LOGOnespalv-maz2

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-314 „dĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROGRAMŲ PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m.  balandžio 6 d. Nr. 3D-267

Vilnius

 

P a k e i č i u Žemės ūkio ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą, patvirtiną Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7.     Tuo atveju, kai priimami sprendimai yra susiję su priemonėms skirtų lėšų paskirstymu pagal priemonių veiklos sritis ir (arba) lėšų gavėjus ir jų tikslinimu, ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už biudžeto planavimą ir sudarymą, remdamasis Strateginio planavimo komiteto protokolu ir (arba) Priemonių priežiūros komisijos protokolu, o kiti ministerijos struktūriniai padaliniai, remdamiesi konkrečių programų priemonių ir (arba) papriemonių įgyvendinimo taisyklėse nurodytos komisijos ar komiteto protokolu, parengia įsakymo arba ministerijos kanclerio potvarkio dėl ministerijos vykdomų programų priemonėms ir (arba) papriemonėms patvirtintų lėšų paskirstymo pagal veiklos sritis ir (arba) lėšų gavėjus plano projektą, kuriame nurodomi programos, priemonės ir (arba) papriemonės pavadinimai, kodai, veiklos srities pavadinimas, lėšų gavėjas, skiriama lėšų suma.“

2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11.   Sutartyje numatytos išlaidos gali būti viršytos iki 15 proc. pagal tam tikrus sutarties sąmatos išlaidų straipsnius, neviršijant bendros sutarties sąmatos sumos, ir yra tinkamos finansuoti be sutarties pakeitimo, jei atitinkamos programos priemonės arba papriemonės įgyvendinimo taisyklės nenumato kitaip. Kai sutartis sudaroma su subjektu, kuris priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų, sutartyje numatytos išlaidos pagal sutarties sąmatos išlaidų straipsnius negali būti viršijamos.

3. Papildau 111 punktu:

111. Atsiskaitant už panaudotas biudžeto lėšas pildoma lėšų panaudojimo ataskaitos forma, kuri pateikta šio aprašo priede.

4. Papildau priedu (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Andrius Palionis