Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. VASARIO 9 D. NUTARIMO NR. 162 „DėL LICENCIJŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 8 d. Nr. 589
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. 162 „Dėl Licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 18 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 162
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 589
redakcija)

 

 

 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGOS LICENCIJAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nustatytų reikalavimų dėl licencijos, kuria Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis (toliau – fizinis asmuo), arba Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui, kitoje valstybėje narėje įsteigtam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, ar jų padaliniui ir (arba) kitoje užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui (toliau – juridinis asmuo) suteikiama teisė teikti dokumentų saugojimo paslaugą, dokumentų, kurių reikia licencijai gauti, pateiktų dokumentų nagrinėjimo, licencijos išdavimo ir patikslinimo, informacijos apie licenciją skelbimo, licencijuojamos paslaugos teikimo sąlygų laikymosi, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, licencijos turėtojo saugomų dokumentų grąžinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme (toliau – Paslaugų įstatymas) ir Licencijavimo pagrindų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTAI, REIKALINGI DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PASLAUGAI LICENCIJUOTI

 

3. Fizinis arba juridinis asmuo, norintis teikti dokumentų saugojimo paslaugą (toliau – pareiškėjas), Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikia pranešimą apie ketinimą teikti dokumentų saugojimo paslaugą (toliau – pranešimas), kuriame nurodoma:

3.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka) arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas ir jo pasirinkti kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai ar elektroninio pašto adresas), juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;

3.2. juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis suteiktas teisės aktų nustatyta tvarka) arba gimimo data ir gimimo vieta (jeigu asmens kodas nesuteiktas), gyvenamosios vietos adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);

3.3. juridinio asmens darbuotojo, kuris atitinka Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkto reikalavimus ir yra atsakingas už licencijuojamą paslaugą, vardas ir pavardė (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);

3.4. kartu su pranešimu fizinis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.5. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai) pareiškėjas norėtų gauti pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu.

4. Pareiškėjas kartu su pranešimu arba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo pateikimo turi pateikti Lietuvos vyriausiajam archyvarui:

4.1. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkte nurodytų asmenų darbo patirties trukmę ir funkcijas dokumentų saugojimo paslaugos teikimo ir (ar) dokumentų valdymo srityje (darbo sutartis ir (ar) įsakymus, ir (ar) pareigybių aprašymus ar kitus darbo teisinius santykius patvirtinančius dokumentus: pažymas iš ankstesnių darboviečių ir (ar) pažymas apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius);

4.2. dokumentų, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi patalpomis (esančiomis Lietuvos Respublikos teritorijoje), kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir šių patalpų plano kopijas, taip pat saugyklų techninės įrangos, jeigu tokia naudojama, ir dokumentų saugojimo procedūrų bei priemonių, kai saugomi elektroniniai dokumentai, aprašymus.

5. Europos Sąjungos dokumentų saugojimo paslaugos teikėjas, kuris nori teikti tapačią paslaugą Lietuvos Respublikoje, šią paslaugą gali pradėti teikti kitą darbo dieną po to, kai Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikia kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotus dokumentus, įrodančius, kad turi teisę teikti dokumentų saugojimo paslaugą pagal tos valstybės narės teisės aktus.

 

III SKYRIUS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS

 

6. Pranešimas ir dokumentai, nurodyti Aprašo 4.1, 4.2 papunkčiuose ir 5 punkte, gali būti pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą.

7. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, gavęs pranešimą ir dokumentus, nurodytus Aprašo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose, per Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nustatytą terminą turi įvertinti ir patikrinti:

7.1. ar pareiškėjo pateikta informacija yra tiksli ir atitinka esamą būklę;

7.2. ar pareiškėjas pagal pateiktą informaciją atitinka reikalavimus, nurodytus Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje;

7.3. ar licenciją gauti siekiantis fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius tyčinius nusikaltimus ar nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai (Lietuvos vyriausiojo archyvaro prašymu šią informaciją per 10 darbo dienų pateikia Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos);

7.4. ar dokumentų saugyklų įrengimas atitinka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus reikalavimus.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJOS IŠDAVIMAS IR PATIKSLINIMAS

 

8. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikimo, o jeigu pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios pareiškėjas ketina pradėti teikti dokumento saugojimo paslaugą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo pateikimo, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną Lietuvos vyriausiasis archyvaras Dokumentų saugojimo licencijų turėtojų sąraše įrašo, kad licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą yra išduota.

9. Tuo atveju, kai licencijos turėtojas pageidauja gauti pažymą, patvirtinančią licencijos išdavimą, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai jis pateikia prašymą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiasi į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą. Šis prašymas gali būti pateiktas kartu su pranešimu. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, gavęs licencijos turėtojo prašymą dėl pažymos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia jam pažymą, patvirtinančią, kad asmuo turi teisę teikti dokumentų saugojimo paslaugą.

10. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje gavimo pareiškėjas informuojamas apie pranešimo gavimą.

11. Pasikeitus licenciją turinčio fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamosios vietos adresui ar licenciją turinčio juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei, juridinio asmens kodui, taip pat duomenims apie dokumentų saugyklas (jeigu dokumentų saugojimo paslauga teikiama Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose saugyklose), licencijos turėtojas per 5 darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai turi pateikti prašymą patikslinti licenciją ir prašyme nurodyti, kurie duomenys pasikeitė. Prašymas patikslinti licenciją gali būti pateiktas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybą.

12. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, gavęs prašymą patikslinti licenciją, privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jį išnagrinėti, įvertinti ir patikrinti, ar prašyme pateikta informacija yra tiksli ir atitinka esamą būklę, patikslinti licenciją arba pateikti rašytinį motyvuotą atsisakymą ją patikslinti. Nustačius, kad prašyme patikslinti licenciją pateikti ne visi duomenys, kurių reikia licencijai patikslinti, Lietuvos vyriausiasis archyvaras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo patikslinti licenciją gavimo praneša apie tai licencijos turėtojui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateikti trūkstamus duomenis. Pranešimas apie atsisakymą patikslinti licenciją arba apie tai, kad pateikti ne visi duomenys, licencijos turėtojui gali būti pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai. Jeigu pateikti ne visi duomenys, prašymo patikslinti licenciją nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo visų duomenų gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE LICENCIJĄ SKELBIMAS

 

13. Lietuvos vyriausiasis archyvaras apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos patikslinimą skelbia interneto svetainėje www.archyvai.lt; joje nurodomas licencijos turėtojas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas), fizinio asmens gimimo data ar juridinio asmens kodas, fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas ar juridinio asmens buveinės adresas, saugyklos (-ų) adresas (-ai) ir plotas (-ai), licencijos numeris, licencijos išdavimo data, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo ar licencijos patikslinimo data. Lietuvos vyriausiasis archyvaras taip pat teikia duomenis apie licencijos išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos patikslinimą ir Licencijų informacinei sistemai.

 

VI SKYRIUS

LICENCIJUOJAMos PASLAUGOS TEIKIMO SĄLYGŲ LAIKYMASIS

 

14. Licencijos turėtojas turi sudaryti sąlygas Lietuvos vyriausiojo archyvaro ar jo įgaliotiems Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ar valstybės archyvų darbuotojams tikrinti dokumentų saugojimo paslaugos teikimą ir pateikti informaciją, susijusią su licencijuojama paslauga.

15. Licencijos turėtojas negali perleisti jam išduotos licencijos kitam asmeniui ar savo vardu įgalioti kitų asmenų teikti licencijoje nurodytą paslaugą.

16. Licencijos turėtojas gali teikti dokumentų saugojimo paslaugą tik tose dokumentų saugyklose, kurių duomenys nurodyti licencijoje.

17. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, jo įgalioti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojai ar Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu valstybės archyvai, vykdydami dokumentų saugojimo veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio nuostatomis.

 

VII SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

18. Lietuvos vyriausiasis archyvaras Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 10 dalyje nustatytais atvejais per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai įspėja licencijos turėtoją apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo aplinkybių, dėl kurių licencijos turėtojas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, paaiškėjimo. Įspėjime turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių gali būti sustabdytas licencijos galiojimas.

19. Licencijos turėtojas, per Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 11 dalies 1 punkte nurodytą terminą pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo įspėtas, privalo apie tai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai pranešti Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

20. Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo terminai ir procedūra, licencijos turėtojo teisė tuo metu vykdyti sudarytas dokumentų saugojimo sutartis yra nustatyti Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje.

21. Licencijos galiojimas sustabdomas Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 11 dalyje nustatytais pagrindais, o licencijos galiojimas panaikinamas Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 13 dalyje nustatytais pagrindais.

22. Lietuvos vyriausiasis archyvaras Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 14 dalyje nustatytu terminu per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą arba tiesiogiai praneša licencijos turėtojui apie licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimo panaikinimą ir nurodo licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimo motyvus bei teisinį pagrindą.

 

VIII SKYRIUS

LICENCIJOS TURĖTOJO SAUGOMŲ DOKUMENTŲ GRĄŽINIMAS

 

23. Panaikinus licencijos galiojimą, buvęs licencijos turėtojas per 15 darbo dienų privalo grąžinti pagal sutartinius įsipareigojimus priimtus saugoti dokumentus juos perdavusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, o jeigu tokių nėra, – jų teisių perėmėjams. Kai teisių perėmėjo (-jų) nėra, sprendimą dėl tolesnio dokumentų saugojimo priima Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

 

––––––––––––––––––––