HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL APMOKESTINAMŲJŲ TERŠALŲ PRISKYRIMO TERŠALŲ GRUPĖMS, NUSTATYTOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMU

 

 

2020 M. gruodžio 17 D. Nr. D1-789

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1277 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą“ 1.4 papunktį:

1. Tvirtinu Apmokestinamuosius teršalus priskiriamus teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas

 

 

 

SUDERINTA:

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministerijos

2020 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. 10-8525

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. D1-789   

 

 

 

APMOKESTINAMIEJI TERŠALAI PRISKIRIAMI TERŠALŲ GRUPĖMS, NUSTATYTOMS LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMU

 

 

I SKYRIUS

TERŠALAI, IŠMETAMI Į ATMOSFERĄ

 

1.  I teršalų grupė:

1.1.    1,1-dichloretilenas,

1.2.    1,1-dimetilhidrazinas,

1.3.    1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas),

1.4.    1,1,2 trichloretanas

1.5.    1,2-dimetilhidrazinas,

1.6.    1,2,2-trifluor-1,1,2-trichloretanas (freonas-113),

1.7.    2,4,6-trichlorfenolis,

1.8.    2-nitropropanas,

1.9.    3,4-benzpirenas (benz(a)pirenas),

1.10.  akrilamidas,

1.11.  alfa-naftilaminas,

1.12.  anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas),

1.13.  baris ir jo junginiai (kaip baris),

1.14.  benzilo chloridas (chlormetilbenzolas),

1.15.  benzo(β- , γ-, κ-) fluorantenai,

1.16.  benzoantracenas,

1.17.  berilis ir jo junginiai (kaip berilis),

1.18.  bifenilas,

1.19.  chromas šešiavalentis (kaip chromo trioksidas),

1.20.  dichlorfenolis,

1.21.  dichlordifluormetanas (freonas-12),

1.22.  dietilsulfatas,

1.23.  difluorchlorbrommetanas (halonas 1211),

1.24.  dimetilsulfatas,

1.25.  etilaminas,

1.26.  etileniminas,

1.27.  etileno dioksidas (dioksanas, 1,4 dioksanas),

1.28.  fenazopyridinas,

1.29.  fluortrichlormetanas (freonas-11),

1.30.  furfurilo alkoholis,

1.31.  gyvsidabris ir jo junginiai (kaip gyvsidabris),

1.32.  heksachlorcikloheksanas (heksachloranas, heksatoksas, dolmiksas), kotolas, HChCG),

1.33.  heksametilen-1, 6-diizocianatas,

1.34.  hidrazinas,

1.35.  kadmis ir jo junginiai (kaip kadmis),

1.36.  kobaltas,

1.37.  kreozotas,

1.38.  m-, o-, p-chlorfenoliai,

1.39.  m-, o-, p-dichlorbenzenai,

1.40.  merkaptanai ir kiti tioalkoholiai ir tioesteriai,

1.41.  metilo chloridas (chlormetanas),

1.42.  N, N-dimetilnitrozoaminas,

1.43.  nikelis ir jo junginiai (kaip nikelis),

1.44.  nitrobifenilas,

1.45.  nitronaftalinas,

1.46.  p-acetaminofenolis (fenacetinas),

1.47.  p-chlortoluidinas,

1.48.  PCB (polichlorinti bifenilai),

1.49.  pentachloretanas,

1.50.  pentachlorfenolis,

1.51.  pentafluorchloretanas (freonas-115),

1.52.  propileno oksidas,

1.53.  selenas ir jo junginiai (kaip selenas),

1.54.  švino organiniai ir neorganiniai junginiai (kaip švinas),

1.55.  talis ir jo junginiai (kaip talis),

1.56.  telūras ir jo junginiai (kaip telūras),

1.57.  tetrafluordibrometanas (halonas 2402),

1.58.  tetrafluordichloretanas (freonas-114),

1.59.  toluilendiizocianatas,

1.60.  trifluorchlormetanas (freonas-13),

1.61.  trifluorbrommetanas (halonas 1301),

1.62.  vinilo chloridas,

1.63.  vinilo bromidas.

2.  II teršalų grupė:

2.1.    1,1,1,2,2-pentafluor,-3-dichlorpropanas (freonas-225ca),

2.2.    1,1,2,2,3-pentafluor,-1,3-dichlorpropanas (freonas-225cb),

2.3.    1-fluor,-1,1-dichloretanas (freonas-141b),

2.4.    1,1-difluor,-1 chloretanas (freonas-142b),

2.5.    1,2-dihidroksibenzenas (pirokatechinas),

2.6.    1,2,3-trimetilbenzenas,

2.7.    1,2,4-trimetilbenzenas,

2.8.    1,3,5-trimetilbenzenas (mezitilenas),

2.9.    2-etoksietanolis (etilcelozolvas, etilenglikolio etilo esteris),

2.10.  2-merkaptobenzotiazolis (kaptaksas),

2.11.  2-metoksietanolis (metilceliozolvas),

2.12.  akrilo nitrilas,

2.13.  akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas),

2.14.  anglies disulfidas (anglies sulfidas),

2.15.  anilinas,

2.16.  arsenas ir jo junginiai (kaip arsenas),

2.17.  azoto rūgštis (kaip HNO3 molekulė),

2.18.  benzenas,

2.19.  bromas,

2.20.  butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris),

2.21.  chloras,

2.22.  chlorcianas,

2.23.  chloro vandenilis (druskos rūgštis) (kaip HCl molekulė),

2.24.  chlorprenas,

2.25.  ciano vandenilis (vandenilio cianidas),

2.26.  diacetonas (diacetono alkoholis),

2.27.  dichloretanas,

2.28.  dietanolaminas (2,2'-dioksietilaminas, 2,2'-imidoetanolis),

2.29.  difenilmetandiizocianatas,

2.30.  difluorchlormetanas (freonas-22),

2.31.  dimetilaminas,

2.32.  dimetilformamidas (DMFA),

2.33.  epichlorhidrinas (3-chlor-l,2-epoksipropanas),

2.34.  etilo bromidas (brometanas),

2.35.  etoksipropilacetatas,

2.36.  fenolis,

2.37.  fluordichlormetanas (freonas-21),

2.38.  fluorchlormetanas (freonas-31),

2.39.  fluoro neorganiniai junginiai (aliuminio fluoridas, kalcio fluoridas, natrio heksafluoraliuminatas, natrio fluoridas, natrio heksafluorsilikatas ir kt.),

2.40.  formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas),

2.41.  fosforo (V) oksidas (fosforo pentoksidas, fosforo anhidridas),

2.42.  fosgenas,

2.43.  ftalio anhidridas,

2.44.  heksametilendiaminas,

2.45.  izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas),

2.46.  maleino anhidridas,

2.47.  metilizobutilketonas (4-metil-2-pentanonas),

2.48.  metilo bromidas,

2.49.  metoksipropilacetatas,

2.50.  monochloracto rūgštis,

2.51.  N, N'-Dimetilacetamidas,

2.52.  nitrobenzenas,

2.53.  oksimetilfurfurolas,

2.54.  pentafluordichlorpropanas (freonas-225),

2.55.  p-fenilendiaminas (1,4-diaminobenzolas, ursolas),

2.56.  piridinas,

2.57.  polidimetilsiloksanas,

2.58.  polietilenpropilaminas,

2.59.  poliizocianatas,

2.60.  polipropilenas,

2.61.  polivinilchloridas,

2.62.  polivinilformalis,

2.63.  sieros rūgštis (kaip H2SO4 molekulė),

2.64.  sieros vandenilis (vandenilio sulfidas),

2.65.  skruzdžių rūgštis (metano rūgštis),

2.66.  stirenas,

2.67.  tetrachloretilenas (perchloretilenas),

2.68.  tetrafluorboro rūgštis,

2.69.  tetrafluorchloretanas (freonas-124),

2.70.  trichlormetanas (chloroformas, chladonas 20),

2.71.  trifluorchloretanas (freonas-133),

2.72.  trifluordichloretanas (freonas-123),

2.73.  trikrezolis (o-, m-, p-izomerų mišinys).

3.  III teršalų grupė:

3.1.    2-metilbutadienas -1,3 (izoprenas),

3.2.    acetaldehidas (acto aldehidas),

3.3.    acetilenas,

3.4.    acto rūgštis (etano rūgštis),

3.5.    akrilo rūgštis (etilenkarboninė rūgštis),

3.6.    alavas ir jo junginiai (kaip alavas),

3.7.    aliuminis ir jo junginiai, (kaip aliuminis), išskyrus fluoridus,

3.8.    amilo alkoholis (pentanolis),

3.9.    benzaldehidas (benzoino aldehidas),

3.10.  bismuto oksidas,

3.11.  boro rūgštis,

3.12.  bromo vandenilis,

3.13.  butanolis (butilo alkoholis),

3.14.  butilformiatas,

3.15.  cerio oksidas,

3.16.  chlorbenzenas,

3.17.  cikloheksanonas,

3.18.  cikloheksanolis (cikloheksilo alkoholis, heksahidrofenolis),

3.19.  cinkas ir jo junginiai (kaip cinkas),

3.20.  dimetilo eteris,

3.21.  dioktilftalatas,

3.22.  emulsolas,

3.23.  etilakrilatas (akrilo rūgšties etilo esteris),

3.24.  etilbenzenas,

3.25.  etilenas,

3.26.  etilenglikolio monoizobutilo eteris (butilceliozolvas, butilglikolis, 2-butoksietanolis),

3.27.  etileno oksidas,

3.28.  etilo eteris (dietilo eteris),

3.29.  fosforo vandenilis (fosfinas),

3.30.  fluoro vandenilis,

3.31.  furfurolas (2-formilfuranas, 2-furaldehidas),

3.32.  geležis ir jos junginiai (kaip geležis),

3.33.  izoamilacetatas,

3.34.  izopropanolis (izopropilo alkoholis, dimetilkarbinolis),

3.35.  kalcio karbidas,

3.36.  kalis ir jo junginiai,

3.37.  kaprolaktamas (garai, aerozolis),

3.38.  ksilenas (dimetilbenzenas),

3.39.  magnis ir magnio junginiai,

3.40.  manganas, mangano oksidai ir kiti junginiai (kaip mangano dioksidas),

3.41.  metanolis (metilo alkoholis),

3.42.  metilbutilketonas,

3.43.  metilcelozolvacetatas,

3.44.  metildiglikolis,

3.45.  metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas),

3.46.  metilmetakrilatas,

3.47.  metilmetoksipropilacetatas,

3.48.  metilpentanas,

3.49.  molibdeno junginiai (kaip molibdenas),

3.50.  monoetanolaminas,

3.51.  natrio sulfatas,

3.52.  pinenas,

3.53.  propilenas,

3.54.  propanalis (propiono aldehidas),

3.55.  silikonas,

3.56.  stibis ir jo junginiai (Fkaip stibis),

3.57.  stroncio karbonatas,

3.58.  sviesto rūgštis (butano rūgštis),

3.59.  sviesto aldehidas (butanalis),

3.60.  tetrametiltiuramdisulfidas (TMTD, tiuramas D, tiramas),

3.61.  toluenas,

3.62.  torio vandenilis,

3.63.  trichloretilenas,

3.64.  trietanolaminas,

3.65.  trietilaminas,

3.66.  valerijono rūgštis (pentano rūgštis),

3.67.  vandenilio peroksidas,

3.68.  varis ir jo junginiai (kaip varis),

3.69.  vinilacetatas,

3.70.  volframo (VI) oksidas (volframo anhidridas, volframo trioksidas).

4.  IV teršalų grupė:

4.1.    1,3-butadienas (divinilas),

4.2.    2-metilpropenas (izobutilenas),

4.3.    2-metoksi-2metilpropanas (metil-tret-butilo esteris),

4.4.    acetonas (dimetilketonas),

4.5.    amofosas (mono- ir diamonio fosfatų mišinys su amonio sulfato priemaiša),

4.6.    amonio acetatas,

4.7.    amonio chloridas,

4.8.    amonio nitratas (amonio salietra),

4.9.    angies monoksidas,

4.10.  anglies rūgšties diamidas (karbamidas, šlapalas, urea),

4.11.  benzilo alkoholis (fenilkarbinolis),

4.12.  butilacetatas,

4.13.  cikloheksanas,

4.14.  ciklopentanas (pentametilenas),

4.15.  dimetiletanolaminas,

4.16.  dimetilsulfidas,

4.17.  etanolis (etilo alkoholis),

4.18.  etilacetatas,

4.19.  etilacetonas,

4.20.  etilendiglikolis (diglikolio eteris),

4.21.  etilenglikolis (etandiolis),

4.22.  izobutanas,

4.23.  izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metil-propan-1 –olis ),

4.24.  izobutilacetatas (acto rūgšties izobutilo esteris),

4.25.  izopentanas,

4.26.  izopropilbenzenas (kumolas),

4.27.  kalcio chloridas,

4.28.  kalcio karbonatas,

4.29.  kalcio oksidas (negesintos kalkės),

4.30.  kanifolinis aktyvintas fliusas (FKT) (kaip kanifolija),

4.31.  magnio chloratas,

4.32.  metilacetatas,

4.33.  metilakrilatas,

4.34.  metileno chloridas (dichlormetanas),

4.35.  naftalinas,

4.36.  natrio chloridas (valgomoji druska),

4.37.  natrio hidroksidas (kaustinė soda, natrio šarmas),

4.38.  natrio karbonatas (kalcinuotoji soda),

4.39.  natrio nitratas (natrio salietra),

4.40.  natrio nitritas,

4.41.  natrio tripolifosfatas,

4.42.  o-fosforo rūgštis,

4.43.  oksalo rūgštis,

4.44.  oleino rūgštis,

4.45.  p-amilo acetatas,

4.46.  palmitino rūgštis,

4.47.  parafinas,

4.48.  p-dioksibenzenas (hidrochinonas),

4.49.  pieno rūgštis,

4.50.  propandiolis-1,2 (propilenglikolis),

4.51.  p-toluolsulfo rūgštis,

4.52.  solventnafta,

4.53.  sulfito rūgštis,

4.54.  terpentinas,

4.55.  tetrahidrofuranas (TGF, oksolanas),

4.56.  titano (IV) oksidas (titano dioksidas, anatazas).

 

 

II SKYRIUS

TERŠALAI, IŠMETAMI Į VANDENS TELKINIUS, ŽEMĖS PAVIRŠIŲ IR JOS GELMES

 

5. I teršalų grupė: 

5.1. Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas) 1 priede nurodytos medžiagos.

6. II teršalų grupė: 

6.1. Chromas - šešiavalentis (chromas VI),

6.2. Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A dalyje nurodytos medžiagos.

7. III teršalų grupė:

7.1. chromas III,

7.2. geležis,     

7.3. kobaltas,

7.4. manganas,

7.5. stibis,

7.6. Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo  B dalies sąraše B1 nurodyti metalai, išskyrus chromą – šešiavalentį (chromas VI).

8. IV teršalų grupė: 

8.1. Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo  B dalies sąraše B1 nurodytos kitos medžiagos, išskyrus 7.6 papunktyje priskiriamus Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo B dalies sąraše B1 nurodytus metalus.

9. V teršalų grupė:

9.1. fluoridai,

9.2. sintetinės veiklios paviršinės medžiagos  (anijoninės), 

9.3. sintetinės veiklios paviršinės medžiagos  (ne joninės),

9.4. riebalai.

__________________________