Vilniaus rajono savivaldybės ADministracijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

dėl LAVORIŠKIŲ seniūnijos GYVENTOJŲ surinkimo punkto KOMISIJOS SUDARYMO

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. A27(1)-1502

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 9 punktu, atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 27(1)-3107 patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plano V skirsnio priedą „Vilniaus rajono savivaldybės Buivydžių, Lavoriškių ir Kalvelių seniūnijų, patekančių į Baltarusijos Respublikos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų zoną, detalus gyventojų evakavimo planas“:

1. S u d a r a u šios sudėties Lavoriškių seniūnijos gyventojų surinkimo punkto komisiją (toliau – komisija):

1. Lavoriškių  seniūnijos gyventojų surinkimo punkto pirmininkas  ̶  Mark Pilat, Lavoriškių seniūnijos seniūnas.

1.1. Lavoriškių  seniūnijos gyventojų Lavoriškių surinkimo punkto komisijos pirmininkas – Mark Pilat, Lavoriškių seniūnijos seniūnas.

Lavoriškių  seniūnijos  gyventojų Lavoriškių surinkimo punkto komisijos nariai, atsakingi už ryšius ir informavimą:

Elžbieta Glazko, Lavoriškių seniūnijos vyresnioji raštvedė;

Irena Kairienė, Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos raštinės vedėja;

Lavoriškių  seniūnijos Lavoriškių Kalvelių gyventojų surinkimo punkto komisijos nariai atsakingi už gyventojų apskaitą:

Marija Borisevič,  Lavoriškių seniūnijos vyresnioji specialistė;

Renata Barusevič, Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos direktorė;

Lavoriškių  seniūnijos gyventojų Lavoriškių surinkimo punkto komisijos narė, atsakinga už transporto apskaitą – Justyna Franckevič, Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

Lavoriškių seniūnijos gyventojų Lavoriškių surinkimo punkto komisijos narys, atsakingas už gyventojų įsodinimą į transportą – Zigmund Karneckij, Lavoriškių seniūnijos kiemsargis;

1.2. Lavoriškių seniūnijos  gyventojų Mostiškių surinkimo punkto pirmininkas,   Lavoriškių seniūnijos gyventojų surinkimo punkto pirmininko pavaduotojas – Valdemar Klimaševski,  Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorius;

Lavoriškių seniūnijos  gyventojų Mostiškių surinkimo punkto komisijos nariai, atsakingi už ryšius, informavimą ir gyventojų apskaitą:

Robert Klimaševski, Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcinio centro mokytojas;

Tatjana Dobrovolskaja, Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcinio centro ikimokyklinio skyriaus ūkio vedėja;

Lavoriškių seniūnijos gyventojų Mostiškių surinkimo punkto komisijos narė, atsakinga už gyventojų įsodinimą į transportą – Jolanta Levko,  Vilniaus r. Mostiškių mokyklos-daugiafunkcinio centro direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;

1.3. Lavoriškių  seniūnijos gyventojų surinkimo punkto  narys, atsakingas už viešąją tvarką – Tomaš Daukševič, Vilniaus rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2. P r i p a ž į s t u Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-10-01 įsakymą Nr. A27(1)-2598 „Dėl Lavoriškių seniūnijos surinkimo punkto komisijos sudarymo“ netekusiu galios.

3. N u r o d a u Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriui skelbti šį įsakymą Savivaldybės interneto svetainėje, Ūkio skyriui – Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                           Liucina Kotlovska