Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. 1495 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d.Nr. 934

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Registro veiklai užtikrinti gaunami ir naudojami šių registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys:

34.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – Nuostatų 15.8 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

34.2. Užsieniečių registro duomenys – Nuostatų 15.2–15.7, 15.9, 15.16.1.1–15.16.1.3, 15.16.1.6 ir 15.16.1.7 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

34.3. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys – Nuostatų 15.18 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

34.4. Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos duomenys apie šioje sistemoje sukurtos ir aktyvuotos elektroninio pristatymo dėžutės adresą – Nuostatų 15.19 papunktyje nurodytiems duomenims įrašyti;

34.5. Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenys – Nuostatų 15.2–15.12 ir 15.17 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti;

34.6. Asmens dokumentų išdavimo sistemos duomenys – Nuostatų 15.13–15.16 papunkčiuose nurodytiems duomenims įrašyti.

1.2. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

51. Duomenų saugą reglamentuoja Registro valdytojo tvirtinami Registro duomenų saugos nuostatai, taip pat saugos politikos įgyvendinamieji dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“. Registro duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27002 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės priemonių praktikos nuostatai“, LST EN ISO/IEC 27001 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“ ir kitais Lietuvos bei tarptautiniais standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą, Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“.“

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 dieną.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Elvinas Jankevičius