BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 27 d. Nr. TS-18

Birštonas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo vadovaujantis solidarumo principu) Alytaus regiono savivaldybėms metodika, patvirtinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-49, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ 2 ir 3 punktus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                       Nijolė Dirginčienė

 


PATVIRTINTA

Birštono savivaldybės tarybos

2017 m. sausio 27 d.

sprendimu Nr.TS-18

 

 

 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau –Rinkliava) apskaičiavimo ir administravimo principus, Rinkliavos mokėtojų registro sudarymą, Rinkliavos mokėjimo, lengvatų suteikimo ir permokų grąžinimo tvarką.

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu,  Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija), ( toliau – Taisyklės), Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo ir būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo vadovaujantis solidarumo principu) Alytaus regiono savivaldybėms metodika, patvirtinta Alytaus regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 51/6S-49 (toliau – Metodika).

3. Rinkliava nustatoma visiems komunalinių atliekų turėtojams Birštono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje.

4. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos iki kiekvienų metų spalio 1 d. ir išdalijamos Alytaus regiono savivaldybėms (1 priedas) vadovaujantis metodika.

5. Nekilnojamojo turto objektai (3 priedas) skirstomi į kategorijas (2 priedas), kurioms nustatomos konkrečios komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

6. Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

6.1. nekilnojamojo turto objektų kategorijos – nekilnojamojo turto objektų suskirstymas į kategorijas, kurioms nustatomi vienodi Rinkliavos apskaičiavimo principai ir Rinkliavos dydžiai;

6.2. mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) susikaupimo norma – vidutinis MKA kiekis (kilogramais), surenkamas į MKA konteinerius, tenkantis kiekvienos nekilnojamojo turto rūšies vienam kvadratiniam metrui arba nekilnojamojo turto objekto vienetui per metus;

6.3. mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, jeigu Nuostatuose nenurodyta kitaip;

6.4. Rinkliava – Savivaldybės tarybos patvirtinta Rinkliava, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų, kurią Nuostatuose nustatyta tvarka privalo mokėti visi komunalinių atliekų turėtojai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

6.5. Rinkliavos mokėtojas – fizinis ir juridinis asmuo – atliekų turėtojas, nuosavybės teise valdantis Rinkliava apmokestinamos kategorijos nekilnojamąjį turtą, arba teisės aktų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo, kuriam Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta mokestinė prievolė mokėti Rinkliavą;

6.6. nesinaudojimas nekilnojamojo turto objektu – nekilnojamojo turto objekto savininko ar naudotojo faktinis nesinaudojimas nekilnojamojo turto objektu ir nesinaudojimas rūšiuojamojo surinkimo paslauga;

7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

III. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

8. Rinkliavos mokėtojų registrą (toliau – Registras) kuria, atnaujina ir administruoja UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Administratorius).

9. Administratorius Registrą tvarko naudodamas VĮ Registrų centro, Gyventojų registro, Mokesčių mokėtojų registro, Savivaldybės ir kitų subjektų turimus duomenis.

10. Administratoriaus prašymu papildomus duomenis privalo pateikti visi Rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys yra būtini šiuose Nuostatuose nurodytoms funkcijoms atlikti.

11. Rinkliavos mokėtojai, perleisdami nekilnojamojo turto objektą, privalo informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Rinkliavą įvykdymą, o naujas Rinkliavos mokėtojas privalo informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ir pateikti reikiamus duomenis.

12. Administratorius Rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruoja ir tvarko šiuos duomenis apie Rinkliavos mokėtojus:

12.1. Rinkliavos mokėtojo asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos deklaravimo adresas, juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

12.2. Rinkliavos mokėtojo unikalus kodas;

12.3. nekilnojamojo turto aprašymas;

12.4. nekilnojamojo turto unikalus numeris;

12.5. nekilnojamojo turto adresas;

12.6. nekilnojamojo turto pagrindinė ir visos kitos naudojimo paskirtys;

12.7. kiti duomenys, būtini Rinkliavos mokėtojų registrui administruoti ar neatskiriami nuo kitų tvarkomų duomenų.

13. Prievolė mokėti Rinkliavą atsiranda Rinkliavos mokėtojui pradėjus naudotis nekilnojamojo turto objektu. Registrui būtini duomenys periodiškai atnaujinami naudojant duomenų bazes bei paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms apie nekilnojamojo turto naudojimo pasikeitimus arba pagal Rinkliavos mokėtojo pateiktą informaciją Administratoriui.

 

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

14. Rinkliavos dydžius tvirtina Savivaldybės taryba.

15. Rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamųjų. Pastoviosios ir kintamosios Rinkliavos dedamosios dydžiai nurodyti Nuostatų 2 priede.

16 Pastovioji Rinkliavos dedamoji nustatoma:

16.1. nekilnojamojo turto objektams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą, – eurais už 1 m2 bendro nekilnojamojo turto plotą, neskirstant jo pagal paskirtis. Gyvenamosios paskirties individualiems namams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas ploto apribojimas – 100 m2.

16.2. nekilnojamojo turto objektams, kuriems negalima nustatyti tikslaus nekilnojamojo turto ploto, – eurais nekilnojamojo vienetui pagal turto paskirtį ir objektų skaičių.

17. Kintamoji Rinkliavos dedamoji nustatoma:

17.1. nekilnojamojo turto objektams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir juos valdantys Rinkliavų mokėtojai naudojasi tik individualiam naudojimui priskirtais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį (dydį) ir ištuštinimo kiekį;

17.2. nekilnojamojo turto objektams, kuriems galima nustatyti tikslų plotą ir kuriuos valdantys Rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal nekilnojamojo turto plotą ir atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą. Gyvenamosios paskirties individualiems namams ir butams daugiabučiuose namuose taikomas ploto apribojimas – 100 m2;

17.3. nekilnojamojo turto objektams, kuriems negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriuos valdantys Rinkliavos mokėtojai naudojasi jiems priskirtais kolektyviniais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais – pagal atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) normą.

18. Individualiems namams, nurodytiems 17.1. papunktyje, minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 12 kartų per metus, naudojantis 240 litrų konteineriu – 7 kartai per metus.

19. Individualiems namams, nurodytiems 17.1 punkte ir rūšiuojantiems maisto atliekas, kai jos yra atskirai surenkamos, minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 10 kartų per metus, naudojantis 240 litrų konteineriu – 5 kartai per metus1.

20. Asmenims, kurie nuolat gyvena sodų bendrijose (pagal sodų bendrijų pirmininkų Administratoriui pateiktus duomenis), tačiau jiems priklausantys pastatai registre neįregistruoti kaip gyvenamosios paskirties, Rinkliava skaičiuojama kaip gyvenamosios paskirties pastatams.

21. Nekilnojamojo turto objektams, išskyrus gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektus, kurie naudojasi jiems priskirtais individualaus rūšiavimo konteineriais, minimali konteinerių ištuštinimo norma apskaičiuojama pagal Nuostatų 2 priede atitinkamai nekilnojamo turto rūšiai nustatytą mišrių komunalinių atliekų normą.

22. Rinkliava apskaičiuojama kiekvienam apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto bendraturčiui, proporcingai jo valdomai tokio nekilnojamojo turto objekto daliai, jeigu bendraturčiai  nesusitaria kitaip.

 

1 Taikoma Savivaldybės teritorijoje įdiegus atskirą maisto atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

 

 

V. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 

23. Administratorius, naudodamasis Registro duomenimis, vieną kartą per metus, iki vasario 1 dienos, parengia ir pateikia Rinkliavos mokėtojams Administratoriaus nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.

24. Juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais rūšiuojamojo surinkimo konteineriais, mokėjimo pranešimai formuojami ir siunčiami kiekvieną mėnesį elektroniniu paštu.

25. Mokėjimo pranešimai siunčiami Rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto arba kitu Rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu, paprastuoju arba elektroniniu paštu tokia tvarka:

25.1. pagal nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nurodytą apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto adresą;

25.2. tais atvejais, kai tam pačiam atliekų turėtojui priskaičiuota Rinkliava už daugiau negu vieną apmokestinamą nekilnojamojo turto objektą, siunčiamas vienas mokėjimo pranešimas deklaruotos nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra fizinis asmuo, arba buveinės registracijos adresu, kai Rinkliavos mokėtojas yra juridinis asmuo, o esant Rinkliavos mokėtojo rašytiniam prašymui mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas kitu faktiniu (nuolatinės gyvenamosios ar vykdomos veiklos) vietos adresu;

25.3. atvejais, kai apmokestinamas nekilnojamojo turto objektas neturi adreso, mokėjimo pranešimas siunčiamas pagal Rinkliavos mokėtojo deklaruotą arba Rinkliavos mokėtojo rašytiniu prašymu nurodytą jo nuolatinę gyvenamąją vietą;

25.4. atvejais, kai apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto adresu neįrengta rakinama, aiškiai ir suprantamai numeruota gaunamųjų laiškų dėžutė, laiškininkams lengvai prieinamoje vietoje, kaip to reikalaujama Pašto įstatyme, Rinkliavos mokėtojui mokėjimo pranešimai nesiunčiami, kol Rinkliavos mokėtojas nepraneša raštu Administratoriui apie tinkamai įrengtą pašto dėžutę.

26. Rinkliavos mokėtojai gali visą Rinkliavos sumą sumokėti iš karto, arba dalimis, bet ne mažiau nei ¼ dalį priskaičiuotos Rinkliavos iki kiekvieno metų ketvirčio paskutinės dienos.

27. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

27.1. Rinkliavos mokėtojo fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas;

27.2. Rinkliavos mokėtojo kodas;

27.3. Rinkliavos mokėtojo adresas;

27.4. nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama Rinkliava, adresas;

27.5. Administratoriaus rekvizitai (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos kodas);

27.6. pastovioji Rinkliavos dedamoji;

27.7. kintamoji Rinkliavos dedamoji;

27.8. mokėtina suma;

27.9. duomenys apie skolą/permoką.

28. Rinkliava sumokama į mokėjimo pranešime nurodytą Administratoriaus surenkamąją banko sąskaitą (-as), iš kurios Rinkliavos lėšos pervedamos į Savivaldybės biudžetą.

29. Rinkliava gali būti sumokama bankų ir kitų kredito įstaigų skyriuose ar naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis, pašto skyriuose arba kitose įmokų surinkimo vietose. Už įmokos priėmimo paslaugą moka Rinkliavos mokėtojas pagal įmokas priimančio subjekto nustatytus tarifus.

30. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektais, Rinkliava mažinama 5 %, kai mokėtojas Rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete: http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir Rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį, sumoka vienu pavedimu iki kovo 1 d.

31. Laiku nesumokėjus Rinkliavos yra mokami Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu nustatyto dydžio delspinigiai2.

 

VI. RINKLIAVOS PERMOKŲ GRĄŽINIMO ATVEJAI

 

32. Rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnę Rinkliavą nei nurodyta mokėjimo pranešime,  arba Rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota ar nepagrįstai (neteisėtai) išieškota, atlikus Rinkliavos perskaičiavimą, permokėta arba grąžintina Rinkliavos suma užskaitoma kaip įmoka už būsimą laikotarpį arba, Rinkliavos mokėtojui pateikus  raštišką prašymą, jam grąžinama.

33. Rinkliavos mokėtojų prašymus dėl permokų grąžinimo nagrinėja ir dėl Rinkliavos užskaitymo ar jos permokos grąžinimo klausimus sprendžia Administratorius.

34. Permokėta Rinkliavos suma grąžinama Rinkliavos mokėtojui per 30 dienų nuo Rinkliavos mokėtojo rašytinio prašymo gavimo dienos į prašyme nurodytą Rinkliavos mokėtojo banko sąskaitą.

 

VII. RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

35. Rinkliavos mokėtojai, pateikę patvirtinančius dokumentus, turi teisę:

35.1. reikalauti iš Administratoriaus pakeisti ar patikslinti Registro duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs;

35.2. reikalauti perskaičiuoti netinkamai apskaičiuotas Rinkliavos įmokas;               

35.3. gauti papildomą Rinkliava neapmokestinamą atliekų rūšiavimo konteinerį sauskelnėms, kai gyvenamosios paskirties objekte – individualiame name slaugomas ligonis arba auginami mažamečiai vaikai iki 3 metų.                

36. Rinkliavos mokėtojai privalo    

36.1. laiku sumokėti Rinkliavą, nurodytą Rinkliavos mokėjimo pranešimuose;         

36.2. savo iniciatyva arba Administratoriaus prašymu teikti visus duomenis, reikalingus Rinkliavos administravimui;

36.3. per 10 dienų raštu informuoti Administratorių apie nekilnojamojo turto objektą, kuris pradedamas naudoti;     

 

2 Taikoma Rinkliavų įstatyme nustačius delspinigius.    

36.4. per 10 dienų raštu informuoti Administratorių apie nekilnojamojo turto objekto faktinį naudojimo būdą, jeigu jis skiriasi nuo nekilnojamojo turto paskirties, įregistruotos nekilnojamojo turto registre;                                

36.5. per 10 dienų raštu informuoti Administratorių apie konteinerio grąžinimą ir grąžinti konteinerį, perleidus (pardavus) nekilnojamojo turto objektą ar kitaip nustojus jį naudoti, išskyrus 21 punkte nurodytus atvejus;

36.6. atliekų surinkimui naudoti tik konteinerių indentifikavimo kortele pažymėtus konteinerius, leidžiančius užfiksuoti konteinerių ištuštinimo/neištuštinimo faktą;

36.7. laikytis kitų pareigų, numatytų Nuostatuose ir kituose teisės aktuose, kiek tai susiję su Nuostatais.

VIII. RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS

 

37. Nesumokėta Rinkliava išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių paslaugomis.

 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS PERSKAIČIAVIMAS

 

38. Kintamosios Rinkliavos dedamosios nemoka Rinkliavos mokėtojai, Savivaldybės nustatyta tvarka deklaravę, kad ne trumpiau kaip tris mėnesius nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

39. Kai deklaruojamas laikotarpis ilgesnis negu metai, Savivaldybė ar Administratorius gali prašyti šiuos dokumentus ar jų kopijas teikti periodiškai, bet ne dažniau negu 1 kartą per metus.

40. Administratorius formuodamas kitų metų Rinkliavos mokėjimo pranešimą, pakoreguoja jį pagal einamaisiais metais faktiškai ištuštintą arba minimaliai leidžiamą ištuštinti konteinerių skaičių, sumažinant mokamą sumą nustatytais tarifais.

41. Jeigu Savivaldybė surenka daugiau Rinkliavos nei būtinieji atliekų tvarkymo kaštai, perviršis atimamas iš ateinančių metų būtinųjų sąnaudų pastoviosios dedamosios dalies.

42. Jeigu Savivaldybė surenka mažiau Rinkliavos nei būtinieji atliekų tvarkymo kaštai, trūkumas pridedamas prie ateinančių metų būtinųjų sąnaudų pastoviosios dedamosios dalies.

43. Savivaldybės taryba savo sprendimu gali kartą per metus indeksuoti Rinkliavos dydį, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, kurio dydis nustatytas Rinkliavų įstatyme.

 

X. RINKLIAVOS LENGVATOS

 

44. Rinkliavos lengvatas ir jų taikymo tvarką nustato Savivaldybės taryba atskiru sprendimu.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

46. Administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų vykdymą, Rinkliavos dydžių Rinkliavos mokėtojams apskaičiavimo ir perskaičiavimo teisingumą bei mokėjimo pranešimų Rinkliavos mokėtojams pateikimą laiku, Rinkliavos išieškojimą.

47. Nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.

48. Rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Rinkliavos apskaičiavimui, laiku nemokantys Rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________                                                          


Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priedas

 

2017 METŲ BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS, IŠSKIRIANT PASTOVIĄSIAS IR KINTAMĄSIAS SĄNAUDAS*

 

Eil.Nr.

Sąnaudų sąrašas

Sąnaudos Eur / tonai

Pastoviosios (bendram komunalinių atliekų kiekiui)

Kintamosios (mišrių komunalinių atliekų kiekiui)

1.

Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudos

22,35

12,07

2.

Mechaninio ir biologinio atliekų apdorojimo sąnaudos

12,50

3,24

3.

Atliekų deginimo sąnaudos

-

8,37

4.

DGA aikštelių eksploatavimo sąnaudos

7,11

4,80

5.

Regioninio sąvartyno eksploatavimo sąnaudos

7,12

5,68

6.

Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos

4,50

0,90

7.

Visuomenės švietimas

0,53

0,00

8.

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūros sąnaudos

1,17

0,00

9.

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos

1,98

0,00

10.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos

5,39

0,00

Iš viso:

62,65

35,06

Rinkliavos administravimo sąnaudos (nevertinant dvinarės rinkliavos administravimo sąnaudų)

6,86

0,00

IŠ VISO (su rinkliavos administravimo sąnaudomis):

69,51

35,06

Bendras komunalinių ir mišrių komunalinių atliekų kiekis (t)

1684

1150

Sąnaudos iš viso (tūkst. Eur)

117,1

40,3

157,4

Sąnaudų dalis proc.:

74,4

25,6

 

*- Būtinųjų sąnaudų, taikomų apskaičiuojant Rinkliavą už 2017 metų mokestinį laikotarpį, apskaičiavimas yra prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus šiuo metu veikiančių komunalinių atliekų vežėjų ir kitų atliekų tvarkymo sistemos dalyvių duomenis. Vadovaujantis 2016-11-29 Alytaus regiono plėtros tarybos sprendimu Nr.51/6S-49 patvirtinta „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą dydžio nustatymo metodika“, pastoviosios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos skaičiuotos bendram komunalinių atliekų kiekiui, o kintamosios sąnaudos – mišrių komunalinių atliekų kiekiui. Antraisiais ir kiekvienais paskesniais Rinkliavos galiojimo metais patvirtinti būtinųjų sąnaudų dydžiai peržiūrimi ir, esant pagrindui, perskaičiuojami, atsižvelgiant į iš atliekų tvarkymo sistemos dalyvių gautus aktualius (faktinius) duomenis apie praėjusį (prieš šiuos metus buvusį) mokestinį laikotarpį.

____________________________


 

Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų 2 priedas

 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS IR RINKLIAVOS DYDŽIAI PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJAS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos pavadinimas

1.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris (Rinkliavos dydžiai nustatyti 1 priedėlyje)

2.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir Rinkliavos dydžiai nustatyti 2 priedėlyje)

3.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir Rinkliavos dydžiai nustatyti 3 priedėlyje)

4.

Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir Rinkliavos dydžiai nustatyti 4 priedėlyje)

5.

Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas individualaus rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir Rinkliavos dydžiai nustatyti 5 priedėlyje)

6.

Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris (mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir Rinkliavos dydžiai nustatyti 6 priedėlyje)

 

___________________________

 


 

2 priedo 1 priedėlis

 

1. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Metinė pastovioji Rinkliavos dedamoji

Eur už m2

Kintamoji Rinkliavos dedamoji Eur už atitinkamo dydžio konteinerį

1.

Gyvenamosios paskirties objektai – individualūs namai

0,4338

 

 

 

 

0,12 m3 – 1,00 Eur

 

0,24 m3 – 2,00 Eur.

 

1,1 m3 – 9,00 Eur

 

3 m3 – 24,54 Eur

 

5 m3 – 40,90 Eur

 

 

 

2.

Viešbučių paskirties objektai

3.

Administracinės paskirties objektai

4.

Prekybos paskirties objektai

5.

Paslaugų paskirties objektai

6.

Maitinimo paskirties objektai

7.

Transporto paskirties objektai

8.

Gamybos ir pramonės paskirties objektai

9.

Kultūros paskirties objektai

10.

Mokslo paskirties objektai

11.

Gydymo paskirties objektai

12.

Poilsio paskirties objektai

13.

Sporto paskirties objektai

14.

Specialiosios paskirties objektai

 

____________________

 


 

2 priedo 2 priedėlis

 

2. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam galima nustatyti tikslų plotą ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Vidutinė mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma

kg/m2

Metinė pastovioji Rinkliavos dedamoji

Eur už m2

Metinė kintamoji Rinkliavos dedamoji

Eur už m2

1.

 

Gyvenamosios paskirties objektai – daugiabučiai pastatai

10,7

 

 

0,4338

0,3751

Gyvenamosios paskirties objektai – individualūs namai

5,30

0,1862

2.

Viešbučių paskirties objektai

7,63

0,2675

3.

Administracinės paskirties objektai

2,80

0,0982

4.

Prekybos paskirties objektai

2,59

0,0908

5.

Paslaugų paskirties objektai

2,94

0,1031

6.

Maitinimo paskirties objektai

12,25

0,4295

7.

Transporto paskirties objektai

0,14

0,0049

8.

Gamybos ir pramonės paskirties objektai

2,38

0,0834

9.

Kultūros paskirties objektai

1,11

0,0389

10.

Mokslo paskirties objektai

1,11

0,0389

11.

Gydymo paskirties objektai

2,80

0,0982

12.

Poilsio paskirties objektai

4,20

0,1473

13.

Sporto paskirties objektai

1,11

0,0389

14.

Specialiosios paskirties objektai

2,52

0,0884

 

____________________


 

2 priedo 3 priedėlis

 

3.  Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Metinė pastovioji Rinkliavos dedamoji Eur už vnt.

 

Kintamoji Rinkliavos dedamoji Eur už atitinkamo dydžio konteinerį

1

Garažų paskirties objektai

 

8,68

0,12 m3 – 1,00 Eur

0,24 m3 – 2,00 Eur

1,1 m3 – 9,00 Eur

3 m3 – 24,54 Eur

5 m3 – 40,90 Eur

 

2.

Sodų paskirties pastatai

 

17,35

3.

Kiti objektai: automobilių stovėjimo aikštelės, degalinės***, viešųjų renginių vietos, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės.

70,00

 

*** Degalinės, kuriose nėra deklaruojama jokia nurodyta apmokestinta paskirtis. 

___________________


 

2 priedo 4 priedėlis

 

4. Nekilnojamojo turto objektas, kuriam negalima nustatyti tikslaus ploto ir kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

 

Metinė pastovioji Rinkliavos dedamoji

Eur/vnt.

 

Vidutinė mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma

kg/vnt.

Metinė kintamoji

Rinkliavos dedamoji

Eur/vnt.

1

Garažų paskirties objektai

8,68

2,80

0,098

2.

Sodų paskirties pastatai

17,35

180

6,31

3.

Kiti objektai: automobilių stovėjimo aikštelės, degalinės***, viešųjų renginių vietos, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės

70,00

1260

44,18

 

*** Degalinės, kuriose nėra deklaruojama jokia nurodyta apmokestinta paskirtis.

________________________


 

2 priedo 5 priedėlis

 

5. Nekilnojamojo turto objektas, kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas individualus rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

 

 

Nekilnojamojo turto objekto rūšis

Metinė pastovioji Rinkliavos dedamoji

Eur už m2

Kintamoji Rinkliavos dedamoji

Eur už atitinkamo dydžio konteinerį

1.

Sandėliavimo paskirties objektai

 

0,0507

0,12 m3 – 1,00 Eur

0,24 m3 – 2,00 Eur

1,1 m3 – 9,00 Eur

3 m3 – 24,54 Eur

5 m3 – 40,90 Eur

 

2.

Religinės paskirties objektai

 

3.

Kiti objektai: kapinės, žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti skirti objektai – kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai. 

 

______________________________


 

2 priedo 6 priedėlis

 

6. Nekilnojamojo turto objektas,  kurio naudojimo intensyvumas yra mažesnis už vidutinį ir kuriam galima nustatyti tikslų plotą, kuriam priskirtas kolektyvinis rūšiuojamojo surinkimo konteineris

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto, rūšis

Vidutinė mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma

kg/m2

Metinė pastovioji Rinkliavos dedamoji

Eur už m2

Metinė kintamoji Rinkliavos dedamoji

Eur už m2

1.

Sandėliavimo paskirties objektai

0,07

0,0507

0,0025

2.

Religinės paskirties objektai

0,07

0,0025

3.

Kiti objektai: žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti skirti objektai – kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai. 

0,07

0,0025

 

 

_______________________


Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos

už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų

ir atliekų tvarkymą nuostatų 3 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠYS

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektai*

Nekilnojamojo turto paskirtis**

1.

Gyvenamosios

paskirties objektai

Naudojami gyventi vienam ar daugiau asmenų, vienai ar daugiau šeimų, įvairių socialinių grupių asmenims (individualūs namai, butai, bendrabučiai, sodų nameliai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai, nakvynės namai, socialinis būstas, pataisos namai, kalėjimas, pusiaukelės namai, kareivinės, kiti panašios paskirties objektai).

2.

Viešbučių paskirties objektai

Naudojami trumpalaikiam apgyvendinimui (viešbučiai, moteliai, svečių namai, kaimo turizmo sodybos ir panašiai)

3.

Administracinės paskirties objektai

Naudojami administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įmonių, įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai arba kitos paskirties pastatų dalis, naudojama administracinei veiklai ir kiti panašios paskirties objektai)

4.

Prekybos paskirties objektai

Naudojami didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, parduotuvės – operatorinės, knygynai, vaistinės, prekybos paviljonai, turgavietės ir kiti laikini statiniai ar prekybos vietos (kioskai, palapinės ir kiti panašios paskirties objektai)

5.

Paslaugų paskirties objektai

Naudojami paslaugoms teikti (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo–išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, krematoriumai, laidojimo namai ir kiti panašios paskirties objektai)

6.

Maitinimo paskirties objektai

Naudojami žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai, kaimo turizmo sodybos be nakvynės, kiti panašios paskirties objektai)

7.

Transporto paskirties objektai

Naudojami transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, uosto terminalai, muitinių pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

8.

Garažų paskirties objektai

Naudojami transporto priemonėms laikyti ir remontuoti (automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir kiti panašios paskirties objektai, išskyrus garažus lengviesiems automobiliams, esančius namų valdoje)

9.

Gamybos ir pramonės paskirties objektai

Naudojami gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti pastatai, skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui, gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės ir kiti panašios paskirties objektai)

10.

Sandėliavimo paskirties objektai

Naudojami sandėliuoti arba ką nors laikyti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

11.

Kultūros paskirties objektai 

Naudojami kultūros tikslams (teatrai, kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai, kiti panašios paskirties objektai)

12.

Mokslo paskirties objektai

Naudojami švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai, kiti panašios paskirties objektai)

13.

Gydymo paskirties objektai

Naudojami gydymo tikslams, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kiti panašios paskirties objektai) ar gyvūnams (veterinarijos gydyklos, gyvūnų globos namai ir kiti panašios paskirties objektai)

14.

Poilsio paskirties objektai

Naudojami poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, jaunimo nakvynės namai, kaimo turizmo pastatai, medžioklės nameliai, kempingai ir kiti panašios paskirties objektai)

15.

Sporto paskirties objektai

Naudojami sportui uždari objektai (sporto halės, salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtų klubai, šaudyklos, stadionai, maniežai, aikštynai, laikinos sporto aikštelės ir kiti panašios paskirties objektai)

16.

Religinės paskirties objektai

Naudojami religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros, parapijų namai ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

17.

Specialiosios paskirties objektai

Naudojami specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti panašios paskirties objektai)

18.

Sodų paskirties objektai

Naudojami arba poilsiui ir (arba) sodininkystei ir (arba) daržininkystei sodininkų bendrijos nariams priklausantys sodo sklypai su pastatais ir (ar) sodo sklypai su pastatais, nepriklausantys sodininkų bendrijos nariams, bet esantys sodo teritorijoje su pastatais arba be jų.

19.

Kiti objektai

Naudojami kita paskirtimi savarankiški objektai (automobilių stovėjimo aikštelės, kapinės, degalinės***, viešųjų renginių vietos, poilsiavietės, paplūdimiai, apžvalgos aikštelės, žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti skirti objektai – kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, šiltnamiai), kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

 

*Pastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant jų registracijos nekilnojamojo turto registre.

**Teisės aktais leidžiama, faktiškai vykdoma teisėta viena ar keletas veiklos rūšių, vykdomų nekilnojamojo turto objekte.

***Degalinės, kuriose nėra deklaruojama jokia nurodyta apmokestinamoji paskirtis.

________________