LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 18 d. Nr. A1-25

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiu galios 6.3 papunktį.

2. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Darbdavys, kuris ketina įdarbinti šio Aprašo 6.2 ir 6.4 papunkčiuose nurodytą užsienietį, privalo registruoti laisvą darbo vietą.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 24 punktą.

4. Pakeičiu 27 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

27. Priėmęs šio Aprašo 15–19, 22, 23 ir 25 punktuose nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas patikrina, ar darbdavys (įmonė) atitinka šiuos reikalavimus:“.

5. Pakeičiu 30.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.3. pateikti ne visi šio Aprašo 15–19, 22, 23, 25 ar 49 punkte nurodyti dokumentai.“

6. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo šio Aprašo 17–19 ir 25 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje.“

7. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Užsieniečiui, kuris yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka, leidimas dirbti išduodamas vieneriems metams leidimo laikinai gyventi laikotarpiu.“

8. Pakeičiu 49 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

49. Siekiant pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius iki jo galiojimo laiko pabaigos šio Aprašo 15–19, 22, 23 ir 25 punktuose nurodyti pareiškėjai pateikia teritorinei darbo biržai prašymą (9 priedas) ir šiuos dokumentus:“.

9. Pakeičiu 49.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

49.3. darbdavio pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį (pateikia šio Aprašo 16, 18, 19, 22, 23 ir 25 punktuose nurodyti pareiškėjai);“.

10. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2016-01-08 raštu Nr. 1D-139


 

Leidimo dirbti užsieniečiams

išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Prašymo išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, forma)

___________________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas, kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

___________________________ darbo biržai

(teritorinės darbo biržos pavadinimas) 

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIUI, TURINČIAM LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

_______________

(data)

 

Prašome išduoti leidimą dirbti

Vardas ________________________________________________________________________

Pavardė _______________________________________________________________________

Gimimo data __ __ __ __ - __ __ -__ __            Lytis:  mot. / vyr.

(metai, mėnuo, diena)

Pilietybė _______________________________________________________________________

 

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Nr. __________ galioja iki 20__ m. ___________ d.

(pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 str. 1 d. 12 p.)

 

Kvalifikacija _______________________________________________________________________

 

Darbdavys _________________________________________________________________________

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, adresas,

__________________________________________________________________________________

telefono Nr., fakso Nr., el. pašto adresas, filialas ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

Numatoma darbo funkcija ____________________________________________________________

 

Numatomas darbo užmokesčio dydis (Eur) _______________

 

Leidimą dirbti išduoti ________ metams, nuo__________________ iki ____________________

(data)                                      (data)

 

Žinau, kad prireikus turėsiu padengti užsieniečio grįžimo į valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 131 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

 

 

PRIDEDAMA: (nurodyti pridedamus dokumentus, jų lapų skaičių)

 

 

(Pareigų pavadinimas)                             (Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(pildo Lietuvos darbo biržos darbuotojas)

 

____________ išduotas leidimas dirbti Nr. __________, galioja nuo ___________ iki _____________

(data)