Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. 1575 „DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 10 d. Nr. 332

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir įgyvendindama Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“, 11 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Rekomenduoti priimant sprendimus dėl prokurorų skatinimo taikyti šiuo nutarimu patvirtintą Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 332

 

 

 

 

PAREIGŪNŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (IŠTIRIANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma vienkartinių piniginių išmokų statutinių įstaigų, Muitinės informacinių sistemų centro, Muitinės laboratorijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros pareigūnams ir valstybės tarnautojams (toliau – pareigūnai ir valstybės tarnautojai), tiesiogiai dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, mokėjimo tvarka.

Aprašu vadovaujamasi, kai skatinami pareigūnai ir valstybės tarnautojai, kurie neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų ir kurie už to paties nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo, kuriuo padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, išaiškinimą (ištyrimą) piniginėmis išmokomis nebuvo paskatinti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse,  Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖS PINIGINĖS IŠMOKOS DYDIS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

 

3. Vienkartinė piniginė išmoka pareigūnui ar valstybės tarnautojui negali viršyti jo vidutinio darbo užmokesčio ir gali būti mokama ne dažniau kaip kas kalendorinių metų ketvirtį, jeigu pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip. Vienkartinių piniginių išmokų pareigūnui ar valstybės tarnautojui dydis per metus negali viršyti 4 jo vidutinių darbo užmokesčių.

4. Vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus, kai skatinimui naudojamos pagal Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), paskirstytos lėšos, gali būti mokama išaiškinus (ištyrus) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) ne mažesnė kaip 10 000 eurų turtinė žala valstybei, ir esant vienai iš šių sąlygų:

4.1. ikiteisminio tyrimo metu nustatyta valstybei padaryta turtinė žala ir byla su kaltinamuoju aktu arba pareiškimu dėl proceso baigimo baudžiamuoju įsakymu perduota teismui;

4.2. ikiteisminio tyrimo metu savanoriškai atlyginama valstybei padaryta turtinė žala arba ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai kaltininkas ir valstybės institucijos atstovas susitaiko kaltininkui atlyginus padarytą žalą;

4.3. įsiteisėja mokesčių administratoriaus sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kitokio pobūdžio sprendimas, o kilus mokestiniam ginčui centrinis mokesčių administratorius patvirtina vietos mokesčių administratoriaus sprendimą;

4.4. įsiteisėja teismo sprendimas (nutartis) civilinėje ar administracinėje byloje pagal prokuroro ginant viešąjį interesą pateiktą ieškinį, prašymą, pareiškimą, kai šiuo sprendimu (nutartimi) tenkinamas prokuroro ieškinys, prašymas, pareiškimas, ir panaikinamas neteisėtas administracinis aktas ar neteisėtas sandoris, kuriuo padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei.

5. Maksimali pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti lėšų suma, kai skatinama pagal Aprašo 4 punktą, apskaičiuojama taikant po 1 procentą padarytos (galėjusios būti padarytos) turtinės žalos valstybei dydžio pagal kiekvieną Aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytą sąlygą.

6. Vienkartinė piniginė išmoka, kai pareigūnams ir valstybės tarnautojams skatinti naudojamos pagal Nuostatus paskirstytos lėšos, gali būti mokama pareigūnui ar valstybės tarnautojui, jeigu jis tiesiogiai dalyvavo sulaikant (paimant) neteisėtoje apyvartoje esančius tabako gaminius ir dėl sulaikytų (paimtų) neteisėtoje apyvartoje esančių tabako gaminių pradedamas ikiteisminis tyrimas arba pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą – administracinio nusižengimo teisena.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL SKATINIMO PRIĖMIMAS

 

7. Vienkartinė piniginė išmoka konkrečiam pareigūnui ar valstybės tarnautojui mokama jį į pareigas priėmusio asmens sprendimu.

8. Priimdamas sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos (kai skatinama pagal Aprašo 4 punktą), pareigūną ar valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo prioritetą teikia vienai iš šių aplinkybių:

8.1. išaiškinama organizuota grupė ar nusikalstamas susivienijimas;

8.2. nusikaltimas ir kiti teisės pažeidimai, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, išaiškinami (ištiriami) bendradarbiaujant atskirų centrinių statutinių ir joms pavaldžių įstaigų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros pareigūnams ir valstybės tarnautojams;

8.3. nustatomas ir konfiskuojamas neteisėtai įgytas turtas.

9. Kai skatinama pagal Aprašo 4 punktą ir skatinamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų, kurie turi prioritetą pagal Aprašo 8 punktą, yra daugiau negu skatinimui apskaičiuotų lėšų, kiekvienam jų išmokama vienkartinė piniginė išmoka apskaičiuojama proporcingai skatinimui apskaičiuotų lėšų sumą padalijus iš tokių skatintinų pareigūnų ar valstybės tarnautojų skaičiaus.

10. Kai skatinama pagal Aprašo 4 punktą, sprendimas dėl vienkartinės piniginės išmokos priimamas ir vienkartinė piniginė išmoka išmokama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų atsiradus kuriai nors iš Aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose nurodytų sąlygų.

11. Priimdamas sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos (kai skatinama pagal Aprašo 6 punktą), pareigūną ar valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo prioritetą teikia vienai iš šių aplinkybių:

11.1. išaiškinama organizuota grupė ar nusikalstamas susivienijimas;

11.2. nusikaltimas ir kiti teisės pažeidimai, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, išaiškinami (ištiriami) bendradarbiaujant atskirų centrinių statutinių ir joms pavaldžių įstaigų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir prokuratūros pareigūnams ir valstybės tarnautojams.

12. Kai skatinama pagal Aprašo 6 punktą ir skatinamų pareigūnų ar valstybės tarnautojų, kurie turi prioritetą pagal Aprašo 11 punktą, yra daugiau negu skatinimui numatytų darbo užmokesčio lėšų, kiekvienam jų išmokama vienkartinė piniginė išmoka apskaičiuojama proporcingai skatinimui numatytų darbo užmokesčio lėšų sumą padalijus iš tokių skatintinų pareigūnų ar valstybės tarnautojų skaičiaus.

13. Kai skatinama pagal Aprašo 6 punktą, sprendimas dėl vienkartinės piniginės išmokos priimamas ir vienkartinė piniginė išmoka išmokama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kalendorinio ketvirčio, per kurį buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ar pagal Administracinių nusižengimų kodeksą pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl sulaikytų (paimtų) neteisėtoje apyvartoje esančių tabako gaminių, pabaigos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Vienkartinės piniginės išmokos pareigūnams ir valstybės tarnautojams, dalyvavusiems išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, mokamos iš Aprašo 1 punkte nustatytoms įstaigoms ir institucijoms atitinkamų metų patvirtintų lėšų darbo užmokesčiui.

15. Sprendimai dėl skatinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––