TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL TEISĖJŲ TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 20 D. NUTARIMO NR. 13P-74-(7.1.2) „DĖL SU TEISMO PROCESO BYLOMIS SUSIJUSIŲ ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ TEISMUOSE TVARKYMO, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ IR SAUGOJIMO NAUDOJANT INFORMACINES IR ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 26 d. Nr. 13P-91-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Teisėjų taryba n u t a r i a:

1.       Pakeisti Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašą, patvirtintą Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 13P-74-(7.1.2) „Dėl Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Su teismo proceso bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja elektroninių dokumentų, elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų ir elektroninių duomenų tvarkymo organizavimą, Lietuvos teismų informacinės sistemos viešųjų elektroninių paslaugų posistemio paskyrų sukūrimą, prisijungimo duomenų išdavimą, elektroninių dokumentų ir elektroniniu parašu patvirtintų popierinių dokumentų skaitmeninių kopijų rengimą, registravimą ir tvarkymą, elektroninių teismo proceso bylų sudarymą, registravimą, apskaitą, saugojimą, perdavimą į valstybės archyvą civilinėse, administracinėse ir administracinių teisės pažeidimų bylose.“.

1.2.    Papildyti 151 punktu:

„151 Šio Aprašo 15 punkto nuostatos netaikomos administracinių teisės pažeidimų bylose Administracinių teisės pažeidimų registro tvarkytojų atžvilgiu, kuriems procesiniai dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka įteikiami per Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają.“.

1.3.    Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

„19. Per VEP posistemį ar Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają gautas elektroninis dokumentas ar elektroniniu parašu patvirtinta popierinio dokumento skaitmeninė kopija nedelsiant, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, teismo pirmininko įgalioto asmens užregistruojama LITEKO, prieš tai patikrinus, ar juos pateikęs asmuo nurodė teisingus pateikiamų dokumentų aprašomuosius duomenis. Prireikus šie duomenys patikslinami (pavyzdžiui, ištaisoma klaidingai nurodyta dokumento rūšis).“.

1.4.    Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

„24. Jeigu su teismo proceso bylomis susiję elektroniniai dokumentai ir (ar) elektroniniu parašu patvirtintos popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos proceso dalyviams turi būti įteikiami elektroniniu būdu, teismo pirmininko įgaliotas asmuo su teismo proceso bylomis susijusius elektroninius dokumentus ir (ar) elektroniniu parašu patvirtintas popierinių dokumentų skaitmenines kopijas proceso dalyviams siunčia į jų paskyras VEP posistemyje. Administracinių teisės pažeidimų bylose Administracinių teisės pažeidimų registro tvarkytojams procesiniai dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka įteikiami per Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają“.

1.5.    Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

„36. Visi vien elektronine forma tvarkomoje teismo proceso byloje gauti su teismo proceso byla susiję popieriniai dokumentai, išskyrus šiame Apraše ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis, yra suskaitmeninami ir jų elektroniniu parašu patvirtintos skaitmeninės kopijos priskiriamos elektroninei teismo proceso bylai, pridedant jas prie elektroninės teismo proceso bylos kortelės, o gauti popieriniai dokumentai laikomi teismo procesui skirtoje popierinėje byloje arba kitoje teismo dokumentacijos plane numatytoje dokumentų byloje. Teismo proceso bylą tvarkant vien elektronine forma, per VEP posistemį ar Administracinių teisės pažeidimų registro ir LITEKO integracinę sąsają gauti elektroniniai dokumentai ir (ar) elektroniniu parašu patvirtintos popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos nėra spausdinami ir nėra dedami į popierinę teismo proceso bylą kartu su teismo gautais popieriniais dokumentais, išskyrus atvejus, kai kitaip numato vidiniai teisės aktai arba kitaip nusprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas.“.

2.       Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                       Egidijus Laužikas

 

 

 

Sekretorius                                                                                                        Ramūnas Gadliauskas