LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2019 m. GRUODŽIO 23 d. įsakymo Nr. 4-754 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „Smulkiojo ir Vidutinio verslo Konkurencingumo skatinimas“ PRIEMONĖS
NR. 03.3.1-LVPA-K-838DIZAINAS LT projektų finansavimo sąlygų aprašo NR. 2 patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 6 d. Nr. 4-149

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-754 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, ir 4.2 papunktį išdėstau taip:

„4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Netaikoma.“

 

 

 

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                                       Žygimantas Vaičiūnas