LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. 1V-985

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ 3.1 papunkčiu,

1. T v i r t i n u Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                        Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-985

 

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį (toliau – prašymai) pateikimo ir nagrinėjimo, sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį (toliau – leidimas dirbti) priėmimo, informacijos, kad turinčiam leidimą dirbti valstybės tarnautojui dirbant atsiranda Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių leidimas dirbti negalėjo arba negali būti išduotas (toliau – informacija), nagrinėjimo ir priimtų sprendimų dėl leidimo dirbti atšaukimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Valstybės tarnautojas prašymą jį į pareigas priimančiam asmeniui, o kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šiai institucijai (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) pateikia:

3.1. kai jis ketina pagal darbo sutartį įsidarbinti įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau – įmonė), nepaisant jos nuosavybės ir teisinės formos, rūšies ir veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą;

3.2. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai asmuo, dirbantis ir ketinantis toliau dirbti įmonėje pagal darbo sutartį, priimamas į valstybės tarnautojo pareigas.

4. Kol bus priimtas sprendimas dėl prašymo, pateikto aprašo 3.2 papunktyje nustatytu atveju, arba kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo dirbti valstybės tarnautoją perkėlus į kitas pareigas ar pasikeitus jo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, laikoma, kad valstybės tarnautojas turi leidimą dirbti. Jeigu valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kartu su perkėlimo dokumentais šiai institucijai ar įstaigai pateikiama informacija apie valstybės tarnautojui išduotą leidimą dirbti ir su prašymo nagrinėjimu susiję dokumentai.

5. Prašyme nurodoma įmonė, kurioje valstybės tarnautojas dirba ar ketina įsidarbinti pagal darbo sutartį, jos teisinė forma, rūšis, veiklos pobūdis, tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas, kurį valstybės tarnautojas dirba ar ketina dirbti, ir pareigos, kurias jis eina ar ketina eiti.

6. Prie prašymo pridedama įmonės, kurioje valstybės tarnautojas dirba ar ketina įsidarbinti pagal darbo sutartį, vadovo ar jo įgalioto asmens išduota pažyma apie funkcijas, kurias valstybės tarnautojas atlieka ar atliktų joje įsidarbinęs, darbo laiko pradžią ir pabaigą.

7. Turintis leidimą dirbti arba padavęs prašymą valstybės tarnautojas, pasikeitus aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytiems duomenims, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šių duomenų pasikeitimo apie tai raštu informuoja valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį ir kartu valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui pateikia aprašo 6 punkte nurodytą pažymą.

Pasibaigus darbo santykiams, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo darbo santykių pasibaigimo, valstybės tarnautojas apie tai raštu informuoja valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IR INFORMACIJOS NAGRINĖJIMAS

 

8. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sudaro nuolatinę komisiją, kuri nagrinėja prašymus ir informaciją (toliau – komisija), ir iš komisijos narių skiria komisijos pirmininką, komisijos pirmininko pavaduotoją. Jeigu valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje yra įsteigta profesinė sąjunga ir prašymo bei informacijos nagrinėjimas susijęs su leidimo dirbti išdavimu valstybės tarnautojui, kuris yra profesinės sąjungos narys, vienas vertinimo komisijos narys turi būti šios profesinės sąjungos atstovas.

Tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, komisiją sudaro šios institucijos vadovas.

Komisija gali nagrinėti prašymus ir informaciją, jeigu jos darbe dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje komisijos narių balsų dauguma.

9.Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo (o tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas) gautą prašymą perduoda nagrinėti komisijai per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

10. Informacijos nagrinėjimas pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas skiriančiam asmeniui gavus oficialią informaciją. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo (o tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovas) oficialią informaciją per 3 darbo dienas nuo jos gavimo perduoda nagrinėti komisijai. Informacijos nagrinėjimas taip pat gali būti pradedamas valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens (o tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, – šios institucijos vadovo) sprendimu, gavus neoficialią informaciją ir perdavus ją nagrinėti komisijai.

11. Komisijos pirmininkas paskiria komisijos posėdžio datą, informuoja apie ją komisijos narius, prašymą pateikusį arba leidimą dirbti turintį valstybės tarnautoją, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, jo tiesioginį vadovą ir raštu prašo turinčio leidimą dirbti valstybės tarnautojo, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, pateikti paaiškinimus dėl šios informacijos.

12. Turintis leidimą dirbti valstybės tarnautojas, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, gavęs komisijos pirmininko prašymą pateikti paaiškinimus dėl šios informacijos, šiuos paaiškinimus komisijai pateikia raštu ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo komisijos pirmininko prašymo gavimo dienos. Jeigu valstybės tarnautojui, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, komisijos pirmininko prašymas pateikti paaiškinimus dėl šios informacijos negali būti įteiktas dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės arba atostogų, sprendimo priėmimo terminas sustabdomas, kol pasibaigs valstybės tarnautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotė arba atostogos. Valstybės tarnautojui, dėl kurio darbo buvo gauta informacija, laiku nepateikus paaiškinimų, komisija išnagrinėja informaciją be valstybės tarnautojo paaiškinimų ir teikia valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui vieną iš aprašo 14.1–14.5 papunkčiuose nurodytų pasiūlymų.

13. Komisija, nagrinėdama prašymą arba informaciją, analizuoja pateiktus dokumentus, paaiškinimus, prašymą pateikusio arba leidimą dirbti turinčio valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, valstybės tarnautojo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje pateiktus duomenis. Valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba komisijai pakvietus gali dalyvauti posėdyje ir pateikti papildomą informaciją arba paaiškinimus, kurie padėtų įvertinti, ar valstybės tarnautojui dirbant kitą darbą pagal darbo sutartį atsiranda (arba atsiras) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės. Taip pat komisija gali kviesti ir kitus asmenis, turinčius informacijos arba galinčius pateikti paaiškinimus, padėsiančius įvertinti, ar valstybės tarnautojui dirbant kitą darbą pagal darbo sutartį atsiranda (arba atsiras) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės.

14. Komisija per 10 darbo dienų nuo jai perduoto nagrinėti prašymo ar informacijos gavimo išnagrinėja, ar valstybės tarnautojui dirbant kitą darbą pagal darbo sutartį neatsiras Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, arba ar turinčiam leidimą dirbti valstybės tarnautojui dirbant neatsiranda Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, dėl kurių leidimas dirbti negalėjo arba negali būti išduotas, ir teikia rekomendacinio pobūdžio motyvuotą pasiūlymą valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui:

14.1. leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį;

14.2. neleisti dirbti kito darbo pagal darbo sutartį;

14.3. atšaukti sprendimą dėl leidimo dirbti;

14.4.palikti galioti sprendimą dėl leidimo dirbti;

14.5. kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir prašyti pateikti rekomendaciją, jeigu komisijai iškyla pagrįstų abejonių, ar darbas, kurį valstybės tarnautojas ketina dirbti arba dirba pagal darbo sutartį, nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, o kitų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių, dėl kurių leidimas dirbti negalėjo arba negali būti išduotas, nėra.

15. Esant aprašo 14.5 papunktyje nurodytam pasiūlymui, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo kreipiasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl rekomendacijos. Taip pat valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją su prašymu pateikti rekomendaciją, jeigu gavus vieną iš aprašo 14.1–14.4 papunkčiuose nurodytų pasiūlymų jam iškyla pagrįstų abejonių, ar darbas, kurį valstybės tarnautojas ketina dirbti arba dirba pagal darbo sutartį, nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje.

Tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl rekomendacijos kreipiasi šios institucijos vadovas.

 

IV SKYRIUS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

16. Sprendimą dėl leidimo dirbti priima arba sprendimą dėl leidimo dirbti atšaukia valstybės tarnautoją į pareigas skiriantis asmuo.

17. Gavęs komisijos pasiūlymą, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis  asmuo per 4 darbo dienas (o tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija – artimiausio posėdžio metu) priima atitinkamu teisės aktu įformintą motyvuotą sprendimą:

17.1. išduoti leidimą dirbti;

17.2. neišduoti leidimo dirbti;

17.3. atšaukti sprendimą dėl leidimo dirbti;

17.4. palikti galioti leidimą dirbti.

18. Aprašo 17 punkte nurodytas sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gavo valstybės tarnautojo prašymą arba informaciją. Paprašius Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos, sprendimo priėmimo terminas sustabdomas. Gavus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendaciją, šis terminas tęsiasi.

19. Pateikęs prašymą valstybės tarnautojas, taip pat valstybės tarnautojas, dėl kurio darbo pagal darbo sutartį buvo gauta informacija, su priimtu sprendimu supažindinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Jeigu sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, su šiuo sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo įsigaliojimo. Tais atvejais, kai sprendimas buvo priimtas (arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas sprendimas įsigaliojo) valstybės tarnautojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ar atostogų metu, su šiuo sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai pasibaigia valstybės tarnautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotė ar atostogos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Aprašo 7 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytu atveju, taip pat valstybės tarnautoją perkėlus į kitas pareigas ar pasikeitus jo pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės mutatis mutandis įvertinamos apraše nustatyta tvarka, nereikalaujant pateikti aprašo 11  punkte nurodytų paaiškinimų.

21. Duomenys apie sprendimus, priimtus pagal aprašą, įrašomi į valstybės tarnautojo asmens bylą ir pateikiami Valstybės tarnautojų registrui Valstybės tarnautojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

22. Aprašo 17 punkte nurodyti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________