LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. V-1423

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Papildau 6.1.1.2.22 papunkčiu:

6.1.1.2.22. asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Nutarimu, 1 punkte;“.

2.  Papildau 6.1.1.2.23 papunkčiu:

6.1.1.2.23. vaikams, planuojantiems dalyvauti ar dalyvaujantiems neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose.“

3.  Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. nenustatyto periodiškumo pagal šio sprendimo 6 priede pateiktą algoritmą – asmenims, turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar valstybės biudžeto lėšomis, asmenims, privalantiems deklaruoti gyvenamąją vietą ir nurodytiems Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, asmenims, kuriems išduota nacionalinė viza, Lietuvoje akredituotiems ir reziduojantiems asmenims bei kitiems asmenims, norintiems pasinaudoti teise į švelnesnes karantino režimo priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 18.3 papunkčio pagrindu, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų teisės į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinimo“ nustatyta tvarka.“

4Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. šio sprendimo 5.4 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre, Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – aptarnaujančios įstaigos). Aptarnaujančių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 5.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami mobiliuosiuose punktuose. Tais atvejais, kai vienu metu ėminius tyrimams paimti reikia daugiau nei 8 prieglobsčio prašytojams jų apsistojimo vietoje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas informuoja Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ar artimiausios savivaldybės administraciją apie būtinybę organizuoti ėminių paėmimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo šių asmenų apsistojimo vietoje;“.

5Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 5.6, 6.1.1.2.4 – 6.1.1.2.23, 6.2 ir 6.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

6Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui – ėminius ima Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL);“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                   Arūnas Dulkys