LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2014 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-457 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS REIKALAVIME PAŠALINTI PAŽEIDIMUS R1 DUOTŲ NURODYMŲ VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMo

 

2016 m. balandžio 11 d. Nr. EV-107

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 914 nutarimą „Dėl nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. A1-766 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-316 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-457 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.    N u s t a t a u, kad šiš įsakymas įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.

3.    P a v e d u:

3.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto išorinėje svetainėje;

3.3. VDI teritorinių skyrių vedėjams supažindinti vadovaujamo skyriaus darbo inspektorius su šio įsakymo nuostatomis;

3.4. įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal nustatytą veiklos administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                    Gintaras Čepas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-457

(Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

2016 m. balandžio 11 d. įsakymo

Nr. EV-107 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS REIKALAVIME PAŠALINTI PAŽEIDIMUS R1 DUOTŲ NURODYMŲ VYKDYMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Reikalavimų pašalinti darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus (toliau – Reikalavimas R1) ar atskirų šių reikalavimų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo, vykdymo kontrolės ir pripažinimo negaliojančiu (-iais) tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnio, 8 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 9 straipsnio 2 dalies 5 punkto, 11 straipsnio 4 ir 6 dalių ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316.

3. Reikalavimo R1 forma tvirtinama Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu.

4. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo bei kitų teisės aktų sąvokas.

 

II. SKYRIUS

PRANEŠIMAS APIE REIKALAVIMO R1 ĮVYKDYMĄ IR ĮVYKDYMO TERMINŲ TIKSLINIMĄ

 

5. Apie Reikalavimo R1  ar jo atskirų nurodymų įvykdymą darbdaviui atstovaujantis asmuo ar darbdavio įgaliotas asmuo (toliau – darbdavys) praneša raštu  Reikalavime R1 nurodytais nurodymų įgyvendinimo terminais, siųsdamas pranešimą apie Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymą.

6. Pranešimas apie Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymą siunčiamas adresu, nurodytu Reikalavime R1.

7. Pranešimas apie Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymą siunčiamas paštu, elektroniniu paštu (skenuota pranešimo kopija), faksu, pristatant raštą į VDI teritorinį skyrių (toliau – VDI skyrius) arba pateikiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo informacinė sistema) į VDI oficialiąją elektroninę dėžutę (elektroninis dokumentas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba skenuota pranešimo kopija).

8. Kai darbdavys dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės nustatytų pažeidimų pašalinti Reikalavime R1 nurodytais terminais, jis gali, likus ne mažiau 10 darbo dienų iki Reikalavimo R1 ar jo atskiro nurodymo įvykdymo termino pabaigos, raštu kreiptis į VDI skyrių su prašymu tikslinti vykdymo terminą. Šis prašymas siunčiamas pasirenkant vieną iš Aprašo 7 punkte nurodytų būdų.

9. Darbdavys, kreipdamasis dėl Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymo termino tikslinimo, privalo pagrįsti priežastis, dėl kurių nustatyti pažeidimai negali būti pašalinti Reikalavime R1 nurodytais terminais.

10. VDI skyriuje gautas darbdavio motyvuotas prašymas tikslinti surašyto Reikalavimo R1 ar jo atskirų nurodymų įvykdymo terminus nukreipiamas nagrinėti VDI inspektoriui, surašiusiam Reikalavimą R1.

11. VDI inspektorius, įvertinęs darbdavio prašyme pateiktus motyvus ir priėmęs sprendimą prašymą patenkinti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo VDI skyriuje dienos parengia oficialų atsakymą/raštą, asmeniškai pasirašo ir įteikia darbdaviui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku, arba pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiunčia per E. pristatymo sistemą į oficialiąją ūkio subjekto elektroninio pristatymo dėžutę.

12. Jeigu darbdavio prašyme pateiktus motyvus VDI inspektorius įvertina kaip nepakankamus, jis gali inicijuoti ir, informavęs apie tai darbdavį, atlikti neplaninį ūkio subjekto patikrinimą Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių nustatyta tvarka.

13. Atsižvelgdamas į neplaninio patikrinimo rezultatus, VDI inspektorius priima sprendimą patenkinti prašymą, jei šio patikrinimo metu nebuvo nustatyta realių pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, darbo teisės normų pažeidimų arba veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu jam suteiktus įgaliojimus.

14. Neplaninis patikrinimas ir atsakymo parengimas vykdomi nepažeidžiant šio Aprašo 11 punkte nustatyto prašymo nagrinėjimo termino.

 

III. SKYRIUS

NURODYMŲ VYKDYMO KONTROLĖ

 

15. VDI inspektoriai, vykdydami planinius ir neplaninius patikrinimus, atlieka ūkio subjektams prieš tai  duotų nurodymų pašalinti teisės aktų pažeidimus ir kontroliniuose klausimynuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir  vykdymo kontrolę  bei užpildo teminę ataskaitą „Reikalavimo R1 kontrolės ir rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas“ (Aprašo priedas).

16. VDI inspektoriams, pakartotinai atliekant ūkio subjekto patikrinimą ir nustačius tuos pačius, kaip ir pirminio ūkio subjekto patikrinimo metu teisės aktų pažeidimus, dėl kurių subjektas jau buvo konsultuotas įrašant rekomendacijas kontroliniame klausimyne ar jam buvo nurodyta juos pašalinti, teisės aktų nustatyta tvarka taikomos administracinio poveikio priemonės ūkio subjekto vadovui (darbo santykių reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų klausimais – gali būti ir įgaliotam asmeniui).

IV. SKYRIUS

REIKALAVIMO PAŠALINTI PAŽEIDIMUS R1 PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIU

 

17. Reikalavimas R1 (arba jame pateikti atskiri nurodymai) pripažįstamas negaliojančiu (-ais):

17.1 įsigaliojus teismo sprendimui ir jo pagrindu parengus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymą;

17.2. parengus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymą (toliau – Įsakymas), kai:

17.2.1. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius priima sprendimą pripažinti Reikalavimą R1 (arba jame pateiktus atskirus nurodymus) negaliojančiu (-ais);

17.2.2. nerandamas arba nėra darbdavio, kuriam surašytas ir įteiktas Reikalavimas, ir(ar) atlikus neplaninį patikrinimą, paaiškėja, kad darbo vietų, kuriose buvo nustatyti DSS ir(ar) darbo teisės aktų pažeidimai, nebeliko;

17.2.3. randamas darbdavys, bet nebeliko darbo vietų, kuriose buvo nustatyti DSS ir(ar) darbo teisės aktų pažeidimai, jos yra panaikintos ar ūkio subjekto veikla sustabdyta arba panaikintas padalinys.

18. Šio Aprašo 17.2.2, 17.2.3 papunkčiuose numatytais atvejais Įsakymas rengiamas VDI skyriaus vedėjo teikimu remiantis Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau - DSS IS) esančia ir VDI inspektoriaus nuo Reikalavimo R1 surašymo dienos sukaupta informacija (iškvietimai, pranešimai, kreipimasis dėl atvesdinimo ir kt.).

19. Kitais šio Aprašo 17.2.2 papunktyje nenumatytais atvejais, kai nėra darbdavio, kuriam buvo surašytas ir įteiktas Reikalavimas R1 (pasikeitus darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui, paskelbus ūkio subjekto bankrotą, reorganizavus ūkio subjektą ir pan.), ir atlikus neplaninį patikrinimą, paaiškėja, kad darbo vietos, kuriose buvo nustatyti DSS teisės aktų pažeidimai, išliko, Reikalavimas R1 lieka galioti. Šį reikalavimą (jame pateiktus nurodymus) privalomai vykdo tas darbdavys, kurio žinion šios darbo vietos perėjo.

20. Esant poreikiui, šio Aprašo 19 punkte numatytais atvejais, Reikalavimo R1 (arba jame pateiktų atskirų nurodymų) vykdymo terminai tikslinami šio Aprašo nustatyta tvarka.

 

V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Asmenys, nevykdantys VDI pareigūnų teisėtų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

22. VDI inspektorių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami administraciniam teismui.

 

________________________________


 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo

inspekcijos Reikalavime pašalinti

pažeidimus R1 duotų nurodymų

vykdymo kontrolės tvarkos aprašo

priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA

TEMINĖ ATASKAITA REIKALAVIMO R1 KONTROLĖS IR REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS

 

201_ m. ________________  d.       Nr. TA  

 

 

1. Darbdavys

 

 

(darbdavio kodas, pavadinimas, vardas, pavardė)

 

 

 

 

(pagrindinės ekonominės veiklos kodas, pavadinimas)

 

2. Tikrintas objektas

 

 

(pavadinimas)

 

 

 

 

(adresas)

 

 

 

(ekonominės veiklos kodas, skyriaus pavadinimas)

 

3. Tikrinimo klausimai

Eil.

nr.

Klausimai

Taip

Ne

N/N

1.

Ar yra nepašalintų pažeidimų, kurių pašalinimo terminas jau praėjo?

 

 

 

2.

Ar yra nepašalintų pažeidimų, nors pranešimas apie reikalavimo įvykdymą jau pateiktas?

 

 

 

3.

Ar yra nepranešta apie Reikalavimo įvykdymą, kai pranešimo terminas jau praėjo?

 

 

 

4.

Ar yra įgyvendintos rekomendacijos, nurodytos inspektoriui pildant kontrolinį klausimyną?

 

 

 

 

4. Nustatyta

Rodikliai

Kiekis

1. Laiku nepašalinta Reikalavime nurodytų pažeidimų iš viso?

 

1.1. nepašalintų darbo teisės pažeidimų?

 

1.2. nepašalintų DSS pažeidimų 

 

1.3. nepašalintų rekomendacijų

 

 

 

 

 

 

 

 

(inspektoriaus pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)