjo;

57.3.    vadovaujantis Nuostatų 56 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

57.4.    nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

58.       Pareiškėjai projektui įgyvendinti gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir patvirtintoje projekto išlaidų sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

59.       Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos iki 2019 m. gruodžio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

60.       Pareiškėjas privalo raštu informuoti konkursą administruojančią įstaigą (SPPD) apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą. Gavusi tokį pranešimą, konkursą administruojanti įstaiga sustabdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui. Pareiškėjui pašalinus šiame punkte nurodytas priežastis, atnaujinus veiklos vykdymą ir apie tai pranešus konkursą administruojančiai įstaigai, atnaujinamas sustabdytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pervedimas.

 

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANŲ TIKSLINIMAS

 

 

61.       Projektų išlaidų sąmatos tikslinamos pateikiant prašymą raštu SPPD. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai raštu informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

62.       Prašymai tikslinti projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

63.       Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., nesuorganizuotų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti projekto veiklų plano keitimą su Departamentu Nuostatų 64–65 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavęs prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir nustatęs, kad projekto išlaidų sąmatos pakeitimas pakeis pareiškėjo projekto veiklų planą, turi apie tai informuoti Departamentą, o pareiškėją – apie Nuostatų 64–65 punktuose nustatytą projekto veiklų plano keitimo tvarką.

64.       Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti projekto veiklų planą, kartu pateikdamas projekto veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 (penkias) darbo dienas priima sprendimą dėl projekto veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems projekto veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto projekto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

65. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki 2019 m. gruodžio 1 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykdytų (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.    

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66.       Pareiškėjas, teikdamas paraišką Konkursui, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Departamentas tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

67.       Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

68.       Pareiškėjas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Departamentas bei kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

69.       Pareiškėjui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

70.       Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

71.       Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

72.       Departamento direktoriaus sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios atsižvelgiant į SPPD pateiktą metinę atitinkamo projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tinkamą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, taip pat Departamentui arba teismui patenkinus pareiškėjo skundą ir pakartotinai Projektų administravimo taisyklėse ir (ar) Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo paraišką.

73.       Pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami valstybės biudžeto asignavimai atitinkamam konkursui, bendra Konkursui skirta valstybės biudžeto suma bei didžiausia vienam projektui galima skirti suma gali būti pakeista atskiru Departamento direktoriaus įsakymu.

74.       Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________