LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ STORIO NUSTATYMO METODINIŲ NURODYMŲ MN SSN 15 PATVIRTINIMO

 

 

2015 m. balandžio 14 d. Nr. V(E)-5

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu,

t v i r t i n u Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinius nurodymus MN SSN 15 (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus

pareigas                                                                                       Egidijus Skrodenis


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2015 m. balandžio 14d.

įsakymu Nr. V(E)-5

 

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ STORIO NUSTATYMO METODINIAI NURODYMAI MN SSN 15

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 15 (toliau – metodiniai nurodymai) reglamentuoja storio nustatymo metodus, skirtus atlikti kontrolinius bandymus, apmatuoti ir priimti atliktus darbus. Metodiniai nurodymai taikomi atliekant darbus valstybinės reikšmės keliuose. Šie metodiniai nurodymai gali būti taikomi atliekant darbus ir vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), kitose eismo zonose.

2.       Metodiniai nurodymai remiasi standartuose LST EN 12697-36 ir LST EN 13863-1 ir LST EN 13863-3 išdėstytomis nuostatomis.

3.       Jeigu tam tikrais storio matavimo metodais galima pamatuoti ne visų paklotų sluoksnių storį, tai yra nurodyta matavimo metodo aprašyme.

4.       Sluoksnio storiu vadinamas atstumas tarp dviejų sluoksnį ribojančių paviršių. Naudojant atitinkamus matavimo metodus, atstumas ir sluoksnį ribojantys paviršiai nustatomi, pvz., išdėsčius priešingus polius.

5.       Elektromagnetiniai sluoksnių storio matavimo prietaisai atlikti matavimus ant kelio statinių (pvz., tiltų, viadukų) paprastai nėra naudojami.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

6.       Metodiniuose nurodymuose pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1.    Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-161;

6.2.    Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisykles ĮT APM 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151;

6.3.    LST EN 12697-27 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 27 dalis. Ėminių ėmimas“;

6.4.    LST EN 12697-36 „Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 36 dalis. Bituminių dangų storio nustatymas“;

6.5.    LST EN 13863-1 „Betoninės kelio dangos. 1 dalis. Betono dangos storio nustatymas matavimo metodu“;

6.6.    LST EN 13863-3 „Betoninės kelio dangos. 3 dalis. Bandymo metodai nustatyti betoninės kelio dangos storį imant kernus“.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7.       Metodiniuose nurodymuose vartojamos šios sąvokos:

7.1.    Sluoksnio storis (vok. Schichtdicke) – yra atstumas tarp dviejų sluoksnį ribojančių paviršių. Atstumas tarp sluoksnį atribojančių paviršių nustatomas galiojančiais matavimo metodais.

7.2.    Pakloto sluoksnio storis (vok. Einbaudicke) – matavimo būdu nustatytas faktinis sluoksnio storis.

 

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

 

8.       Metodiniuose nurodymuose pateikiami šie žymenys ir sutrumpinimai:

8.1.    AAS – asfalto apatinis sluoksnis;

8.2.    AVS – asfalto viršutinis sluoksnis;

8.3.    APS – asfalto pagrindo sluoksnis;

8.4.    PP – priešingas polius;

8.5.    si – sluoksnio storis;

8.6.    Mi – matavimo vertė virš priešingo poliaus;

8.7.    VDA – važiuojamosios dalies ašis.

 

V SKYRIUS. MATAVIMO METODAI

 

9.       Metodiniuose nurodymuose aprašomi šie matavimo metodai:

9.1.    sluoksnio storio nustatymas elektromagnetiniu sūkurinės srovės metodu;

9.2.    sluoksnio storio nustatymas elektromagnetiniu magnetinės indukcijos metodu;

9.3.    sluoksnio storio nustatymas matuojant gręžtinį kerną;

9.4.    sluoksnio storio nustatymas niveliuojant;

9.5.    sluoksnio storio nustatymas gylmačiu;

9.6.    sluoksnio storio nustatymas matuojant nuo valo.

 

VI SKYRIUS. SLUOKSNIO STORIO NUSTATYMAS ELEKTROMAGNETINIU SŪKURINĖS SROVĖS METODU

 

I SKIRSNIS. TAIKYMAS

 

10.     Šis metodas naudojamas sluoksnių iš asfalto, pagrindo sluoksnių, surištų hidrauliniais rišikliais, sluoksnių iš nearmuoto betono ir sluoksnių be rišiklių storiui nustatyti.

11.     Matavimams, atliekamiems sūkurinės srovės metodu, įtaką daro elektromagnetinės medžiagų savybės (ypač mineralinių medžiagų). Todėl matavimo prietaisai šiais atvejais turi būti atitinkamai sureguliuoti. Didžiausias matavimo storis turi būti nurodytas kalibravimo protokole.

12.     Naudojant šiuos matavimo prietaisus būtina laikytis gamintojo nurodytų apribojimų, susijusių su oro sąlygomis.

 

II SKIRSNIS. METODO APRAŠYMAS

 

13.     Matuojant šiuo metodu sluoksnio arba kelių sluoksnių storis matuojamas virš elektrai laidaus nemagnetinio priešingo poliaus, panaudojant sūkurines sroves (žr. 1 paveikslą). Matavimo zondas sužadina aukšto dažnio kintamą elektrinį lauką, kuris priešingame poliuje sukuria sūkurines sroves. Šios sūkurinės srovės susilpnina matavimo zondo lauką. Susilpnėjimo laipsnis priklauso nuo matavimo zondo atstumo iki priešingo poliaus ir nuo priešingo poliaus rūšies ir dydžio.

1 pav. Sluoksnio storio matavimas elektromagnetiniu sūkurinės srovės metodu

14.     Renkantis priešingą polių, reikia atsižvelgti į tai, ar iki kontrolinių bandymų neatsiras pakitimų (būtina atkreipti dėmesį į galimas chemines reakcijas esant šarminei terpei) ir ar jis nebus pažeistas dėl ant jo klojant sluoksnius atsiradusių apkrovų.

 

III SKIRSNIS. PRIETAISAI IR BANDYMO BEI MATAVIMO PRIEMONĖS

 

15.     Naudojami šie prietaisai ir bandymo bei matavimo priemonės:

15.1elektromagnetinis storio matavimo prietaisas (sūkurinės srovės metodu);

15.2distancinis žiedas (funkcionavimo bandymui), pagamintas iš elektrai nelaidžios medžiagos;

15.3asfalto dangoms skirti priešingi poliai, kurių mažiausi matmenys yra 30×70 cm, pagaminti iš prisiklijuojančios aliuminio folijos (mažiausias storis 100 µm, o esant grubiam asfalto paviršiui – mažiausias storis 150 µm) arba aliuminio skardos lakšto (mažiausias storis 300 µm);

15.4po hidrauliškai surištais sluoksniais naudoti skirti priešingi poliai, pagaminti iš aliuminio skardos lakštų, padengtų įbrėžimams ir cheminiam poveikiui atspariu sluoksniu, kurių mažiausi matmenys yra 30×70 cm, o mažiausias storis 300 µm;

15.5ant sluoksnių be rišiklių arba ant frezuoto posluoksnio naudoti skirti priešingi poliai, pagaminti iš skardinių lakštų pagal matavimo prietaiso gamintojo nurodymus.

 

IV SKIRSNIS. KALIBRAVIMAS

 

16.     Matavimams atlikti galima naudoti tik tokius elektromagnetinius storio matavimo prietaisus, kurie yra sukalibruoti ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

17.     Matavimo prietaisą reikia kalibruoti prieš pirmąjį prietaiso panaudojimą, o vėliau – vieną kartą per metus. Po remonto ir kitų techninių pakeitimų būtina kalibruoti papildomai. Naujausius kalibravimą patvirtinančius dokumentus (kalibravimo protokolą ar kalibravimo ženklą) reikia laikyti kartu su prietaisu arba statybvietėje.

18.     Kalibravimas gali būti atliekamas tik akredituotoje kalibravimo įstaigoje.

 

V SKIRSNIS. ĖMINIAI

 

19.     Naudojant šį metodą ėminių imti nereikia.


 

 

VI SKIRSNIS. MATAVIMAS

 

20.     Kiekvieną dieną prieš pirmuosius matavimus, pagal gamintojo nurodymus reikia patikrinti, kaip veikia matavimo prietaisas (reflektorius – lenta – distancinis žiedas arba kontrolinis skydas). Ant sluoksnių, kuriuos reikia pamatuoti, uždėto matuoklio rodyklę reikia nustatyti į nulinę padėtį; jos neturi veikti priešingas polius arba metalo turintys objektai.

21.     Toliau reikia atlikti funkcinį bandymą > 20 cm atstumu virš sluoksnio, kurį norima pamatuoti. Tai atliekama ant tokį atstumą atitinkančio daikto (pvz., metalo neturinčio transportavimo dėklo). Skirtumas tarp išmatuotos storio vertės ir daikto storio vertės negali būti didesnis negu 1,0 mm. Jeigu nuokrypis yra didesnis, matavimo prietaisą reikia siųsti gamintojui, kad šis jį patikrintų ir sukalibruotų.

22.     Įrengiant asfalto dangas, betono dangas ar hidrauliškai surištus pagrindo sluoksnius, priešingus polius reikia įmontuoti (įrengti) laikantis 2 paveiksle nurodytos schemos. Priešingų polių įmontavimo vietos turi būti paženklintos. Priešingi poliai turi būti, jų nepažeidžiant, visa plokštuma ir nejudamai pritvirtinti prie pasluoksnio matavimo vietose netrukus prieš įrengiant kitus sluoksnius ir prieš išpurškiant bituminę emulsiją. Aliuminio folijos turi būti visu plotu prie posluoksnio priklijuojamos. Aliuminio skardos lakštai prie sluoksnių be rišiklių turi būti pritvirtinami kampuose vinimis (nerūdijančio plieno, ne ilgesniais negu 5 cm, ne didesnio diametro negu 3 mm, ne didesniu atstumu nuo krašto negu 2 cm). Mažiausiai vieno metro spinduliu iki priešingo poliaus negalima montuoti jokių matavimą trikdančių metalo turinčių objektų. Jeigu vienoje matavimo vietoje įtaisomi keli priešingi poliai (atskirosios vertės matavimai), priešingi poliai turi būti išdėstyti taip, kad jų kraštai būtų nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip vienas metras.

2 pav. Priešingų polių išdėstymo planas (skersinis perstūmimas): M – priešingas polius; A – atstumas tarp matavimo vietų, kuris dažniausiai yra 50 m

 

23.     Vienam matavimui priskiriamas plotas neturėtų būti didesnis negu 500 m2. Atstumą leidžiama mažinti, jeigu atsižvelgiant į vietines sąlygas reikia padidinti matavimo vietų kiekį.

24.     Prieš atliekant matavimą, reikia nustatyti, kur yra priešingo poliaus vidurys, t. y., nustatyti priešingo poliaus vietą važiuojamosios dalies skersiniame profilyje. Stumiant zondą abiejų priešingo poliaus simetrijos ašių kryptimi, priešingo poliaus vidurys (matavimo vieta) nustatoma taške, kuriame abiejų ašių matavimų rodmuo yra mažiausias.

25.     Matavimo prietaisas pastatomas ant sluoksnio virš nustatyto priešingo poliaus vidurio ir išmatuojamas sluoksnio storis.

25.1Kai klojami keli sluoksniai, atskirų sluoksnių storis nustatomas taip, kaip pavaizduota 3 paveiksle. Sluoksnio storis nurodomas apvalinant 1 mm tikslumu.

25.2Asfalto dangų sluoksniu storiai apskaičiuojami taip: s1 = M1 – M2;  s2 = M2 – M3; s3 = M3. Kai matuojami asfalto dangų sluoksnių storiai, viršutinio sluoksnio storis nustatomas išmatavus atstumą virš 3 priešingo poliaus ir gavus sluoksnio storio vertę (M3). Kitų sluoksnių storis nustatomas apskaičiuojant skirtumą tarp verčių, pvz., M1 ir M2 virš 1 ir 2 priešingų polių (žr. 3 pav.).

3 pav. Asfalto dangų sluoksnių storių matavimo schema panaudojant elektromagnetinį sūkurinės srovės arba elektromagnetinį magnetinės indukcijos metodą

 

26.     Klojant storesnes negu 35 cm asfalto dangas (didžiausias galimas matavimo storis pagal kalibravimo procedūras), asfalto pagrindo sluoksnio storis turi būti išmatuotas atskirai, prieš klojant kitus sluoksnius.

27.     Kai matuojami betono dangų sluoksnių storiai, betono sluoksnio storis nustatomas išmatavus virš 1 priešingo poliaus ir gavus sluoksnio storio vertę (M1).

 

VII SKIRSNIS. MATAVIMŲ ATASKAITA

 

28.     Matavimų ataskaitoje mažiausiai pateikiami šie duomenys:

28.1matavimo vieta ir data;

28.2matavimo prietaisų ženklinimas ir vėliausio kalibravimo data;

28.3panaudoti priešingi poliai;

28.4matavimo taškų vieta;

28.5matavimo vertės ir sluoksnių storio matavimo rezultatai;

28.6pastabos (pvz., nesurasti priešingi poliai).

29.     Forma, skirta dokumentuoti sluoksnio storio nustatymo elektromagnetiniu sūkurinės srovės metodu rezultatus, pateikta 1 priede (matavimo ataskaitos 1 forma).

 

VII SKYRIUS. SLUOKSNIO STORIO NUSTATYMAS ELEKTROMAGNETINIU MAGNETINĖS INDUKCIJOS METODU

 

I SKIRSNIS. TAIKYMAS

 

30.     Šis metodas naudojamas sluoksnių iš asfalto (taip pat ir kompaktiško asfalto dangų), pagrindo sluoksnių, surištų hidrauliniais rišikliais, sluoksnių iš nearmuoto betono ir sluoksnių be rišiklių storiui nustatyti.

31.     Didžiausias matavimo storis turi būti nurodytas kalibravimo protokole.

32.     Naudojant šiuos matavimo prietaisus būtina laikytis gamintojo nurodytų apribojimų, susijusių su oro sąlygomis.

 

II SKIRSNIS. METODO APRAŠYMAS

 

33.     Matuojant šiuo metodu sluoksnio arba kelių sluoksnių storis matuojamas virš elektrai laidaus nemagnetinio (asfalto dangų sluoksnių storio matavimas) arba magnetinio (hidrauliškai surištų sluoksnių storio matavimas) priešingo poliaus, panaudojant magnetinę indukciją (žr. 4 pav.).

4 pav. Sluoksnio storio matavimas elektromagnetiniu magnetinės indukcijos metodu

 

34.     Matuotino sluoksnio paviršiuje uždedama ritė, kuria teka elektros srovė, ir keli jutikliai. Trumpai įsijungiant ir išsijungiant srovei, ritė sukuria laikiną magnetinį lauką, kuris prasiskverbia per sluoksnį. Priešingame poliuje dėl kintamo magnetinio lauko yra indukuojamos sūkurinės srovės, kurios susilpnėja ir vėl suformuoja laikiną magnetinį lauką. Kad būtų lengviau atskirti, ritės, kuria teka elektros srovė, laukas vadinamas siuntimo lauku, o priešingo poliaus laukas – atsako lauku.

35.     Sluoksnio paviršiuje esantys jutikliai užfiksuoja laikiną atsako lauko reakciją.

36.     Pateikiant matavimų rezultatus turi būti įvertintas priešingų polių storis.


 

 

III SKIRSNIS. PRIETAISAI IR BANDYMO BEI MATAVIMO PRIEMONĖS

 

37.     Naudojami šie prietaisai ir bandymo bei matavimo priemonės:

37.1elektromagnetinis storio matavimo prietaisas (magnetinės indukcijos metodu);

37.2asfalto dangoms skirti priešingi poliai, kurių mažiausi matmenys yra 30×70 cm, pagaminti iš aliuminio folijos (mažiausias storis 100 µm) arba aliuminio skardos lakšto (mažiausias storis 300 µm), arba priešingi poliai iš prisiklijuojančių aliuminio diskų AlMg3/W19, įvairių gamintojo nurodytų skersmenų, priklausančių nuo matavimo gylio;

37.3po hidrauliškai surištais sluoksniais ir po sluoksniais be rišiklių naudoti skirti priešingi poliai, pagaminti iš plieno skardos lakštų arba padengtų įbrėžimams ir cheminiam poveikiui atspariu sluoksniu aliuminio skardos lakštų, kurių mažiausi matmenys yra 30×70 cm, o mažiausias storis yra 300 µm, ), arba priešingi poliai iš padengtų aliuminio diskų, įvairių gamintojo nurodytų skersmenų, priklausančių nuo matavimo gylio;

37.4ant frezuoto posluoksnio naudoti skirti priešingi poliai, pagaminti pagal gamintojo nurodymus iš aliuminio diskų;

37.5alternatyvūs kvadratiniai priešingi poliai, kurių matmenys yra 33×33 cm arba 16,5×16,5 cm.

38.     Atliekant matavimus, pirmenybė turėtų būti teikiama aliumininiams diskams, kurių skersmens ir matavimo gylio priklausomybė yra pateikta 1 lentelėje. Išmatuotas sluoksnio storis atskaitomas nuo panaudoto disko apačios.


 

1 lentelė. Priešingų polių (PP) matmenys atsižvelgiant į matavimo gylį ir medžiagas

Žymėjimas

Didžiausias matavimo gylis (cm)

Medžiaga ir jos forma

PPAL 30×50

40

Stačiakampė, aliuminis,

plotis – 30 cm,

ilgis – 50–100 cm,

storis – 0,100–0,300 mm

PPAL 30×60

50

PPAL 30×70

50

PPAL 30×100

50

PPAL 33×33

40

Kvadratinė, aliuminis,

plotis ir ilgis – 16,5 arba 33 cm,

storis – 0,100–0,300 mm

PPAL 16,5×6,5

30

PPALS07

12

Skritulio formos, aliuminis,

skersmuo – 7–30 cm,

storis – 0,5–1,0 mm

PPAL S12

18

PPALS30

35

PPPLS30

35

Skritulio formos, plienas,

Skersmuo –30 cm, storis – 0,65 mm

 

 

IV SKIRSNIS. KALIBRAVIMAS

 

39.     Matavimams atlikti galima naudoti tik tokius elektromagnetinius storio matavimo prietaisus, kurie yra sukalibruoti ir turi tai patvirtinančius dokumentus.

40.     Matavimo prietaisą reikia kalibruoti prieš pirmąjį prietaiso panaudojimą, o vėliau – vieną kartą per metus. Po remonto ir kitų techninių pakeitimų būtina kalibruoti papildomai. Naujausius kalibravimą patvirtinančius dokumentus (kalibravimo protokolą ar kalibravimo ženklą) reikia laikyti kartu su prietaisu arba statybvietėje.

41.     Kalibravimas gali būti atliekamas tik įgaliotoje kalibravimo įstaigoje.

 

V SKIRSNIS. ĖMINIAI

 

42.     Naudojant šį metodą ėminių imti nereikia.

 

VI SKIRSNIS. MATAVIMO ATLIKIMAS

 

43.     Kiekvieną dieną prieš pirmuosius matavimus, pagal gamintojo nurodymus reikia patikrinti, kaip veikia matavimo prietaisas.

Matavimo prietaisą reikia pastatyti virš sluoksnio su įmontuotu reflektoriumi ir nustatyti sluoksnio storį. Po to vėl reikia matuoti tame pačiame taške, tik jau per atstumą, kurį užtikrina nemetalinis daiktas (pvz., medinė lenta). Atstumą sudarantis daiktas turi atitikti zondo geometriją ir užtikrinti apibrėžtą matuojamo sluoksnio storio padidėjimą. Skirtumas tarp išmatuotos sluoksnio storio vertės be daikto ir su daiktu negali būti didesnis negu 1,0 mm. Jeigu nuokrypis yra didesnis, matavimo prietaisą reikia siųsti gamintojui, kad šis jį patikrintų ir sukalibruotų.

44.     Įrengiant asfalto dangas, betono dangas ar hidrauliškai surištus pagrindo sluoksnius priešingus polius reikia įmontuoti laikantis 2 paveiksle nurodytos schemos. Priešingų polių įmontavimo vietos turi būti paženklintos. Priešingi poliai turi būti jų nepažeidžiant, visa plokštuma ir nejudamai pritvirtinti prie posluoksnio matavimo vietose prieš pat įrengiant kitus sluoksnius ir prieš išpurškiant bituminę emulsiją. Mažiausiai vieno metro spinduliu iki priešingo poliaus negalima montuoti jokių matavimą trikdančių metalo turinčių objektų. Jeigu vienoje matavimo vietoje įtaisomi keli priešingi poliai, priešingi poliai turi būti išdėstyti taip, kad jų kraštai būtų nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip vienas metras. Atstumas iki važiuojamosios dangos krašto taip pat turi būti ne mažesnis negu vienas metras.

45.     Ant sluoksnių be rišiklių yra naudojami priešingi poliai iš skardos arba diskai. Skarda yra tvirtinama pagal šių metodinių nurodymų 22 punktą, o plieniniai diskai gali būti tvirtinami per vidurį vinimis (nerūdijančio plieno, ne ilgesniais negu 5 cm, ne didesnio diametro negu 3 mm). Aliumininius diskus tvirtinti vinimis prie posluoksnio neleidžiama. Ant asfalto sluoksnių yra naudojamos prisiklijuojančios folijos arba diskai. Jei sluoksnis yra įrengtas ir asfalto mišinio, kurio granuliometrinės sudėties kreivė yra pertrauktoji, folijos arba disko storis turi būti ne mažesnis negu 150 µm.

46.     Prieš atliekant matavimą, reikia nustatyti priešingo poliaus buvimo vietą, o matavimo prietaise teisingai nustatyti priešingo poliaus tipą. Matavimas atliekamas stumiant matavimo prietaisą virš priešingo poliaus. Virš stačiakampių folijų ir skardos lakštų prietaisas stumiamas per vidurį, statmenai priešingo poliaus ilgesnei kraštinei, dažniausiais tai yra statmenai važiavimo krypčiai. Kai naudojami diskai, prietaiso stūmimo kryptis nėra svarbi.

47.     Kai yra klojami keletas sluoksnių, atskirų sluoksnių storis nustatomas taip, kaip pavaizduota 3 pav. Sluoksnio storis nurodomas apvalinant 1mm tikslumu.

48.     Kai matuojami asfalto dangų sluoksnių storiai, viršutinio sluoksnio storis nustatomas išmatavus virš 3 priešingo poliaus ir gavus sluoksnio storio vertę (M3). Kitų sluoksnių storis nustatomas apskaičiuojant skirtumą tarp verčių pvz. M1 ir M2 virš 1 ir 2 priešingų polių (žr. 3 pav.).

49.     Kai matuojami betono dangų sluoksnių storiai, betono sluoksnio storis nustatomas išmatavus virš 1 priešingo poliaus ir gavus sluoksnio storio vertę (M1).

 

VII SKIRSNIS. MATAVIMŲ ATASKAITA

 

50.     Matavimų ataskaitoje mažiausiai pateikiami šie duomenys:

50.1matavimo vieta ir data;

50.2matavimo prietaisų ženklinimas ir vėliausio kalibravimo data;

50.3panaudoti priešingi poliai;

50.4matavimo taškų vieta;

50.5sluoksnių storio matavimo rezultatai;

50.6pastabos (pvz., nesurasti ar pažeisti priešingi poliai).

51.     Forma, skirta dokumentuoti sluoksnio storio nustatymo elektromagnetiniu magnetinės indukcijos metodu rezultatus, pateikta 1 priede (matavimo ataskaitos 2 forma).

 

VIII SKYRIUS. SLUOKSNIO STORIO NUSTATYMAS, MATUOJANT GRĘŽTINĮ KERNĄ

 

I SKIRSNIS. TAIKYMAS

 

52.     Šis metodas naudojamas sluoksnių iš asfalto, pagrindo sluoksnių, surištų hidrauliniais rišikliais ir sluoksnių iš betono storiui nustatyti.

 

II SKIRSNIS. METODO APRAŠYMAS

 

53.     Matuojant šiuo metodu, išgręžiami ir išimami cilindro formos kernai ir pamatuojami jų sluoksnių arba sluoksnio storiai. Gręžtinių kernų sluoksnių ribos yra nustatomos ir pažymimos. Pradedant nuo viršutinio sluoksnio, naudojant suminį matavimą, nustatomi atskirų sluoksnių storiai.

 

III SKIRSNIS. PRIETAISAI IR BANDYMO BEI MATAVIMO PRIEMONĖS

 

54.     Naudojami šie prietaisai ir bandymo bei matavimo priemonės:

54.1plieninė liniuotė arba slankmatis, kuriais galima nustatyti storį ± 0,5 mm tikslumu;

54.2smailus žymeklis.


 

 

IV SKIRSNIS. BANDINIAI

 

55.     Storiui nustatyti imami cilindro formos gręžtiniai kernai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 100 mm. Išimant gręžtinį kerną reikia atkreipti dėmesį, kad matuotini sluoksniai būtų paimti tiksliai ir visiškai, o apatinis gręžtinio kerno paviršius būtų taisyklingas, kad būtų galima tiksliai nustatyti storį.

56.     Gręžtinio kerno ašis neturėtų nukrypti daugiau kaip 5° nuo statmens, nuleisto į važiuojamosios dalies paviršių. Be to, viršutinė ir apatinė šių gręžtinių kernų pusė neturi būti padengta jokiomis tikrinamai dangai nebūdingomis medžiagomis. Gręžtiniai kernai, kurie yra pažeisti tiek, kad tai turi įtakos matavimams, arba tie, kurie išimant buvo akivaizdžiai pažeisti (pvz., atsirado nuolaužų, skeveldrų ir deformacijų), negali būti naudojami.

57.     Gręžtiniai kernai imami remiantis įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 ir standarto LST EN 12697-27 reikalavimais.

 

V SKIRSNIS. MATAVIMO ATLIKIMAS

 

58.     Gręžtinio kerno viršaus plotas padalijamas į keturias lygias dalis ir ant šoninio paviršiaus nubrėžiamos matavimo linijos, ant kurių pažymimi atskiri sluoksniai ir jų ribos (žr. 5 pav.). Siekiant tiksliai nustatyti sluoksnių ribas, gali prireikti papildomai apžiūrėti kerną, sukant jį prieš šviesą arba sudrėkinant.

5 pav. Matavimo linijų ir sluoksnių ribų žymėjimas ant gręžtinio kerno: 1 – gręžtinio kerno viršus; 2 – gręžtinio kerno viršaus žymėjimas; 3 – statmenos matavimo linijos ant šoninio paviršiaus; 4 – sluoksnių riba; 5 – linijų sankirta; 6 – gręžtinio kerno apačia

 

59.     Jeigu šiomis priemonėmis negalima tiksliai nustatyti sluoksnių ribų, deimantiniu pjovimo disku kernas perpjaunamas išilgai ir ant pjovimo paviršiaus ties kiekvienu penktadaliu tašku pažymima sluoksnio riba (žr. 6 pav.).

6 pav. Matavimo linijų žymėjimas ant gręžtinio kerno išilginio pjūvio: 1 – gręžtinio kerno viršus; 2 – gręžtinio kerno viršaus žymėjimas; 3 – matavimo linijos; 4 – sluoksnių riba; 5 – penktadalio taškas; 6 – gręžtinio kerno apačia

 

60.     Pradedant nuo viršutinio sluoksnio išilgai kiekvienos matavimo linijos plienine liniuote arba slankmačiu nustatomi suminiai atstumai si tarp gręžtinio kerno viršutinės dalies ir sluoksnių ribų (žr. 7 pav.). Atitinkami atskirų sluoksnių storiai apskaičiuojami nustatant skirtumą tarp matavimo verčių.

7 pav. Gręžtinio kerno matavimo schema: 1 – gręžtinio kerno viršus; 2 – gręžtinio kerno viršaus žymėjimas; 3 – statmenos matavimo linijos ant šoninio paviršiaus; 4 – sluoksnių riba; 5 – linijų sankirta; 6 – gręžtinio kerno apačia

 

61.     Jei sluoksniai nėra sukibę, tai šis paviršius vėl laikomas nauju atskaitos paviršiumi ir tolesni matavimai atliekami nuo šio paviršiaus. Nesant sluoksnių sukibimui, apie tai turi būti pažymėta matavimo ataskaitoje ir turi būti atsižvelgiama atliekant skaičiavimus.

62.     Sluoksnio storis si = mimi − 1 , mm .

63.     Sluoksnio storis yra aritmetinio vidurkio vertė apskaičiuota iš keturių pavienių matavimų verčių ir suapvalinta 1 mm tikslumu.

 

VI SKIRSNIS. MATAVIMŲ ATASKAITA

 

64.     Matavimų ataskaitoje mažiausiai pateikiami šie duomenys:

64.1matavimo data;

64.2gręžtinių kernų paėmimo taško vieta;

64.3gręžtinių kernų ženklinimas;

64.4kiekvieno gręžtinio kerno skersmuo;

64.5sluoksnių storių pavienių matavimų rezultatai;

64.6pavienių sluoksnių storis;

64.7bendras kiekvieno gręžtinio kerno storis;

64.8pastabos.

65.     Forma, skirta dokumentuoti gręžtinių kernų storio matavimo rezultatus, pateikta 1 priede (matavimo ataskaitos 3 forma).

 

IX SKYRIUS. SLUOKSNIO STORIO NUSTATYMAS NIVELIUOJANT

 

I SKIRSNIS. TAIKYMAS

 

66.     Šis metodas naudojamas sluoksnių iš asfalto, pagrindo sluoksnių, surištų hidrauliniais rišikliais, ir sluoksnių be rišiklių storiui nustatyti.

 

II SKIRSNIS. METODO APRAŠYMAS

 

67.     Matuojant šiuo metodu sluoksnio storis nustatomas apskaičiavus niveliuojant gautų pavienių sluoksnių paviršių aukščių skirtumą.

 

III SKIRSNIS. PRIETAISAI IR BANDYMO BEI MATAVIMO PRIEMONĖS

 

68.     Aukščiams matuoti naudojami tikslieji nivelyrai, atitinkantys tam tikrus reikalavimus (pvz. H3-H4 klasės pagal standartą DIN 18710-1 „Ingenieurvermessung Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ (DIN 18710-1 „Inžineriniai tyrinėjimai 1 dalis: Bendrieji reikalavimai“). Pradėjus niveliuoti, negalima keisti naudojamų instrumentų. Niveliavimo liniuotės turi atitikti tam tikrus reikalavimus (pvz., standartą DIN 18717 „Präzisions-Nivellierlatten“ (DIN 18717„Tikslumas niveliavimo liniuotės“). Instrumentai ir prietaisai turi būti tikrinami reguliariai (mažiausiai kartą per metus). Būtina turėti patikrą įrodančius dokumentus.

 

IV SKIRSNIS. ĖMINIAI

 

69.     Naudojant šį metodą ėminių imti nereikia.

 

V SKIRSNIS. MATAVIMO ATLIKIMAS

 

70.     Aukščių matavimus reikia atlikti per kuo trumpesnį laiką ir be pertrūkio. Būtina atsižvelgti į oro sąlygų įtaką kaip nurodyta prietaisų gamintojo. Kiekvienas niveliuojamas kelio ruožas turi būti išmatuotas tuo pačiu instrumentu ir liniuočių pora bei, jei įmanoma, tai turi atlikti tas pats matininkas. Niveliuojant būtina turėti fiksuotų darbo reperių tinklą. Darbo reperių tankį reikia pasirinkti taip, kad tam tikroje vietoje pastatytas instrumentas galėtų apimti tarp kaimyninių darbo reperių esančias kelio atkarpas, o atstumas iki matavimo tikslo neviršytų 50 m. Visą statybos laikotarpį darbo reperiai turi būti saugiai įtvirtinti. Važiuojamojoje dalyje matavimo taškus reikia rinktis taip, kad iki važiuojamosios dalies krašto liktų bent 25 cm atstumas. Siekiant nustatyti sluoksnio storį, pirmiausia turi būti atliktas esamo posluoksnio niveliavimas.

71.     Kiekviename matavimo profilyje matuojami trys matavimo taškai, kurių tarpusavio atstumas turi būti vienodas. Tam reikia nustatyti matavimo profilius ir jų padėtį panaudojant du atskaitos taškus, nutolusius nuo būsimos važiuojamosios dalies ribų vienodu atstumu.

72.     Kiekvienoje instrumento padėtyje niveliuojant reikia įtraukti du gretimus darbo reperius.

73.     Sluoksnio storis (atstumas) gaunamas, apskaičiavus pavienių sluoksnių paviršiaus aukščių skirtumą, ir nurodomas suapvalinus 1 mm tikslumu.

 

VI SKIRSNIS. MATAVIMO (BANDYMO) ATASKAITA

 

74.     Matavimo (bandymo) ataskaitoje mažiausiai pateikiami šie duomenys:

74.1matavimo vieta ir data;

74.2matavimus atlikęs personalas;

74.3naudoti prietaisai;

74.4matavimo profilių ir matavimo taškų vieta;

74.5pavienių matavimų rezultatai;

74.6nustatytos atskirosios sluoksnių storių vertės mm;

74.7pastabos (darbiniai, pririšimo, tarpiniai, nuolatiniai reperiai).

75.     Forma, skirta dokumentuoti sluoksnio storio nustatymo niveliuojant rezultatus, pateikta 1 priede (matavimo ataskaitos 4 forma).

 

X SKYRIUS. SLUOKSNIO STORIO NUSTATYMAS MATUOJANT GYLMAČIU

 

I SKIRSNIS. TAIKYMAS

 

76.     Šis metodas naudojamas sluoksnių be rišiklių ir pagrindo sluoksnių, surištų hidrauliniais rišikliais, kol jie nėra pradėję kietėti, storiui nustatyti.

 

II SKIRSNIS. METODO APRAŠYMAS

 

77.     Matuojant šiuo metodu matuotinas sluoksnis pašalinamas iki posluoksnio ir pamatuojamas atstumas nuo matavimo tiltelio iki posluoksnio. Reikia vengti posluoksnio dalelių išardymo. Ant posluoksnio plokštumos reikia suformuoti apskritimo formos 15 cm diametro matavimo plotelį.

78.     Jeigu posluoksnis yra be rišiklių arba posluoksnio paviršius yra labai grublėtas, ant matavimo taško reikia uždėti maždaug 20×20 cm dydžio pakankamai standžią metalinę plokštę. Mažiausiai 10 cm atstumu iš abiejų šurfo krašto pusių ant sluoksnio paviršiaus reikia uždėti dvi vienodas 1 m ilgio liniuotes (aliuminio profiliuočius), kad pasikeitęs šurfo krašto aukštis neiškreiptų matavimo rezultatų. Jeigu atstumas tarp liniuočių (aliuminio profilių) yra didesnis, rekomenduojama paimti dar dvi liniuotes (aliuminio profiliuočius), kurie dedami skersai ant žemiau esančių liniuočių (aliuminio profiliuočių), taip suformuojant matavimo tiltelį.

 

III SKIRSNIS. PRIETAISAI IR BANDYMO BEI MATAVIMO PRIEMONĖS

 

79.     Naudojami šie prietaisai ir bandymo bei matavimo priemonės:

79.1gylmatis (slankmatis), kuriuo galima išmatuoti storį 1 mm tikslumu;

79.2liniuotė (aliuminio profilis) matavimo tilteliui ant sluoksnio paviršiaus suformuoti (horizontali atskaitos plokštuma).

 

IV SKIRSNIS. ĖMINIAI

 

80.     Naudojant šį metodą ėminių imti nereikia.


 

 

V SKIRSNIS. MATAVIMO ATLIKIMAS

 

81.     Gylmačio matuoklė uždedama ant žemiau esančio sluoksnio paviršiaus (apatinės sluoksnio ribos) paviršiaus arba metalinės plokštės, o gylmačio skersinukas atremiamas ant liniuotės (aliuminio profiliuočio). Kiekviename matavimo taške atliekami keturi pavieniai matavimai ties bandomo šurfo (bandinio paėmimo taško) kraštais, kaskart matuojant kas 90°.

82.     Iš šių keturių matavimo verčių vidurkio atimamas liniuotės (aliuminio profiliuočio) storis (o atsižvelgiant į aplinkybes – ir matavimo tiltelio storis) arba pridedamas metalinės plokštės storis. Ši koreguota vidurkio vertė apvalinama 1 mm tikslumu ir yra sluoksnio storis matavimo taške.

 

VI SKIRSNIS. MATAVIMŲ ATASKAITA

 

83.     Matavimų ataskaitoje mažiausiai pateikiami šie duomenys:

83.1matavimo vieta ir data;

83.2matavimo taškų vieta;

83.3pavienių matavimų rezultatai;

83.4sluoksnių storių vidurkio vertės mm (koreguotos vidurkio vertės);

83.5pritaikytos koregavimo vertės;

83.6pastabos.

84.     Forma, skirta dokumentuoti sluoksnio storio nustatymo niveliuojant rezultatus, pateikta 1 priede (matavimo ataskaitos 5 forma).

 

XI SKYRIUS. SLUOKSNIO STORIO NUSTATYMAS, MATUOJANT NUO VALO

 

I SKIRSNIS. TAIKYMAS

 

85.     Šis metodas naudojamas sluoksnių be ir su rišikliais storiui nustatyti, kai matavimo plotis yra ne didesnis negu 10 m ir valo įlinkis jo viduryje yra ne didesnis negu 3 mm.

 

II SKIRSNIS. METODO APRAŠYMAS

 

86.     Matuojant šiuo metodu, matavimo profilyje skersai važiuojamosios dalies tampriai įtempiamas plonas valas, ir prieš klojant vis kitą sluoksnį, pamatuojamas atstumas iki sluoksnių paviršių.


 

 

III SKIRSNIS. PRIETAISAI IR BANDYMO BEI MATAVIMO PRIEMONĖS

 

87.     Naudojami šie prietaisai ir bandymo bei matavimo priemonės:

87.1atstumo matavimo liniuotė, kuria galima matuoti sluoksnio storį 1 mm tikslumu, turinti ne mažesnį negu 10×10 cm pagrindą (lietimosi paviršių);

87.2valas;

87.3nuotolinis laikiklis (kontrolinis stulpelis) su nukreipimo ir įtempimo įtaisais.

 

IV SKIRSNIS. ĖMINIAI

 

88.     Naudojant šį metodą ėminių imti nereikia.

 

V SKIRSNIS. MATAVIMO ATLIKIMAS

 

89.     Matavimo skersiniame profilyje valas turi būti įtempiamas ir pritvirtinamas ant abiejose važiuojamosios dalies pusėse esančių nuotolinių laikiklių (kontrolinių stulpelių), kurių aukščio padėtis nesikeičia. Valas turi būti pervertas per skriemulį ir tampriai bei nekintamai įtemptas įtempikliu, kad valo išlinkis būtų ne didesnius negu 3 mm.

90.     Kontrolinių stulpelių (jų parametrų) pastovumą turi užtikrinti techninis prižiūrėtojas arba pasikeitus parametrams – juos atkurti (atnaujinti).

91.     Trijų matavimo taškų vieta matavimo profiliuotyje gali būti pažymėta ant valo.

92.     Siekiant nustatyti sluoksnio storį, pirmiausia atstumas matuojamas ant klojamo sluoksnio posluoksnio.

Kad būtų galima pamatuoti statmeną atstumą tarp sluoksnio paviršiaus ir valo, atstumo matavimo liniuotė turi turėti ne mažesnį negu 10×10 cm pagrindą (lietimosi paviršių).

93.     Sluoksnio storis matavimo taške gaunamas apskaičiavus skirtumą tarp valo atstumo iki posluoksnio (apatinės sluoksnio ribos) bei iki to sluoksnio paviršiaus (paviršiaus sluoksnio ribos) ir nurodomas 1 mm tikslumu.

 

VI SKIRSNIS. MATAVIMŲ ATASKAITA

 

94.     Matavimų ataskaitoje mažiausiai pateikiami šie duomenys:

94.1matavimo vieta ir data;

94.2matavimo taškų vieta;

94.3sluoksnio storių pavienių matavimų rezultatai;

94.4sluoksnių storių vidurkio vertės mm;

94.5panaudoti matavimo prietaisai;

94.6pastabos.

95.     Forma, skirta dokumentuoti sluoksnio storio nustatymo niveliuojant rezultatus, pateikta 1 priede (matavimo ataskaitos 6 forma).

 

XII SKYRIUS. MATAVIMŲ TIKSLUMAS

 

96.     Elektromagnetinio storio matavimo sūkurinių srovių metodu pakartojamumas yra ± (1 mm + 2,0 %) išmatuotos vertės.

97.     Elektromagnetinio storio matavimo magnetinės indukcijos metodu pakartojamumas yra ± (1 mm + 0,5 %) išmatuotos vertės.

 

XIII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

98.     Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storių nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 15 pakeičia Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo instrukciją DKSNI-95 (1997, VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas).

_________________________


Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15

1 priedas (privalomasis)

 

 

FORMŲ, SKIRTŲ REGISTRUOTI MATAVIMO REZULTATUS, PAVYZDŽIAI

 

1.       Priede pateikiami šių metodų matavimo ataskaitos formų pavyzdžiai:

1.1.    sluoksnio storio nustatymas elektromagnetiniu sūkurinės srovės metodu – matavimų ataskaitos 1 forma;

1.2.    sluoksnio storio nustatymas elektromagnetiniu magnetinės indukcijos metodu – matavimų ataskaitos 2 forma;

1.3.    sluoksnio storio nustatymas matuojant gręžtinį kerną – matavimų ataskaitos 3 forma;

1.4.    sluoksnio storio nustatymas niveliuojant – matavimų ataskaitos 4 forma;

1.5.    sluoksnio storio nustatymas gylmačiu – matavimų ataskaitos 5 forma;

1.6.    sluoksnio storio nustatymas matuojant nuo valo – matavimų ataskaitos 6 forma.


 

Matavimų ataskaitos 1 ir 2 forma

 

Storio matavimas elektromagnetiniais matavimo metodais
(sūkurinių srovių metodas ir magnetinės indukcijos metodas) pagal MN SSN 15

 

 

Rangovas:

 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas:

 

Nr.

 

Kodas: ……….

…………...…..
……..……...…
….……………

Matavimų lapas

Objekto pavadinimas:

Kodas ir trumpas atskirų darbų aprašas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Matavimo vieta

Matavimas
1 sluoksnis

Matavimas

Pastabos

 

2 sluoksnis

 

3 sluoksnis

Nr.

Stotelė

Padėtis VDA atžvilgiu

Storis

Išmatuota vertė

Storis

Išmatuota vertė

Storis

 

km

m

cm

cm

cm

cm

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrangos tipas:..............……………………….……

 

Priešingo poliaus rūšis:……………………………

 

Paskutinis kalibravimas:..........…………………….

 

Matavimus atliko: ………………………………….….

 

Rangovo atstovas: …………………….……………….

 

Užsakovo atstovas: ……………………………………

 

Data: …………………………………..….………….

 


 

Matavimų ataskaitos 3 forma

 

Gręžtinių kernų storio matavimas pagal MN SSN 15

 

 

Rangovas:

 

 

 

 

 

 

 

Užsakovas:

 

Nr.

 

Kodas: ……… …..………...…
…………….…
……………….

Matavimų lapas

Objekto pavadinimas:

Kodas ir trumpas atskirų darbų aprašas:

Gręžtinių kernų skersmuo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Matavimo vieta

Sluoksnio žymuo

Sluoksnius atribojančių paviršių atstumas iki cilindro formos bandinio viršaus

Sluok-snio storis

Pastabos

Nr.

Stotelė

Padėtis VDA atžvilgiu

Pavienės išmatuotos vertės

Vidurkis

1.

2.

3.

4.

km

m

cm

cm

cm

cm

cm

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavimus atliko………….………………..…

 

Rangovo atstovas: …………………………....

 

Užsakovo atstovas: ………………………..…

 

Data: ………………………………………….

 


 

Matavimų ataskaitos 4 forma

Storio matavimas nivelyru pagal MN SSN 15

 

Rangovas:

 

 

 

Užsakovas:

Nr.

Kodas: ……

……………..
……………..
……………..

Matavimų lapas

Objekto pavadinimas:

Matavimą atlikęs personalas:

Matavimo data:

 

 

Kodas ir trumpas atskirų darbų aprašas:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Matavimo vieta

Išmatuotos vertės

Pagrindo aukštis

Sluok-snio storis

Pastabos

Nr.

Stotelė

Padėtis VDA atžvilgiu

Rodmenų tikrinimas

Aukštis

atgal

tarp

pirmyn

stebėjimo

taško

km

m

cm

cm

cm

cm

m

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudotas matavimo prietaisas:...............................................

 

Patikros data:.......................................

 

Nivelyras:................................................................................

 

Nivelyro liniuotė:..?.............................................................

Matavimus atliko:…..…………………….……

 

Rangovo atstovas: ..……………………………

 

Užsakovo atstovas: ..………..…………….........

 

Data: ..……………………………..……………

 

 


 

Matavimų ataskaitos 5 forma

Storio matavimas gylmačiu pagal MN SSN 15

 

Rangovas:

 

 

 

Užsakovas:

Nr.

Kodas: …………...…..

……..…………………
……..…………………    

Matavimų lapas

Objekto pavadinimas:

Kodas ir trumpas atskirų darbų aprašas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Matavimo vieta

Pavienės išmatuotos vertės

Vidurkis

Koreg. vidurkis

Sluoksnio storis

Pastabos

 

Nr.

Stotelė

Padėtis VDA

atžvilgiu

1.

2.

3.

4.

 

km

m

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koregavimo verčių nustatymas:

 

Tiesyklių/aliuminio profilių storis – …… cm

 

Metalinės plokštės storis + …… cm

 

Koreguotoji vertė – ……. cm

Matavimus atliko: …………………………….………….

 

Rangovo atstovas: ………….…………………………….

 

Užsakovo atstovas: …………….………………................

 

Data: ……………………………...………………………

 


Matavimų ataskaitos 6 forma

Storio matavimas matuojant atstumą nuo valo pagal MN SSN 15

 

Rangovas:

 

 

 

Užsakovas:

Nr.

Kodas:……..….

……………..…
……………….

Matavimų lapas

Objekto pavadinimas:

Kodas ir trumpas atskirų darbų aprašas:

1

2

3

4

5

6

7

 

Matavimo vieta

Išmatuotos vertės

Sluok-snio storis

Pastabos

Nr.

Stotelė

Padėtis VDA atžvilgiu

Atstumas iki pagrindo

Atstumas iki sluoksnio viršaus

km

m

cm

cm

cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavimus atliko:………………………….…

 

Rangovo atstovas: ……………………………..

 

Užsakovo atstovas:……………………………

 

Data: …………………………………..………

 

.

 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodinių nurodymų MN SSN 15

2 priedas (privalomasis)

 

 

SLUOKSNIO STORIO MATAVIMO VIETŲ NUSTATYMAS NAUDOJANT ATSITIKTINIUS SKAIČIUS

 

Atsitiktinių skaičių parinkimas

 

1.    Sluoksnio storio matavimo vietos, matuojant gylmačiu arba gręžiant kernus, gali būti nustatomos naudojant atsitiktinius skaičius, pateiktus šio priedo 1–4 lentelėse. Pavyzdyje, nurodoma kaip naudotis šiomis lentelėmis.

Pavyzdžiui, AB kelyje nuo Pk 145 + 00 iki Pk 149 + 50, iš viso L = 450 m reikia patikrinti skaldos pagrindo sluoksnio storį, naudojant gylmatį. Sluoksnio plotis P = 9 m. Vadovaujantis sąlyga, kad matuojama kas 50 m (žr. 57 punktą), reikia tikrinti n = 9 vietose. Šių vietų koordinačių nustatymui parenkama n + l = 9 + l = 10 atsitiktinių skaičių porų taip:

–    bet kurioje lentelėje, bet kurioje eilutėje parenkame keturis gretimus skaičius, pvz., 8437 (2 lentelėje 30 eilutėje nuo 56 iki 59 stulpelio skaičius);

–    iš šių skaičių nustatome pradinio skaičiaus eilutę ir stulpelį:

o 84 – pradinio skaičiaus eilutė,

o 37 – pradinio skaičiaus stulpelis;

–    pagal šią eilutę ir stulpelį iš 3 lentelės iš kairės į dešinę surašome 10 skaičių porų: a0 = 79, a1 = 60, a2 = 75, a3 = 19, a4= 53, a5 = 33, a6 = 70, a7 = 49, a8 = 62, a9 = 17, (pritrūkus skaičių 84 eilutėje, toliau rašome iš 85 eilutės);

–    matavimo vietų koordinates apskaičiuojame pagal nurodytas formules.

 

Matavimo vietų koordinačių skaičiavimas

 

2.    Formulės tikrinimo taško koordinatės skaičiuojamos taip:

                                                               ;                                                           (1)

                                                                      ;                                                                  (2)

čia: L – matavimų ruožo bendras ilgis; Li – matuojamos vietos atstumas nuo ruožo pradžios; P – sluoksnio plotis; Pi – matuojamos vietos atstumas skersine kryptimi nuo Li; a0 – pagrindinis atsitiktinis skaičius atstumo išilgine kryptimi skaičiavimui; ai – atsitiktinis skaičius atstumo skersine kryptimi skaičiavimui.

Kad patogiau skaičiuotume, atsitiktinių skaičių reikšmes padalijame iš 100, tuomet:

a0 = 0,79; a1 = 0,60; a2 = 0,75; a3 = 0,19; a4 = 0,53; a5 = 0,33; a6 = 0,70; a7 = 0,49; a8 = 0,62; a9 = 0,17.

Koordinatės skaičiuojamos 0,5 m tikslumu:

L1 = 450/9 · (0,79 + 1 – 1) = ~ 40 m;             P1 = 9 · 0,60 = ~ 5 m;

L2 = 450/9 · (0,79 + 2 – 1) = ~ 90 m;             P2 = 9 · 0,75 = ~ 7 m;

L3 = 450/9 · (0,79 + 3 – 1) = ~ 140 m;           P3 = 9 · 0,19 = ~ 2 m;

L4 = 450/9 · (0,79 + 4 – 1) = ~ 190 m;           P4 = 9 · 0,53 = ~ 5 m;

L5 = 450/9 · (0,79 + 5 – 1) = ~ 240 m;           P5 = 9 · 0,33 = ~ 3 m;

L6 = 450/9 · (0,79 + 6 – 1) = ~ 290 m;           P6 = 9 · 0,70 = ~ 6 m;

L7 = 450/9 · (0,79 + 7 – 1) = ~ 340 m;           P7 = 9 · 0,49 = ~ 4 m;

L8 = 450/9 · (0,79 + 8 – 1) = ~ 390 m;           P8 = 9 · 0,62 = ~ 6 m;

L9 = 450/9 · (0,79 + 9 – 1) = ~ 440 m;           P10 = 9 · 0,17 = ~ 2 m.

 

Apskaičiuotos koordinatės surašomos į lentelę:

 

Sluoksnio storio matavimo vietos

Pk + 00

Atstumas nuo sluoksnio kairiojo krašto (m)

145 + 40

5

145 + 90

7

146 + 40

2

146 + 90

5

147 + 40

3

147 + 90

6

148 + 40

4

148 + 90

6

149 + 40

2

 

Matavimo vietų, nustatytų naudojant atsitiktinius skaičius, išdėstymo schema

 

 

1 lentelė. Atsitiktiniai skaičiai

Eilutė

Stulpelis

Stulpelis

Eilutė

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

00

5

7

2

2

4

5

0

3

0

7

8

9

1

7

0

6

6

7

2

3

5

5

1

9

2

6

7

2

5

7

4

5

2

3

6

3

8

1

0

5

6

5

4

2

6

5

3

1

3

4

00

01

1

1

8

8

2

3

6

1

4

8

9

9

2

0

7

0

4

7

9

5

8

2

2

9

6

3

8

6

5

6

8

6

7

2

0

4

5

2

9

9

8

0

4

0

4

4

5

9

1

7

01

02

4

2

6

3

0

5

2

6

3

2

0

7

8

3

3

2

9

4

8

8

7

7

3

2

8

8

0

5

3

0

9

2

5

2

2

1

7

3

2

7

8

6

6

3

6

1

2

7

8

2

02

03

9

8

2

2

3

3

2

6

5

3

2

3

2

4

2

6

8

6

9

3

5

8

4

2

8

8

0

0

2

8

6

8

6

2

6

1

9

8

3

7

8

5

8

8

0

4

5

1

9

0

03

04

7

7

0

7

5

8

0

1

7

9

3

6

9

9

5

9

5

5

4

6

0

1

2

1

1

4

3

6

2

4

9

7

0

8

3

6

3

2

8

8

9

4

3

0

7

4

3

9

0

5

04

05

7

2

6

2

6

7

9

2

7

2

0

7

5

8

1

1

8

2

7

5

3

4

2

1

5

1

0

6

1

6

7

2

3

8

3

8

2

2

5

5

1

1

3

6

3

3

8

5

7

2

05

06

9

7

2

9

9

0

6

3

2

1

4

5

8

6

9

9

8

9

8

5

5

9

4

7

4

1

9

8

1

8

3

0

6

6

2

1

9

3

4

6

3

4

4

4

9

3

1

3

6

0

06

07

9

4

4

9

5

5

3

9

5

6

5

1

4

3

0

6

3

9

8

4

2

5

5

9

8

2

1

3

0

1

7

9

7

6

2

9

2

4

8

7

0

7

4

0

2

9

1

7

4

8

07

08

2

2

6

1

5

5

6

4

6

6

4

0

2

0

4

6

7

8

6

8

8

8

0

1

3

0

8

0

9

0

0

3

2

4

8

8

8

6

4

3

0

1

5

2

0

6

2

8

0

8

08

09

8

1

0

2

9

8

2

0

3

5

5

0

7

7

4

0

4

3

8

8

2

2

5

8

4

3

6

5

3

4

9

2

0

6

6

3

9

6

5

8

7

7

6

4

1

1

2

8

0

9

09

10

1

5

3

1

2

5

5

2

9

6

4

0

6

5

3

9

7

9

7

7

0

3

5

9

7

0

6

5

4

6

3

0

8

6

9

1

7

0

7

6

3

0

8

0

5

4

0

7

0

0

10

11

8

6

4

8

2

6

1

4

8

6

4

1

2

6

2

5

0

9

4

6

8

2

1

3

3

9

5

7

9

5

5

2

1

6

0

9

8

9

5

4

3

2

5

4

7

4

9

5

0

2

11

12

7

0

2

4

2

8

7

2

0

3

3

5

9

9

8

2

9

8

6

8

4

8

8

1

1

3

0

3

5

8

5

1

3

8

5

9

2

6

9

0

6

2

3

3

0

4

1

3

6

9

12

13

1

3

5

9

9

7

2

6

5

7

0

6

9

4

1

7

0

0

4

9

6

4

7

1

2

7

0

1

9

0

9

3

0

0

5

7

0

0

2

9

4

9

7

3

5

6

6

6

6

5

13

14

8

9

8

0

4

9

7

7

4

5

7

3

3

2

2

0

4

9

1

6

4

2

2

6

6

3

1

5

8

8

9

6

6

1

3

2

8

2

3

6

0

2

0

1

3

4

0

1

2

5

14

15

2

9

5

1

4

2

7

2

6

8

8

7

4

4

9

6

7

0

6

3

2

7

2

4

6

0

7

1

7

0

1

0

9

7

5

1

3

7

5

5

0

3

8

5

3

2

1

1

1

8

15

16

4

5

0

5

0

5

6

3

7

0

7

0

8

7

1

4

7

4

6

8

4

6

6

7

5

6

1

8

6

0

6

7

8

5

6

5

4

9

6

0

5

4

1

9

3

4

3

2

0

1

16

17

6

9

5

9

7

4

2

3

2

6

8

6

5

3

0

3

7

2

3

3

2

5

2

0

9

8

6

5

0

7

2

0

9

0

9

2

4

4

8

3

9

4

4

6

1

7

1

9

0

6

17

18

2

8

8

6

1

3

1

8

8

5

4

9

0

1

6

2

4

0

3

1

9

1

0

0

6

4

7

5

3

8

0

9

6

2

8

4

4

0

7

4

3

2

0

0

2

7

4

6

9

6

18

19

8

8

5

2

8

5

2

6

1

8

9

1

5

6

0

1

2

0

8

3

7

1

5

5

8

7

5

6

6

7

3

1

0

7

0

6

7

9

1

2

0

4

9

2

6

7

4

7

8

8

19

20

1

2

1

4

8

4

0

6

0

1

7

4

0

1

4

8

1

8

9

0

1

1

9

8

1

7

9

2

8

1

6

8

3

5

7

1

6

2

0

1

4

8

4

4

2

5

4

0

2

1

20

21

5

1

5

2

9

9

9

2

2

3

8

1

4

6

5

5

4

4

9

1

5

4

8

3

8

6

7

1

5

7

1

7

2

7

9

2

6

1

5

4

7

8

3

8

1

2

8

9

8

4

21

22

0

9

9

3

5

4

6

5

0

3

7

1

0

9

1

1

5

8

6

1

3

4

5

6

4

9

4

5

9

9

7

3

6

8

4

0

8

1

7

9

9

9

4

5

3

7

2

8

6

8

22

23

7

8

7

7

5

2

7

4

5

6

7

4

0

1

6

8

2

7

6

4

3

3

4

9

8

6

7

5

5

2

6

0

5

3

8

2

8

1

8

1

5

0

4

9

8

5

0

1

1

0

23

24

2

4

8

0

4

0

3

4

4

1

2

0

9

3

3

9

9

8

3

8

0

5

4

6

9

5

2

3

6

9

5

0

6

1

8

9

2

5

6

4

0

9

3

2

3

5

2

4

0

6

24

25

1

8

7

8

0

7

2

7

6

5

4

5

6

8

6

9

8

6

5

2

1

3

5

2

9

0

0

0

8

8

2

7

1

6

6

7

5

2

0

0

2

2

0

3

3

9

3

9

2

5

25

26

4

3

2

8

3

0

3

3

4

5

9

4

5

3

3

1

3

0

8

7

2

2

1

8

0

4

3

9

8

7

1

3

6

3

6

3

2

4

2

2

3

1

8

3

5

8

1

1

7

2

26

27

3

4

8

0

3

3

0

3

7

9

8

2

0

1

4

3

0

2

1

8

7

5

6

7

6

8

6

6

7

7

5

1

2

3

1

9

1

9

5

5

9

1

8

0

3

5

0

9

1

9

27

28

9

2

4

8

1

3

9

1

9

7

0

6

9

3

4

2

3

4

2

5

6

9

6

6

0

1

8

4

8

8

2

3

4

2

3

3

0

8

8

5

3

7

9

8

6

2

3

3

8

7

28

29

1

9

6

1

3

0

0

7

8

7

6

8

5

5

6

9

5

1

0

5

2

6

1

1

6

8

4

0

6

4

7

4

2

3

1

7

2

5

0

3

7

4

0

4

6

0

8

4

6

6

29

30

6

7

4

1

3

2

4

3

3

5

0

6

2

5

7

3

9

6

2

3

5

7

3

0

6

4

3

9

3

0

4

0

1

0

5

7

7

8

7

9

6