PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO nR. t1-48 „dėl  VIENKARTINIŲ, TIKSLINIŲ IR PERIODINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 25 d. Nr. T1-183

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-48 „Dėl Vienkartinių, tikslinių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti Aprašo 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Vienkartinės, tikslinės ir periodinės pašalpos skiriamos bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, deklaravusiems gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Plungės rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė), išskyrus asmenis, kurie kreipiasi šio Tvarkos aprašo 8.3 papunktyje nurodytu atveju.“

1.2. Pakeisti Aprašo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Vienkartinės, tikslinės ir periodinės pašalpos skiriamos siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, asmens sveikatos sutrikimų, kai nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos. Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra dokumentas, patvirtinantis asmens faktinę gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį, gaunamas pajamas, daiktų suniokojimo patirtus nuostolius, pašalpos skyrimo būtinumą bei jos išmokėjimo būdus.“

1.3. Pakeisti Aprašo 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, vieną kartą per metus šiais atvejais:“

1.4. Pakeisti Aprašo 8.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3. asmens tapatybės dokumentams išsiimti skiriama asmenims, neturintiems lėšų arba ekstremaliais atvejais, neatsižvelgiant į gaunamas pajamas apmokant asmens tapatybės dokumentų padarymo išlaidas, bet ne daugiau 1 BSI (38 eurai). Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Plungės rajono savivaldybėje, tuo tikslu surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas, kurio patvirtinama faktinė gyvenamoji vieta.“

1.5. Pakeisti Aprašo 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Tikslinė pašalpa gali būti skiriama asmeniui (šeimai), įvertinus buities ir gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes pašalpai gauti, vieną kartą per metus šiais atvejais:“

1.6. Pakeisti Aprašo 9.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės asmenims,  atsižvelgiant į nuosavybės teise priklausančio nekilnojamo turto, esančio Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, patirtus nuostolius, pateikus atitinkamų įstaigų pažymas, buities tyrimo aktą ir (ar) nuostolių įvertinimo aktą,  pašalpa skiriama:

9.1.1. nukentėjus gyvenamajam būstui (namui) ir jame esančiam turtui, kuris yra vienintelis turimas gyvenamasis būstas ir asmuo tuo adresu deklaruoja savo gyvenamąją vietą ir nuolat jame gyvena, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, atsižvelgiant į buities tyrimo akte nurodytus nuostolius ir specialistų ir (ar) seniūnų rekomendacijas:

      jei nukentėjo nedidelė dalis gyvenamųjų patalpų ir (ar) namų turto – iki 20 BSI dydžių (760 eurų);

      jei nukentėjo didesnė dalis ar visos gyvenamosios patalpos ir (ar) namų turtas – nuo 21 BSI iki 60 BSI dydžių (2 280 eurų);

9.1.2. nekentėjus ūkiniam pastatui ir jame esančiam turtui, jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 VRP (366 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį, o vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 4 VRP (488 eurai) dydžio per mėnesį, atsižvelgiant į buities tyrimo akte nurodytus nuostolius ir seniūnų ir (ar) specialistų rekomendacijas :

      jei nukentėjo nedidelė dalis patalpų ir (ar) namų turto – iki 15 BSI dydžių (570 eurų);

      jei nukentėjo didesnė dalis ar visos patalpos ir (ar) namų turtas – nuo 16 BSI iki 40 BSI dydžių (1 520 eurų);

9.1.3. gaisro, stichinės nelaimės atvejais ar likviduojant šiuos padarinius  sugadinus   baldus ir (ar)  namų apyvokos daiktus, jei bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 VRP (366 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį o vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 4 VRP (488 eurai) dydžio per mėnesį, atsižvelgiant į sugadintų daiktų patirtus nuostolius, skiriama iki 20 BSI dydžių (760 eurų). Tikslinė pašalpa gali būti skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvenantiems Plungės rajono savivaldybėje.“

1.7. Pakeisti Aprašo 9.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.2. sunkios ligos gydymo išlaidoms kompensuoti, kai liga nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, kai buvo taikomas  aktyvus gydymas,  traumos ar sudėtingos operacijos atvejais,  įvykusiais per paskutinius 12 mėnesių nuo prašymo skirti pašalpą dienos, skiriama asmenims, atsižvelgiant į šeimos pajamas, medicininių dokumentų išrašą (forma Nr. 027/a) arba stacionaro epikrizę, į dokumentus, įrodančius patirtas gydymosi išlaidas, bei pašalpų teikimo periodiškumą, kai  pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4,0 VRP (488 eurai) dydžio  per mėnesį, pašalpa skiriama iki 8 BSI (304 eurai).“   

1.8. Pakeisti Aprašo 9.3. papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.3. gydymosi išlaidoms kompensuoti, nekompensuojamiesiems vaistams ir medicininėms priemonėms įsigyti, dantų protezavimo išlaidoms apmokėti skiriama asmenims, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 2 VRP (244 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį, pašalpa skiriama  iki 4 BSĮ (152 eurai). Konkretus paramos dydis nustatomas, atsižvelgiant nustatytą darbingumo lygį, specialiuosius poreikius  ir patirtas išlaidas.“

1.9. Pakeisti Aprašo 9.4.papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.4. privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, kai reikalingas stacionarus gydymas, apmokamos faktiškai patirtos sveikatos draudimo išlaidos pagal valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius, tačiau ne daugiau kaip 4 BSI (152 eurai), lėšas pervedant Valstybinei ligonių kasai.“

1.10. Pakeisti Aprašo 9.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.5. asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų  pajamos neviršija 2 VRP (244 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį, apmokamos patirtos gydymo išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 4 BSI (152 eurai).

1.11. Pakeisti Aprašo 9.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.6. skurdo ir sunkios materialinės padėties atveju pašalpa skiriama asmeniui, kai vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2 VRP (244 eurai) dydžio vienam asmeniui per mėnesį, pašalpa skiriama iki 4 BSI (152 eurai). Konkretus paramos dydis nustatomas, atsižvelgiant gaunamas pajamas, kreipimosi periodiškumą ir patiriamas išlaidas.“

1.12. Pakeisti Aprašo 9.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.8. tikslinė pašalpa asmeniui arba šeimai gali būti skiriama kitais aukščiau išvardytais atvejais, atsižvelgiant į patirtas išlaidas, kai asmens (šeimos) pajamos iki 20 procentų viršija nurodytus dydžius, visiems Komisijos nariams pritarus,- iki 3 BSI (114 eurų) dydžio“.

1.13. Pakeisti Aprašo 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Periodinė pašalpa gali būti skiriama asmeniui ar šeimai šiais atvejais:“

1.14. Aprašo 11 punktą laikyti negaliojančiu.

1.15. Pakeisti Aprašo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Asmuo, besikreipiantis dėl tikslinės ar periodinės pašalpos, privalo Socialinės paramos skyriaus specialistui ar seniūnijos specialistui socialiniam darbui sudaryti galimybę tikrinti jo gyvenimo sąlygas, užimtumą, leisti namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Asmeniui neleidus namuose surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto, tikslinė ar periodinė pašalpa neskiriama.“

1.16. Pakeisti Aprašo 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Vienkartinės, tikslinės, periodinės pašalpų skyrimo  komisija sudaroma  iš 7 narių. Komisijos sudėtį, šios Komisijos pirmininką ir jo pavaduotoją tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, demokratijos, nešališkumo, objektyvumo ir teisėtumo principais, taip pat asmenine Komisijos narių atsakomybe už Komisijos veiklą. Komisija  savo veikloje vadovaujasi šiuo Tvarkos aprašu. Atskirais atvejais ji  turi teisę gauti iš Socialinės paramos skyriaus specialistų, seniūnijos specialistų, kitų įstaigų ir organizacijų reikalingą informaciją ir dokumentus. Gavusi informacijos ar kilus įtarimų, teisės aktų nustatyta tvarka  gali patikrinti duomenų bazėse informaciją apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) turimą turtą, savarankiškai tirti situaciją, lankytis pas bendrai gyvenančius asmenis (pas vieną gyvenantį asmenį), kviesti į posėdžius kitus specialistus bei asmenį.“

1.17. Pakeisti Aprašo 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

22. Komisija svarsto šiuo Tvarkos aprašo nuostatomis priimtus Plungės rajono gyventojų prašymus ir pateiktus dokumentus bei, atsižvelgusi į specialistų, surašiusių buities tyrimo ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus dėl pašalpų skyrimo, įvertina pašalpos reikalingumą, apsprendžia pašalpos dydį bei teikimo būdą.“

1.18. Pakeisti Aprašo 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Komisijos pirmininkas organizuoja Komisijos darbą, šaukia Komisijos posėdžius ir jiems pirmininkauja. Jo nesant, tai atlieka pirmininko pavaduotojas.“

1.19. Pakeisti Aprašo 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Vienkartinės, tikslinės, periodinės pašalpų skyrimo komisija  įvertina gyventojų prašymus, buities tyrimo aktuose nurodytas visas aplinkybes ir asmenims (šeimoms), nesugebantiems disponuoti pinigais ir naudojantiems pašalpas ne pagal paskirtį, pašalpas gali skirti nepinigine forma.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

3. Paskelbti šį sprendimą rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt .

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis