Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 827 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 15 d. Nr. 923

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.  Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO SKATINIMO BENDRIEJI KRITERIJAI“.

3. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2. elektros energijai gaminti – elektrinėse, kuriose naudojami ir Aprašo 4.1 papunktyje nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti; šiuo atveju skatinimo priemonės taikomos tiek, kiek elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinus elektrinės kuro balansą, o elektrinių įrengtoji galia suprantama kaip elektros energijos gamybos įrenginių, pritaikytų naudoti atsinaujinančius energijos išteklius, suminė įrengtoji galia, nebent Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir (ar) Apraše būtų nurodyta kitaip;“.

4. Pakeisti 4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3. šilumos ir vėsumos energijai gaminti – šilumos ir vėsumos gamybos įrenginiuose, kuriuose naudojami Aprašo 4.1 papunktyje nurodyti atsinaujinantys energijos ištekliai, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis naudojant šilumos siurblius;“.

5. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

III SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS FIKSUOTŲ TARIFŲ TAIKYMAS“.

6. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.1 papunktyje, taikomas elektros energijos gamintojams, kuriems atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotos paskirstomos ir fiksuoti tarifai nustatomi aukciono būdu Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai organizuojami Komisijos nustatyta tvarka. Aprašo 8 punkte nurodytiems elektros energijos gamintojams skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų tvarka netaikoma.“

7. Pakeisti 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

8. Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.2 papunktyje, taikomas šiems elektros energijos gamintojams:“.

8. Pakeisti 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.5. elektros energijos gamintojams, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d. ir nebuvo taikoma Aprašo 8.3 papunktyje nurodyta konkurso tvarka, kai saulės energiją, hidroenergiją, geoterminę energiją, biomasę ir (ar) jos produktus naudojančių elektrinių planuojama įrengtoji galia – didesnė kaip 250 kW, taikomi:“.

9. Pakeisti 8.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.7. elektros energijos gamintojams, kurių elektrinių įrengtoji galia – ne didesnė kaip 10 kW, taikomas Komisijos nustatytas perteklinės elektros energijos supirkimo fiksuotas tarifas, jeigu nėra pasiekti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnyje numatyti uždaviniai.“

10. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Iš Aprašo 8.7 papunktyje nurodytų elektros energijos gamintojų pagaminta perteklinė elektros energija privalomai superkama Aprašo V skyriuje nurodyta tvarka.“

11. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Elektros energijos gamintojams gali būti taikomas tik fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.1 papunktyje, arba Komisijos nustatytas fiksuotas tarifas, nurodytas Aprašo 6.2 papunktyje. Skirtingų fiksuotų tarifų bendras ir (ar) dvigubas tų pačių fiksuotų tarifų taikymas draudžiamas.“

12. Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. skatinimo laikotarpis, lygus 12 metų nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, – Aprašo 7, 8.2 ir 8.7 papunkčiuose nurodytiems elektros energijos gamintojams;“.

13. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. skatinimo laikotarpis iki 2020 m. gruodžio 31 d. arba 12 metų skatinimo laikotarpis nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, jeigu pirmasis laikotarpis trumpesnis kaip 12 metų, – Aprašo 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytiems elektros energijos gamintojams.“

14. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 12 punkte, elektros energijos gamintojams taikomi nekintantys fiksuoti tarifai, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Apraše.”

15. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMAS IŠ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ“.

16. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, visa savo eksploatuojamose elektrinėse pagaminta ir į elektros tinklus patiekta elektros energija skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 12 punkte, prekiauja tokia tvarka:

14.1. Elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduotas ne vėliau kaip 2011 m. gegužės 23 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 250 kW įrengtosios galios elektrinėse ir elektros energijos gamintojų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas nuo 2011 m. gegužės 24 d., eksploatuojamose ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją superka Energetikos ministerijos paskirta elektros energetikos įmonė arba elektros energijos gamintojo pageidavimu privalomai superka visuomeninis tiekėjas, kurio veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje veikia gamintojas, sutarties su gamintoju pagrindu. Už superkamą elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.

14.2. Elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklų, savo eksploatuojamose elektrinėse visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti Energetikos ministerijos paskirtai elektros energetikos įmonei. Energetikos ministerijos paskirtos elektros energetikos įmonės perkamos elektros energijos kaina turi būti ne mažesnė už einamųjų kalendorinių metų elektros energijos rinkos kainą, apskaičiuojamą Komisijos nustatyta tvarka. Elektros energijos gamintojui taikomo fiksuoto tarifo ir parduotos elektros energijos kainos skirtumas sumokamas elektros energijos gamintojui Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis.

14.3. Elektros energijos gamintojai, kuriems netaikoma Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose numatyta elektros energijos supirkimo tvarka, visą pagamintą ir į elektros tinklus patiektą elektros energiją turi teisę parduoti visuomeniniam tiekėjui, kurio veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje veikia gamintojas. Už šią elektros energiją atsiskaitoma Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Elektros energija superkama atitinkamam elektros energijos gamintojui ar jų grupei taikomais Komisijos nustatytais fiksuotais tarifais. Elektros energija superkama nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos.“

17. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Elektros energijos gamintojai, nurodyti Aprašo 14 punkte, nepasibaigus skatinimo laikotarpiui, nurodytam Aprašo 12 punkte, turi teisę prekiauti jų eksploatuojamose elektrinėse pagaminta elektros energija ir kitais Prekybos elektros energija taisyklėse nustatytais būdais.“

18. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Elektros energijos gamintojai, kurių eksploatuojamose elektrinėse elektros energijai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti, ne vėliau kaip iki 10 kalendorinės kiekvieno mėnesio dienos parengia ir pateikia Komisijai ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratoriui informaciją apie praėjusio mėnesio elektrinės kuro balansą. Ar pateikta informacija teisinga, kontroliuoja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Nustačius, kad elektros energijos gamintojas pateikė klaidingą informaciją apie praėjusio mėnesio ar ankstesnių laikotarpių elektrinės kuro balansą, viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratorius ar kitas suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti, kad elektros energijos gamintojas padengtų jų pagrįstus nuostolius, susijusius su atliktais ir (ar) negautais mokėjimais už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Elektros energijos gamintojui, pateikusiam klaidingą informaciją apie elektrinės kuro balansą, 12 mėnesių nuo pažeidimo nustatymo dienos netaikoma Aprašo 14.2 papunktyje nustatyta toje elektrinėje, apie kurios kuro balansą pateikta klaidinga informacija, pagamintos elektros energijos pirkimo tvarka.“

19. Papildyti 171 punktu:

171. Elektros energija superkama iš gamintojų, kuriems pagal Aprašo 6.1 papunktį nustatytas fiksuotas tarifas.“

20. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

V SKYRIUS

PERTEKLINĖS ELEKTROS ENERGIJOS SUPIRKIMAS“.

21. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Perteklinę elektros energiją gali supirkti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdantis asmuo sutarties su vartotoju pagrindu. Vartotojui nesusitarus su nepriklausomu elektros energijos tiekėju dėl elektros energijos supirkimo arba vartotojo pageidavimu elektros energiją privalomai superka visuomeninis tiekėjas, kurio veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai, sutarties su vartotoju pagrindu.“

22. Papildyti 241 punktu:

241. Perteklinė elektros energija superkama iš gamintojų, kuriems pagal Aprašo 6.2 papunktį nustatytas fiksuotas tarifas.“

23. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VI SKYRIUS

ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS“.

24. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidos kompensuojamos statyti ar įrengti elektrinę planuojantiems asmenims, kuriems pagal Aprašo 6.1 ar 6.2 papunkčius nustatytas fiksuotas tarifas, šias išlaidas paskirstant statyti ar įrengti elektrinę planuojančiam asmeniui ir elektros tinklų operatoriui Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka, sąlygomis ir apimtimi.“

25. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidų kompensavimas taikomas statyti ar įrengti elektrinę planuojantiems asmenims, naudojantiems tik atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytus atvejus ir tuos atvejus, kai elektrinėje naudojamas iškastinis kuras, kiek tai būtina elektrinės veiklos ir (ar) elektros energijos gamybos technologiniam procesui užtikrinti.“

26. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Statyti ar įrengti elektrinę planuojantiems asmenims taikomos tokios atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidų kompensavimo sąlygos, kurios galioja leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dieną.“

27. Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VII SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMO REZERVAVIMAS“.

28. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Elektros tinklų galią ir pralaidumus, reikalingus statyti ar įrengti elektrinę planuojančių asmenų, kurie dalyvauja Komisijos organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti, elektros tinklų operatoriai rezervuoja atitinkamam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui nuo pirmojo aukciono dalyvio ketinimų protokolo pasirašymo su elektros tinklų operatoriumi dienos, atsižvelgdami į kiekvienos rūšies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms teisės aktų nustatytas bendrąsias skatinimo kvotas ir skatinimo kvotas atitinkamame aukcionų regione. Elektros tinklų operatoriaus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai suteikiami atitinkamo aukciono laimėtojams proporcingai jiems suteiktai skatinimo kvotai:

30.1. sutapus skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dalyvių pasiūlymams dėl pageidaujamo fiksuoto tarifo dydžio ir siūlomų įrengti elektrinių (elektrinių parkų) galių ir pripažinus šiuos aukciono dalyvius aukciono laimėtojais, kai elektrinės (elektrinių parko) prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių (elektrinių parkų) prijungimą, skatinimo kvota atitinkamame prijungimo taške, tai yra – esama rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, tokiems aukciono laimėtojams paskirstoma proporcingai jų pateiktos galios pasiūlymams;

30.2. kai išrenkamas tik vienas skatinimo kvotos paskirstymo aukciono laimėtojas ir Komisijos nustatyta tvarka nustatoma daugiau skatinimo kvotos paskirstymo aukciono laimėtojų, o elektrinės (elektrinių parko) prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių (elektrinių parkų) galimą prijungimą, elektros tinklų operatorius paskirsto elektros tinklų galią ir pralaidumus tokiems aukciono laimėtojams proporcingai jų pateiktiems elektrinių (elektrinių parkų) galios pasiūlymams.“

29. Pakeisti 36 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

36. Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas netenka galios esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo:“.

30. Papildyti 381 punktu:

381. Elektros tinklų galios ir pralaidumų ar kitų atitinkamų techninių parametrų rezervavimas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms prijungti taikomas statyti ar įrengti elektrinę planuojantiems asmenims, kuriems pagal Aprašo 6.1 ar 6.2 papunkčius nustatytas fiksuotas tarifas.“

31. Pakeisti VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

VIII SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS BALANSAVIMAS IR ELEKTRINĖS GAMYBOS

PAJĖGUMŲ REZERVAVIMAS“.

32. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 12 punkte, elektros energijos gamintojai, naudojantys atsinaujinančius energijos išteklius, atleidžiami nuo atsakomybės už pagamintos elektros energijos balansavimą tokia tvarka:“.

33. Pakeisti IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IX SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMAS PIRMUMO TEISE“.

34. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Skatinimo laikotarpiu, nurodytu Aprašo 12 punkte, visa elektros energija, pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, patiekta į elektros tinklus persiunčiama pirmumo teise. Elektros energijos persiuntimas elektros tinklais gali būti ribojamas ar laikinai sustabdomas teisės aktų nustatyta tvarka, esant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytoms aplinkybėms.“

35. Pakeisti X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

X SKYRIUS

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO ŠILUMOS IR VĖSUMOS ENERGIJAI GAMINTI SKATINIMAS“.

36. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Elektros energijos tiekėjams, taikantiems šilumos siurblių darbui suvartojamos elektros energijos lengvatinius tarifus, kaip nurodyta Aprašo 48.2 papunktyje, patirtos sąnaudos kompensuojamos iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių per 30 dienų nuo kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Elektros energijos tiekėjui kompensuojamos sąnaudos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp elektros energijos tiekėjo vartotojams parduotos elektros energijos kainos ir nustatyto lengvatinio tarifo, taikomo šilumos siurblių darbui užtikrinti, šį skirtumą padauginus iš tiekėjo parduotos elektros energijos kiekio. Elektros energijos tiekėjo patirtos sąnaudos kompensuojamos atsakingų institucijų nustatyta Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltinių naudojimo tvarka.“

37. Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50. Asmuo, pasinaudojęs Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais šilumos siurbliams įrengti, netenka galimybės naudotis Aprašo 48.2 papunktyje nurodyta skatinimo priemone.“

38. Pakeisti XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

XI SKYRIUS

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO DUJOMS GAMINTI SKATINIMAS“.

39. Pripažinti netekusiu galios 54 punktą.

40. Pakeisti XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras                                                                      Žygimantas Vaičiūnas