LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2014 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-326 „DĖL TARPINSTITUCINĖS DERYBŲ DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KAINŲ NUSTATYMO KOMISIJOS SUDARYMO, DARBO REGLAMENTO IR DERYBŲ PROTOKOLO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. V-218

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. V-326 „Dėl Tarpinstitucinės derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisijos sudarymo, darbo reglamento ir derybų protokolo formos patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. Sudarau:

1.1. Tarpinstitucinę derybų dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainų nustatymo komisiją (toliau – Komisija):

Tomas Alonderis – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Vaistų kompensavimo ir kainodaros politikos skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Lina Reinartienė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Tomas Deržanauskas – VšĮ CPO LT valdybos narys;

Vaidotas Galaunė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Gediminas Ruša – VVKT Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Audronė Tutlienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos valdybos narė;

Daiva Valickaitė – VLK Vaistų kompensavimo skyriaus vyriausioji specialistė.“

1.2. Komisijos sekretoriatą:

Rūta Petrėtienė – VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos vykdomų derybų sekretorė);

Gintarė Kličiuvienė – VLK Sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo skyriaus vyriausioji specialistė (asmuo, pavaduojantis Komisijos sekretorę Rūtą Petrėtienę).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga