LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1130 „DĖL pneumokokinės infekcijos rizikos grupIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. V-813

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2.7. sergantys reumatinėmis ligomis (M02–M08, M13, M30–M36, M45, M46);“.

1.2. Papildau 1.2.15 papunkčiu:

1.2.15. asmenys, sergantys:

1.2.15.1. 1 tipo cukriniu diabetu (E10);

1.2.15.2. kitu patikslintu cukriniu diabetu (E13);

1.2.15.3. 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jiems planuojama chirurginė operacija;

1.2.15.4. 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jie yra vyresni nei 65 metų ir jiems papildomai nustatyta 2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis (E11.71), 2 tipo cukrinis diabetas su inkstų komplikacija (E11.2), 2 tipo cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija (E11.5), kardiomiopatija (I42), kardiomiopatija, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (I43), bent viena iš širdies išeminių ligų (I20–I25), širdies nepakankamumas (I50) arba bent viena iš atitinkamų lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų (J40–J43, J45–J47);“.

1.3. Papildau 1.2.16 papunkčiu:

1.2.16. asmenys, sergantys kita lėtine obstrukcine plaučių liga (J44).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga